resource management

  • Обща политехника
  • рационално използване на възпроизводството на природните ресурси
62 допълнителни резултата:
фин.assets managementуправление на активите
политех.computer-oriented production managementуправление на производството с използване на компютър
ик.crisis managementантикризисен
политех.criteria of management efficiencyкритерий за ефективност на управление
политех.criterion of management efficiencyкритерий за ефективност на управление
изч.data managementуправление на данни
ен.energy resourceенергоносител
ен.energy resourceенергоресурс
политех.engineering managementтехническо ръководство
политех.environmental managementмерки за опазване на околната среда
политех.factory managementуправление на завод
политех.factory managementорганизация на производство
hotel managementхотелиерство
hotel managementхотелиерски
изч.job managementуправление на задания
политех.land managementземеустройство
политех.line managementръководен персонал, участващ в основните функции на едно предприятие
managementгрижливо/умело/тактично отнасяне (с хора), такт
managementуправленски
managementръководство, управление, управляване, дирекция, управа
managementманипулиране
managementсправяне (с работа)
ик.managementменажиране
ик.managementмениджмънт
политех.managementадминистрация, управление
политех.management approachуправлениски подход
политех.management controlадминистративно управление
политех.management engineeringтехника на управлението
политех.management hierarchyйерархия на управление
политех.management information systemинформационна система за управление
политех.management of labourорганизация на труда
политех.management scienceнаука за управлението
политех.management systemсистема за управление
ик.management techniqueтехника на управлението
трансп.per-kilometre resourceпокилометровзапас
политех.plant managementорганизация на предприятие
политех.plant managementуправление на завод
политех.production time resourceфонд работно време
records managementделоводство (дейност)
resourceсредство, начин, способ, похват, ход, хитрина, средство за прехрана
resourceначин за прекарване на времето, развлечение
resourceнаходчивост, сьобразителност, досетливост, изобретателност
resourceресурсен
ост.resourceвъзможност за подкрепа/помощ
политех.resourceресурс
политех.resourceиздръжливост
политех.resource allocationразпределение на ресурси
политех.resource deteriorationизчерпване на ресурси
политех.resource goal matrixресурсно-целева матрица
политех.resource planningпланиране на ресурси
тех.resource-conservingенергоспестяващ
resource-consumingресурсоемък
resource-intensiveресурсоемък
ик.resource-intensivenessресурсоемкост
ик.resource-savingресурсоспестяващ
restaurant managementресторантьорски
ик.restaurant managementресторантьорство
политех.shop managementуправление на цех
политех.shop managementорганизация на производство
политех.system resourceресурс на система
политех.water resource systemводностопанска система
ам.water-managementводностопански
добави значение или превод тук