nitrogen-fixing

  • Биология
  • азотфиксиращ
48 допълнителни резултата:
кино.acid-fixing bathкисел фиксажен разтвор
мед.blood urea nitrogenазотни тела
ядр.carbon-nitrogen cycleвъглероден цикъл
политех.combined nitrogenсвързан азот
политех.detachable fixingразглобимо закрепване
политех.dye fixingфиксиране на багрило
политех.film fixingфиксиране на филм
fixingукрепване
тех.fixingзапъване
тех.fixingзастопоряване
тех.fixingфиксаторен
тех.fixingкрепителен
политех.fixingзакрепващ
политех.fixingприкрепващ, застопоряващ, фиксиращ
политех.fixingзакрепване
политех.fixingприкрепване, застопоряване, фиксиране
банк.fixingфиксинг
кино.fixing bathфиксираща баня
политех.fixing boltфиксиращ болт
политех.fixing boltмонтажен винт
политех.fixing bossудебеление на отвори за закрепване
политех.fixing brakeзастопоряваща спирачка
политех.fixing deviceзастопоряващо устройство
политех.fixing dimensionмонтажен размер
политех.fixing diodeдиод за фиксиране
тех.fixing elementsкрепежен
политех.fixing momentзапъващ момент
политех.fixing of railsзакрепване на релси
политех.fixing of slopeукрепване на скат
политех.fixing screwфиксиращ винт
политех.fixing screwсъединителен винт
политех.fixing studцентровъчен щифт
тлв.level fixingфиксиране на нивото
политех.lime nitrogenкалциев цианамид
политех.nitrate nitrogenнитратен азот
nitrogenазотен
хим.nitrogenазот
политех.nitrogen ambientазотна среда
политех.nitrogen blanketазотен покриващ слой
политех.nitrogen case hardeningазотиране
хим.nitrogen case-hardeningазотиране
политех.nitrogen fixationфиксиране на атмосферен азот
политех.nitrogen ligandсъдържащ азот лиганд
хим.nitrogen trichlorideазотен трихлорид
тех.nitrogen-filledазотнонапълнен
хим.nitrogen-freeбезазотен
политех.position fixingопределяне на местоположение
политех.rigid fixingтвърдо закрепване
добави значение или превод тук