dye fixing

  • Обща политехника
  • фиксиране на багрило
78 допълнителни резултата:
политех.acetate dye-stuffбагрило за ацетатни влакнести материали
политех.acid dyeкисело багрило
кино.acid-fixing bathкисел фиксажен разтвор
политех.alizarine dyeализариново багрило
политех.anionic dyeанионно багрило
политех.anthracene dyeантраценово багрило
политех.anthraquinone dyeантрахиноново багрило
хим.azo dyeазобагрило
политех.azoic dyeазобагрило
политех.basic dyeосновно багрило
политех.camouflage dyeмаскировъчно багрило
политех.chrome dyeхромово багрило
политех.combination dyeсмесено багрило
политех.cyanine dyeцианиново багрило
политех.detachable fixingразглобимо закрепване
политех.development of dyeпроявяване цвят на боя
политех.direct dyeдиректно багрило
dyeбоядисвам (чрез топене в течност), боядисвам се, ловя боя
dyeбагрило
лит.dyeобагрям, оцветявам
dyeбоя (за платове и пр.), багрилно вещество
политех.dye bleedingизбледняваие на боя
политех.dye fastnessтрайност на багрило
политех.dye levellerизравнител на багрило
политех.dye levellingизравняване на багрило
dye redчервя
политех.dye stuffбагрило
политех.dye vattingкюпно боядисване
политех.dye-line copyсветлинно копие
политех.dye-line copyхелиографско копие
политех.dye-penetrant inspectionкапилярна дефектоскопия
политех.even dyeизравняващо багрило
политех.even dyeизравнено багрило
политех.fast dyeтрайно багрило
политех.fat dyeмаслоразтворимо багрило
политех.film fixingфиксиране на филм
fixingукрепване
тех.fixingзапъване
тех.fixingзастопоряване
тех.fixingфиксаторен
тех.fixingкрепителен
политех.fixingзакрепващ
политех.fixingприкрепващ, застопоряващ, фиксиращ
политех.fixingзакрепване
политех.fixingприкрепване, застопоряване, фиксиране
банк.fixingфиксинг
кино.fixing bathфиксираща баня
политех.fixing boltмонтажен винт
политех.fixing boltфиксиращ болт
политех.fixing bossудебеление на отвори за закрепване
политех.fixing brakeзастопоряваща спирачка
политех.fixing deviceзастопоряващо устройство
политех.fixing dimensionмонтажен размер
политех.fixing diodeдиод за фиксиране
тех.fixing elementsкрепежен
политех.fixing momentзапъващ момент
политех.fixing of railsзакрепване на релси
политех.fixing of slopeукрепване на скат
политех.fixing screwсъединителен винт
политех.fixing screwфиксиращ винт
политех.fixing studцентровъчен щифт
политех.fluorescent dyeлуминофор
политех.glacial dyeледено багрило
политех.ice dyeледено багрило
политех.indanthrene dyeкюпно багрило
тлв.level fixingфиксиране на нивото
политех.lightfast dyeсветлоустойчиво багрило
политех.natural dyeестествено багрило
биол.nitrogen-fixingазотфиксиращ
политех.position fixingопределяне на местоположение
политех.rigid fixingтвърдо закрепване
политех.sap dyeрастително багрило
политех.sulphur dyeсярно багрило
политех.synthetic dyeсинтетично багрило
политех.unfast dyeнетрайно багрило
политех.vat dyeкюпно багрило
политех.vegetable dyeрастително багрило
политех.wood dyeбагрилен екстракт от дървесина
добави значение или превод тук