acid-fixing bath

  • Кино
  • кисел фиксажен разтвор
199 допълнителни резултата:
биол.5-adenylic acidаденозин монофосфат, АМФ
хим.abietic acidабетинова киселина
хим.aceric acidябълчена киселина от естествен произход
хим.acetacetic acidацетоцетна киселина
биол.acetic acidоцетна киселина
политех.acetic acid dimerдимер на оцетната киселина
хим.acetilenic acidкиселина с тройна връзка 'въглерод-въглерод'
хим.acetosalicylic acidацетизал
хим.acetylene-carboxylic acidпропиолова киселина
фарм.acetylsalicylic acidацетизал
acidостър, рязък, язвителен
acidязвителна забележка/критика и пр
acidкисел
съкращение.acidAtomicity Consistency Isolation Durability
мед.acidкиселина
хим.acidкиселинен
разг.acidнаркотик
текст.acid ageingзапарване в кисела среда
текст.acid agingзапарване в кисела среда
политех.acid bathкисела вана
политех.acid behaviourповедение на киселина
политех.acid bessemer steelкисела бесемерова стомана
политех.acid bottomдъно с кисел характер
политех.acid brickсиликатна тухла
политех.acid brittlenessкрехкост, причинена от електроплакиране
политех.acid brittlenessводородна крехкост
политех.acid bronzeкиселиноустойчив бронз
политех.acid capacityкиселинност
политех.acid carbonateкисел карбонат
политех.acid carbonateбикарбонат
политех.acid catalysisкиселинна катализа
политех.acid chlorideкисел хлорид
политех.acid concentrationкиселинна концентрация
политех.acid cureвулканизиране със серен хлорид
политех.acid cureвтвърдяване на смоли с киселина
кино.acid developing bathкисела баня за проявяване
мед.acid dispepsiaстомашни киселини
политех.acid driftизменение на рн на разтвор
политех.acid dyeкисело багрило
мед.acid dyspepsiaхиперацидитет
политех.acid eggмонтежу за киселини
политех.acid fastnessкиселиноустойчивост
мет.acid furnaceпещ с кисела облицовка
политех.acid hydrateхидратирана киселина
политех.acid hydrogenпротон, който се отделя в разтвор
политех.acid hydrogenкиселинен водород
политех.acid hydrolysisкиселинна хидролиза
политех.acid ionizationкиселинна дисоциация
политех.acid leachingкиселинно излужване
политех.acid liningкисела облицовка
политех.acid liningкисела зидария
политех.acid liquidсулфитна луга, кисел разтвор
политех.acid liquidкисела луга
хим.acid numberкиселинно число
хим.acid oxideкиселинен окис
хим.acid reactionкиселинна реакция
мет.acid slagкисела шлака
хим.acid solutionкиселинен разтвор
политех.acid treatmentобработка с киселина
хим.acid valueкиселинна стойност
хим.acid valueкиселинно число
политех.acid wasteотработена киселина
политех.acid wasteкиселинни отпадъци, кисел гудрон
acid-alkaline balanceкиселинно-алкално състояние
хим.acid-baseкиселинно-основен
политех.acid-base equilibriumкиселинно-основно равновесие
хим.acid-deficientслабокисел
политех.acid-proofкиселинноустойчив
политех.acid-resistant metalкиселиноустойчив метал
политех.acid-resistant steelкиселиноустойчива стомана
политех.acid-resisting concreteкиселоустойчив бетон
политех.acid-solubilityразтворимост в киселина
хим.acid-solubleкиселиноразтворим
политех.acid-sprayed clayизбелваща глина
хим.aconitic acidаконитова киселина
хим.acrylic acidакрилова киселина
енз.adenosine diphosphoric acidаденозиндифосфат
хим.adipic acidадипинова киселина
политех.air bathтермостат
политех.air bathвъздушна баня
хим.alcoholic acidхидроксикиселина
хим.alginic acidалгинова киселина
хим.allomaleic acidфумарова киселина
хим.allomucic acidалолигава киселина
хим.aluminic acidалуминиева киселина
хим.amber acidянтарна киселина
хим.amido acidнепълен амид
хим.amidoxylacetic acidхидроксиаминооцетна киселина
хим.amino acidаминокиселина
биох.amino acidаминокиселинен
хим.amino-acidаминокиселина
биох.amino-acidаминокиселинен
хим.aminoacetic acidаминооцетна киселина
хим.aminoformic acidаминомравчена киселина
хим.anchoic acidазелаинова киселина
хим.angelic acidангеликова киселина
хим.anisic acidанизова киселина
