resource allocation

  • Обща политехника
  • разпределение на ресурси
35 допълнителни резултата:
allocationразпределяне, определяне, отпускане, възлагане
allocationзаделяне
allocationразпределена част, дял, от-пусната сума
фин.allocationотчисление
политех.allocationразположение
политех.allocation of labourразпределение на работната сила
политех.allocation problemразпределителна задача
политех.allocation programmeпрограма за разпределение на ресурси
политех.channel allocationразпределение на канали
политех.dynamic allocation storageдинамично разпределение на памет
ен.energy resourceенергоресурс
ен.energy resourceенергоносител
политех.frequerusy allocationразпределение на честоти
изч.memory allocationразпределение на памет
трансп.per-kilometre resourceпокилометровзапас
политех.production time resourceфонд работно време
resourceнаходчивост, сьобразителност, досетливост, изобретателност
resourceресурсен
resourceсредство, начин, способ, похват, ход, хитрина, средство за прехрана
resourceначин за прекарване на времето, развлечение
ост.resourceвъзможност за подкрепа/помощ
политех.resourceресурс
политех.resourceиздръжливост
политех.resource deteriorationизчерпване на ресурси
политех.resource goal matrixресурсно-целева матрица
политех.resource managementрационално използване на възпроизводството на природните ресурси
политех.resource planningпланиране на ресурси
тех.resource-conservingенергоспестяващ
resource-consumingресурсоемък
resource-intensiveресурсоемък
ик.resource-intensivenessресурсоемкост
ик.resource-savingресурсоспестяващ
инф.storage allocationразпределение на памет
политех.system resourceресурс на система
политех.water resource systemводностопанска система
добави значение или превод тук