bolt-locking device

  • Обща политехника
  • предпазно устройство против саморазвиване
199 допълнителни резултата:
полигр.accumulating deviceсъбирателен апарат
политех.acoustic delay deviceакустично задържащо устройство
политех.acoustic resonance deviceакустичен резонатор
политех.actuating deviceизпълнително устройство
политех.adjuster boltнатягащ болт
политех.adjuster boltрегулиращ болт
политех.adjusting deviceприспособление за регулиране
политех.aiming deviceприцелно устройство
политех.alarm deviceсигнално устройство
мед.ambulatory deviceхолтер
политех.anchor boltанкерен болт
политех.anti-collision deviceрадиолокационна станция за избягване на сблъсквания
ен.anti-entrainment deviceотбойник
политех.anticrash deviceаварийно устройство
политех.antidazzling deviceпротивозаслепяваию устройство
политех.antiradar deviceантирадар
политех.antireaction deviceкръг за отстраняване на обратна връзка
тлф.antisidetone deviceпротивоместна схема
политех.antiskid deviceпротивоплъзгащо устройство
политех.antivibration deviceамортисьор
тех.arbor boltимбусен болт
политех.around boltфундаментален болт
политех.arresting deviceзастопоряващо устройство
политех.arresting deviceограничител на ход
политех.assembling boltмонтажен болт
политех.attachment boltсъединителен болт
политех.attitude control deviceмеханизъм за ориентиране
политех.audible signalling deviceзвуково сигнално устройство
политех.aural warning deviceустройство за звукова сигнализация
политех.automatic starting deviceавтоматичен стартер
политех.auxiliary deviceспомагателно устройство
политех.backup deviceрезервно устройство
balancing deviceсиметрирам
рад.balancing deviceсиметриращо устройство
политех.balancing deviceприспособление за уравновесяване
политех.ball-headed boltболт със сферична глава
политех.barb boltанкерен болт
политех.batching deviceдозатор
политех.bay boltанкерен болт
политех.beam-switching deviceустройство за превключване на диаграмата на насоченост на антена
политех.belt-shifting deviceмеханизъм за прехвърляне на ремък
политех.binder boltболт с т-образна глава, стопорен болт
политех.binder boltболт за лагерен капак
политех.bistable deviceустройство с две устойчиви състояния
политех.black boltнеобработен болт
политех.blank boltненаряван болт
политех.blocking deviceблокиращо устройство
воен.blowback boltсвободен затвор
boltпроучвам, разследвам
boltхуквам, избягвам, офейквам
boltокови (за крака)
boltизбъбрям, изтърсвам
boltBOLT upright изправено, с изпънат гръб
boltсноп (от върбови вейки, тръстика)
boltмълния, гръм
boltизгълтвам/излапвам набързо
boltхукване, побягване, избягване
boltпресявам, отсявам (брашно) през сито
boltзаключвам, залоствам (врата), to BOLT someone in/out заключвам някого вътре/навън
boltрезе, мандало, лост, затвор (на оръжие)
boltстягам/притягам с болтове
boltизлапване набързо
ист.boltстрела
тех.boltболт
тех.boltболтов
политех.boltшпилка
политех.boltзакрепвам с болт
boltтоп, руло (плат, тапети и пр.)
boltнапущам, изоставям (партия и пр.)
