output resonator

  • Обща политехника
  • изходен резонатор
180 допълнителни резултата:
политех.acoustic resonatorакустичен резонатор
политех.acoustical resonatorакустичен резонатор
политех.actual outputефективна мощност
политех.air outputразход на въздух
политех.apparent outputпривидна мощност
политех.atomic resonatorатомен резонатор
политех.available outputразполагаема мощност
политех.binary outputдвоичен изход
политех.boiler outputпроизводителност на котел
политех.buncher resonatorгрупиращ резонатор
мед.cardiac outputминутен сърдечен обем
политех.catcher resonatorуловителен резонатор
елн.cavity resonatorклистрон
рад.cavity resonatorобемен резонатор
политех.computed outputизвеждане на изчислителни данни
политех.daily outputдневно производство
политех.digital outputцифров изход
политех.digital outputизходен сигнал в цифрова форма
изч.disturbed zero output signalизходен сигнал от разрушена нула
изч.disturbed-one outputизходен сигнал от разрушена единица
изч.disturbed-zero outputизходен сигнал от разрушена нула
политех.double-resonator klystronдвуконтурен клистрон
политех.effective outputефективна мощност
политех.effective output admittanceефективна пълна изходна проводимост
тех.energy outputенергоемкост
политех.energy outputмощност
политех.energy outputотдадена енергия
ен.energy outputенергодобив
политех.engine outputмощност на двигател
политех.guaranted outputгарантирана производителност
политех.hauling outputпроизводителност на подемнотранспортни устройства
физ.heat outputтоплоотдаване
ел.heat outputотоплителна мощност
политех.Helmholz resonatorрезонатор на Хелмхолц
ел.high outputвисоко ниво на изходното напрежение
политех.hourly outputчасова производителност
политех.indicated outputиндикаторна мощност
information outputизвеждане на информация
политех.input resonatorвходен резонатор
input-outputвходно-изходен
input-outputвходно-изходно устройство
изч.input-output compatibilityсъвместимост на външни запомнящи устройства
изч.input-output equipmentвходно-изходни устройства
изч.input-output ratioотношение на броя на входовете към броя на изходите
изч.input-output sectionсекция за вход-изход
изч.input-output statementоператор за вход-изход
политех.input-resonator gridрешетка на входния резонатор
изч.inverted outputинвертиран изход
изч.job output fileизходен файл на задания
политех.large outputмасово производство
изч.level outputпотенциален изход
политех.level outputпотенциален изходен сигнал
физ.light outputсветлоотдаване
политех.light outputсветлинен изход
политех.light outputсветлинна емисия
политех.light-output ratioкпд на осветително тяло
изч.low outputниско ниво на изходното напрежение
зав.low-output acetylene generatorацетиленов генератор с малка производителност
политех.machine outputпроизводителност на машина
политех.mechanical outputмеханична мощност
зав.medium-output acetylene generatorацетиленов генератор със средна производителност
политех.moment outputкратковременна мощност
политех.momentary outputкратковременна мощност
политех.net outputчист добив
политех.nominal outputноминална мощност
политех.nominal outputноминална производителност
политех.normal outputнормална мощност
политех.normal outputнормална производителност
изч.one outputизход '1'
политех.one outputизходен сигнал от единицата
политех.open-circuit output admittanceизходна пълна проводимост при празен ход
outputпроизводителност, изработване, пускане (на изделия)
мат.outputрезултат
мат.outputрезултат от изчисление
фин.outputпродукция
тех.outputизходно устройство, устройство за извеждане/извод на информация
тех.outputразвивана (от машина) мощност, полезна мощност (на машина), ел. извод (от проводници), изводни краища
политех.outputизходен сигнал, отдадена мощност, производителност
политех.output amplifierизходен усилвател
политех.output amplitudeамплитуда на изходен сианал
изч.output areaизходна област
политех.output blockизходен блок
изч.output bufferизходен буфер
рад.output capacitanceизходен капацитет
политех.output cascadeизходно стъпало
