double-pumping action

  • Обща политехника
  • двойно изпомпване
200 допълнителни резултата:
actionакция
actionдвижения, жестове
actionдело, постъпка
actionпоходка, ход
actionдействие, въздействие, влияние
actionмеханизъм, действие, функция
actionфабула, действие
политех.actionвъздействие, влияние, затвор, решение, заключение
филм.actionекшън
юр.actionсъдебен процес/дело
политех.action correctionкорекция по въздействие
политех.action for infringementиск за нарушение
политех.action for renewalиск за възобновяване
action heroекшънгерой
пат.action of meritsекспертиза на патентоспособност
action planекшънплан
политех.action principleпринцип на действие
политех.action programmeпрограма за действие
политех.action turbineактивна турбина
политех.action wheelработно колело
тех.additional pumpingдопомпване
фин.affirmative actionравни възможности
политех.antihunt actionантивибрационно действие
политех.arc of actionдъга на зацепване
политех.back-actionпротиводействие
политех.back-actionобратна връзка, заден ход
политех.back-actionобратен ход
политех.back-actionс обратно действие
политех.balancing actionуравновесяващо действие
политех.band-gap laser actionлазерен ефект при междузонни преходи
грам.bearer of the actionносител
политех.brake actionспиране
политех.braking actionспиращо действие
юр.bring a recourse actionпредявявам регресен иск
политех.bring into actionвъвеждам в действие
политех.chopping actionпрекъсващо действие
политех.coherent avalanche actionкохерентно лавинообразно действие
политех.combined actionкомбинирано действие
политех.come out of actionизлизам от строя
политех.compound actionкомбинирано действие
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.continuous-wave laser actionнепрекъсната лазерна генерация
политех.control actionуправляващо въздействие
политех.control action coefficientкоефициент на регулиращо въздействие
политех.converging actionсъбирателно действие
политех.cooling actionохлаждащо действие
политех.corrective actionкоригиращо въздействие
политех.corrosive actionкорозионно действие
политех.cushioning actionбуферно действие
политех.cutting actionрежещо действие
политех.damaging actionпоразяващо действие
юр.declaratory actionустановителен иск
политех.deferred-actionзабавен
политех.deferred-actionсъс закъснително действие
политех.deflecting actionотклоняващо действие
политех.defocusing actionдефокусиращо действие
политех.delay actionзабавяне
политех.delay-action blastingвзривяване със секундно закъснение
политех.delay-action detonatorдетонатор със забавено действие
политех.delay-action relayзакъснително реле
политех.delayed actionзабавяне
политех.delayed-action fuseвзвривателсъс закъснително действие
политех.delayed-action fuseпредпазител със забавено действие
воен.delayed-action mineмина със забавено действие
ав.derivative actionрегулатор на въздействие по производната от отклонението
политех.destructive actionразрушаващо действие
политех.detecting actionдетекторен ефект
политех.deviation actionвъздействие по отклонение
политех.diode actionмеханизъм за работа на диод
политех.direct-actionнепосредствено действащ
политех.direct-action circuitверига с насочено действие
политех.distant-action instrumentуред с дцстанционно действие
политех.disturbing actionсмущаващо действие
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
doubleсдвоен
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleдвусмислен, двояк
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double bendп-образен
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдикир
църк.double candlestickдикирий
църк.double candlestickдвусвещник
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersпогрешно предаване
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвоен стълб
политех.double poleдвуполюсен
политех.double precisionдвойна точност
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double pulleyдвойна ролка
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double refractionдвойна рефракция
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double roller chainдвуролкава верига
политех.double saltдвойна сол
политех.double scaleдвойна скала
политех.double screwдвоен шнек
политех.double seamдвоен шев
политех.double shaperшепинг машина с два плъзгача
политех.double shearдвойно срязване
политех.double shearдвусрезен
double sheetдвулистов
политех.double skinдвойна обшивка
полигр.double spaceдвоен интервал
политех.double spreadнанасяне от двете страни
политех.double spreadingдвустранно намазване
политех.double squirrel-cage motorелектродвигател с двукафезен ротор
политех.double starдвойна звезда
мин.double stationдвустранен рудничен двор
политех.double strokeдвоен ход
политех.double strutдвойна стойка
политех.double superheterodyne receiverприемник с двойно преобразуване на честотата
политех.double teeдвойно т-образен
политех.double teeдвойно т-образна греда
политех.double teeдвойно т-образна стомана
политех.double toolholderдвоен ножодържач
ак.double trackдвупистов запис
политех.double trackдвоен релсов път
добави значение или превод тук