equiareal mapping

  • Математика
  • изображение, съхраняващо лицата
19 допълнителни резултата:
политех.aerial mappingаероснимка
мат.conformal mappingконформно изображение
политех.electrolytic potential mappingелектролитно изследване на разпределението на потенциала
политех.geological mappingгеоложко картиране
политех.ground-mapping radarкартографичен радиолокационен станция
мат.identity mappingтъждествено изображение
мин.linear mappingлинейно изображение
mappingкартен
мат.mappingпреобразуване
мат.mappingизображение
политех.mappingкартографиране
мед.mappingмепинг
карт.mappingкартировъчен
карт.mappingкартиране
карт.mappingкартировка
политех.mapping functionфункция, чрез която се осъществява дадено изображение
mapping outнабелязване
политех.mapping projectкартографски проект
политех.mapping surveyтопографска снимка
добави значение или превод тук