conformal mapping

  • Математика
  • конформно изображение
22 допълнителни резултата:
политех.aerial mappingаероснимка
мат.conformalконформен
политех.conformal representationконформно представяне
политех.conformal transformationконформно преобразуване
политех.electrolytic potential mappingелектролитно изследване на разпределението на потенциала
мат.equiareal mappingизображение, съхраняващо лицата
политех.geological mappingгеоложко картиране
политех.ground-mapping radarкартографичен радиолокационен станция
мат.identity mappingтъждествено изображение
мин.linear mappingлинейно изображение
mappingкартен
мат.mappingпреобразуване
мат.mappingизображение
политех.mappingкартографиране
мед.mappingмепинг
карт.mappingкартировка
карт.mappingкартировъчен
карт.mappingкартиране
политех.mapping functionфункция, чрез която се осъществява дадено изображение
mapping outнабелязване
политех.mapping projectкартографски проект
политех.mapping surveyтопографска снимка
добави значение или превод тук