identity mapping

  • Математика
  • тъждествено изображение
27 допълнителни резултата:
политех.aerial mappingаероснимка
мат.conformal mappingконформно изображение
соц.ego-identityего-идентичност
политех.electrolytic potential mappingелектролитно изследване на разпределението на потенциала
мат.equiareal mappingизображение, съхраняващо лицата
политех.geological mappingгеоложко картиране
политех.ground-mapping radarкартографичен радиолокационен станция
identityеднаквост, тъждественост, идентичност
identityсамоличност
мат.identityтъждество
политех.identityтъждество, идентичност
рлк.identity codeопознавателен код
политех.identity graphтъждествен граф
политех.identity matrixединична матрица
мин.linear mappingлинейно изображение
mappingкартен
мат.mappingизображение
мат.mappingпреобразуване
политех.mappingкартографиране
мед.mappingмепинг
карт.mappingкартировъчен
карт.mappingкартиране
карт.mappingкартировка
политех.mapping functionфункция, чрез която се осъществява дадено изображение
mapping outнабелязване
политех.mapping projectкартографски проект
политех.mapping surveyтопографска снимка
добави значение или превод тук