хим.anthroic acidантраценкарбонова киселина
хим.antimonic acidантимонова киселина
хим.antimonoue acidантимониста киселина
хим.aqua acidаквакиселина
хим.arabonic acidарабонова киселина
хим.arrehenic acidметиларсинова киселина
хим.arsanilic acidарсанилова киселина
хим.arsenic acidарсенова киселина
хим.arsinic acidарсинова киселина
биол.ascorbic acidаскорбинова киселина, витамин C
политех.ascorbinic acidвитамин с
хим.ascorbinic acidаскорбинова киселина
хим.aspartic acidаспартова киселина
хим.atoxylic acidарсанилова киселина
хим.badische acid2-нафтиламин-8-сулфонова киселина
политех.barbituric acidмалонилкарбамид
хим.barbituric acidбарбитурова киселина
политех.batch bathбаня с коригиран състав
bathбаня, вана
bathправя баня, промивам
bathкъпане, баня
bathкъпя (се)
тех.bathвана, баня
политех.bath carburizingтечна цементация
политех.bath filterвана за филтриране на въздух
bath fizzerароматизирани соли за вана под формата на ефервесцентна таблетка
политех.bath houseкъпалня
политех.bath lubricationмазане с маслена баня
политех.bath lubricationкартерно мазане
текст.bath ratioмодул на баня
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
хим.battery acidакумулаторна киселина
хим.benzole acidбензоена киселина
хим.benzylic acidбензилова киселина
хим.binary acidбинарна киселина
хим.bitter acidгорчична киселина
хим.black acidсулфонат в кисел гудрон
хим.body acidглавна порция от киселина
хим.boletic acidфумарова киселина
хим.boracic acidборна киселина
хим.boric acidборна киселина
хим.boronic acidборна киселина
политех.bromic acidбромна киселина
хим.bromosulphuric acidбромсярна киселина
хим.brown acidнефтен сулфонат
хим.butandioic acidянтарна киселина
хим.butanoic acidбутанова киселина
хим.butenoic acidбутенова киселина
политех.butylacetic acidбутилоцетна киселина
хим.butylacetic acidкапронова киселина
хим.butynoic acidбутинова киселина
политех.butyric acidбутанова киселина
хим.butyric acidмаслена киселина
хим.cacodylic acidкокадилова киселина
хим.capric acidкапринова киселина
хим.capronic acidкапронова киселина
хим.caprylic acidкаприлова киселина
хим.carbamic acidкарбаминова киселина
хим.carbazic acidкарбазинова киселина
политех.carbolic acidфенол
хим.carbolic acidкарболова киселина
хим.carbonic acidвъглеродна киселина
политех.carbonic acid hardeningзакаляване във въглена киселина
хим.carbothioic acidтиокарбонова киселина
хим.carbothiolic acidтиолова киселина
хим.carbothionic acidтионова киселина
хим.carboxylic acidкарбоксилна киселина
хим.carnaubic acidлигноцеринова киселина
хим.chamber acidсярна киселина
хим.chloranilic acidхлоранилова киселина
хим.chlorazotic acidсмес от азотна и солна киселина
хим.chloric acidхлорна киселина
хим.chloroacetic acidхлороцетна киселина
хим.chloroauric acidаурихлороводородна киселина
хим.chloroplatinic acidплатинохлороводородна киселина
хим.chlorosulphuric acidхлорсярна киселина
хим.cholic acidхолева киселина
хим.chromic acidхромна киселина
хим.cinnamic acidканелена киселина
хим.citraconic acidцитраконова киселина
биол.citric acidлимонена киселина
биол.citric acid cycleцикъл на Кребс, цикъл на лимонената киселина
хим.citridic acidаконитова киселина
хим.concentrated acidконцентрирана киселина
хим.contact acidсярна киселина
хим.contact plant acidсярна киселина
хим.coumaric acidкумарова киселина
хим.coumarillic acidкумарилова киселина
хим.coumarinic acidкумаринова киселина
хим.cresylic acidтехнически крезол
политех.croceic acid2-нафтол-8-сулфонова киселина
хим.croceic acidкроцеинова киселина
хим.cumic acidкуминова киселина
политех.cut acidразтвор на цинков хлорид
хим.cut acidразредена киселина
хим.cyancarbonic acidцианвъглена киселина
хим.cyanic acidцианова киселина
хим.cyanoacetic acidцианоцетна киселина
политех.cyanoethanoic acidцианоцетна киселина
хим.cyanoformic acidцианмравчена киселина
добави значение или превод тук