разг.boltоплюсквам
разг.boltопрасквам
политех.bolt chiselсекач с тясно острие
политех.bolt circleокръжност с отвори за болтове
политех.bolt clipperклещи за рязане на арматура
политех.bolt cutterмашина за нарязване на болтове
политех.bolt dieвинтонарезна плашка
политех.bolt dieщампа за коване на болтове
политех.bolt headerмашина за формуване на глави
политех.bolt jointболтово съединение
жп.bolt lockзадвижваща контролна заключалка
воен.bolt mechanismзатворен механизъм
политех.bolt onзакрепвам с ботл
политех.bolt pinнапречен клин
политех.bolt pinщифт
политех.bolt pressпреса за щамповане на болтове
политех.bolt retentionосигурителен елемент срещу саморазвиване на болт
политех.bolt stapleухо на болт
политех.bolt stockболтова стомана
политех.bolt timberбичен дървен материал
политех.bolt togetherзакрепвам с болт
политех.bolt tongsковашки клещи за изковаване на болтове
политех.bolt toothцевен зъб
политех.bolt upзатягам, закрепвам с болт
политех.bolt upзавинтвам
политех.bolt wireтел за изработване на болтове с малък диаметър
политех.bolt-clippersболтови клещи
политех.bolt-screwing machineболтонарезна машина
политех.bolt-threading machineболтонарезна машина
политех.bright boltобработен болт
политех.buffer boltбуферен прът
политех.butterfly boltкрилчат болт
политех.button-head boltболт с полусферична глава
политех.button-headed boltболт с полусферична глава
ел.caging deviceаретир
политех.calculating deviceкалкулатор
политех.calibrating deviceкалибровъчно приспособление
политех.calling deviceповиквателно приспособление
политех.cap boltскрепителен винт
политех.capstan-head boltболт с радиални отвори пробити в главата
политех.catch boltстопорен болт
политех.catch boltстопорен щифт
политех.catching deviceзахващащо устройство
авто.central lockingцентрално заключване
central locking systemзаключване
политех.centring deviceприспособление за центриране
политех.chain boltверижен болт
политех.chain-stretching deviceустройство за опъване на верига
политех.checking deviceконтролно устройство
политех.cheese-head boltболт с цилиндрична глава
политех.chucking deviceпатронник
политех.clamp boltзатягащ болт
политех.clamping boltзатягащ болт
политех.clamping deviceзакрепващо приспособление
политех.clearing deviceизтриващо устройство
политех.closing deviceзатвор
политех.clutch lockingзацепване на съединител
политех.coach boltвинт за дърво
геол.cone-clamp boltболт с конусно затягане
политех.conical boltконусен болт
политех.connecting boltсъединителен болт
политех.construction boltмонтажен болт
политех.contact deviceконтактно устройство
политех.control deviceустройство за управление
политех.cooling deviceохлаждащо устройство
политех.copper boltмеден болт
политех.copper boltпоялник
политех.copying deviceприспособление за копиране
политех.correcting deviceкоригиращо устройство
политех.cotter boltболт с клиновидна глава
политех.countersunk boltболт със скрита глава
политех.counting deviceброяч
политех.coupling boltсъединителен болт
политех.coupling boltвинтова стяга
политех.crab boltсъединителен анкерен болт
политех.cup head boltболт с полукръгла глава
политех.cup nib boltболт с полукръгла глава и зъб
политех.current-collecting deviceтокоприемно устройство
мин.cut-out-switch deviceловител на вагонетки
политех.cycle-by-cycle deviceограничител при чес-
damping deviceгасител
политех.damping deviceдемпфер
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.decoding deviceдешифратор
политех.deflecting deviceотклоняващо устройство
политех.demagnetization deviceразмагнитващ апарат
deviceхитрост, хитрина, похват, умисъл
deviceспособ, приспособление, изобретение, апарат, механизъм
deviceдевиз, мото, емблема
deviceсредство, начин
deviceплан, проект, схема
политех.device control characterзнак за управление на устройство
изч.device numberномер на устройство
политех.die-bolt cutterплашкова болтонарезна машина
политех.differential deviceдиференциал
политех.display deviceиндикаторно устройство
тех.dissolved oxygen deviceкислородомер
политех.distance boltдистанционен болт
политех.division deviceделително устройство
политех.dog boltшарнирен болт
политех.door boltрезе на врата
политех.door-closing deviceустройство за заключване на врата
политех.dormant boltболт със скрита глава
политех.double-end boltшпилка
политех.dowel boltшлифовеан болт
политех.drafting deviceчертожно устройство
политех.drag boltтегличен болт
политех.draw boltтегличен болт
политех.draw-in boltболт за затягане на фрезови дорници
политех.drift boltанкерен болт
политех.drift boltклин за избиване
политех.driving boltпалец на сърце
политех.driving deviceзадвижващо устройство
политех.drop boltшарнирен болт
ел.earthing deviceзаземител
политех.edging deviceприспособление за кантоване
жп.electric bolt lockелектрическа контролна заключалка
тех.electric suction deviceелектроаспиратор
политех.emission-measuring deviceуред за измерване на електронна емисия
политех.emptying deviceразтоварващо устройство
политех.erection boltмонтажен болт
политех.error-corrector deviceрегулатор
политех.executive deviceизпълнителен елемент
мин.expansion sleeve boltщанга с разпорна гайка
мин.expansion-shell boltщанга с разпорна гайка
изч.external deviceвъншно устройство
мор.eye-boltобух
политех.fang boltнасечен накерен болт
политех.fastening deviceустройство за закрепване
политех.feeding deviceзахранващ механизъм
добави значение или превод тук