resounding

  • кънтящ, ехтящ
  • шумен, звучен, сърдечен (за смях)
  • Акустика
  • ехтящ
добави значение или превод тук