политех.output channelизходен канал
политех.output chokeизходен дросел
политех.output circuitизходна верига
политех.output conductanceизходна проводимост
политех.output currentизходен ток
политех.output curveкрива на мощност
политех.output curveкрива на производителност
политех.output dataизходни данни
изч.output delayизходно закъснение
политех.output deviceизходно устройство
политех.output electrodeизходен електрод
политех.output elementизходен елемент
политех.output energyизходна енергия
политех.output equipmentизходни устройства
политех.output errorпогрешност на изходната величина
политех.output factorкоефициент на използване
изч.output fileизходен файл
политех.output filterизходен филтър
политех.output functionизходна функция
политех.output gapизходна междина
политех.output impedanceизходен импеданс
политех.output informationизходяща информация
политех.output languageизходен език
политех.output levelизходно ниво
политех.output linkзадвижвано звено
политех.output meterброяч на готови изделия
политех.output meterизмервателен уред за изходна мощност
политех.output monitorконтролен изходен монитор
политех.output operationизходна операция
елн.output pentodeкраен пентод
политех.output powerизходна мощност
политех.output power meterброяч на готови изделия
политех.output power meterизмервателен уред за изходна мощност
рад.output power-tuning characteristicхарактеристика 'изходяща мощност-настройка в резонанс'
изч.output processпроцес на извеждане
политех.output pulseизходящ импулс
политех.output ratingоценка на производителност
политех.output refiningподобряване на качествата чрез термично обработване
политех.output regulatorрегулатор на мощност
политех.output resistanceизходно съпротивление
политех.output routineизходна програма
политех.output sampling controllerрегулатор с импулсен изход
изч.output sequenceизходна поредица
политех.output shaftвторичен вал
политех.output signalизходен сигнал
политех.output speedскорост при изхода
политех.output speedскорост на водим вал
изч.output stackerизходен магазин
рад.output stageкрайно стъпало
политех.output symbolизходен символ
ел.output terminalизводна клема
политех.output transformerизходен трансформатор
политех.output triodeкраен триод
политех.output tubeизходна електронна лампа
изч.output unitизходно устройство
политех.output unitизходен блок
политех.output variableизходна променлива
политех.output voltageизходно напрвжение
политех.output windingизходна намотка
политех.per hour outputчасова производителност
рад.power outputизходна мощност
политех.power outputотдавана мощност
рад.power-output stageусилвателно стъпало на мощност
политех.printed outputпечатна продукция
политех.quantum of outputобем на продукция
политех.quartz resonatorкварцов резонатор
политех.rated outputноминална мощност
политех.real outputдействителна мощност
политех.real outputдействителна производителност
изч.real-time outputизвеждане в реално време
политех.regulation of outputрегулиране на изходна мощност
resonatorрезонатор
политех.resonator acceleratorрезонаторен ускорител
политех.resonator gridрешетка на обемен резонатор
политех.specific outputспецифична мощност
политех.specific outputспецифична производителност
тех.steam outputпаропроизводителност
тлв.sweep-output amplifierусилвател на сигналите на развивка
политех.thermal outputтоплинна мощност
политех.total outputпълна мощност
политех.total outputмаксимална производителност
политех.ultimate outputмаксимална мощност
изч.undisturbed-one outputсигнал от неразрушена единица
изч.undisturbed-zero outputсигнал от неразрушена нула
физиол.urine outputдиуреза
политех.usefull outputполезна мощност
елн.video outputвидеоизход
политех.video outputизходен видеосигнал
изч.visual outputвизуален изход
политех.waveguide resonatorвълновиден резонатор
политех.weight per outputспецифично тегло на двигател
политех.worker outputпроизводителност на един работник
yearly outputгодишно производство
изч.zero outputизход '0'
политех.zero outputизходен сигнал от нула
добави значение или превод тук