geological mapping

  • Обща политехника
  • геоложко картиране
45 допълнителни резултата:
политех.aerial mappingаероснимка
мат.conformal mappingконформно изображение
политех.electrolytic potential mappingелектролитно изследване на разпределението на потенциала
тех.engineering and geologicalинженерногеоложки
тех.engineering-geologicalинженерногеоложки
мат.equiareal mappingизображение, съхраняващо лицата
geologicalгеологичен
geologicalгеологически
geologicalгеоложки
геол.geological and geomorphologicгеолого-геоморфоложки
геол.geological and lithologicгеолого-литоложки
геол.geological and lithologicalгеолого-литоложки
геол.geological and seismicгеолого-сеизмичен
геол.geological and tectonicгеолого-тектонски
геол.geological boundaryгеоложка граница
политех.geological compassгеологична бусола
политех.geological conditionsгеоложки условия
политех.geological correlationгеоложка корелация
политех.geological erosionгеологична ерозия
геол.geological explorationгеологопроучвателен
геол.geological formationгеоложка формация
геол.geological prospectingгеологопроучвателен
геол.geological reasoningгеоложка обстановка
политех.geological structureгеологична структура
геол.geological-geomorphologicгеолого-геоморфоложки
геол.geological-geomorphologicalгеолого-геоморфоложки
геол.geological-lithologicгеолого-литоложки
геол.geological-lithologicalгеолого-литоложки
геол.geological-seismicгеолого-сеизмичен
геол.geological-tectonicгеолого-тектонски
политех.ground-mapping radarкартографичен радиолокационен станция
мат.identity mappingтъждествено изображение
мин.linear mappingлинейно изображение
mappingкартен
мат.mappingизображение
мат.mappingпреобразуване
политех.mappingкартографиране
мед.mappingмепинг
карт.mappingкартировка
карт.mappingкартировъчен
карт.mappingкартиране
политех.mapping functionфункция, чрез която се осъществява дадено изображение
mapping outнабелязване
политех.mapping projectкартографски проект
политех.mapping surveyтопографска снимка
добави значение или превод тук