film fixing

  • Обща политехника
  • фиксиране на филм
177 допълнителни резултата:
кино.acetate filmацетатен филм
кино.acid-fixing bathкисел фиксажен разтвор
политех.adhesive filmлепилен слой
политех.adsorption filmадсорбционен слой
политех.autopositive filmавтопозитивен филм
полигр.autoscreen filmпредварително растриран филм
политех.barrier filmбариерен слой
политех.barrier-film cellвентилен фотоелемент
политех.boundary filmграничен слой
тех.carbon filmвъгленов
политех.cast filmзаливно фолио
тех.center fold filmполуръкав
тех.centerfold filmфолио полуръкав
тех.centre fold filmполуръкав
тех.centrefold filmфолио полуръкав
политех.cine filmкинолента
политех.detachable fixingразглобимо закрепване
кино.direct-positive filmобратим филм
политех.dye fixingфиксиране на багрило
политех.epitaxial filmепитаксиален слой
политех.evaporated filmслой, получен чрез изпарение във вакуум
политех.expanded filmразтегнат филм
политех.expanded filmразтегната ципа
политех.extruded filmектрудирано тънко фолио
filmкино-, филмов
filmнишчица, жилчица, жичка
filmпокривам (се) с тънък слой/пласт, замъглявам (се), потъмнявам
filmкинолента кино
filmфилмирам, екранизирам, снемам (роман, пиеса) на филм
filmснимам
filmкино филм
filmподходящ съм за филмиране (за сцена)
filmтънък/лек пласт/слой, тънка/лека покривка, було, воал, корица, кожица, ципица, потъмняване, мъглявина, мъглявост, лека мъгла, мъглица
политех.filmфилмова лента
кино.filmкинолента
кино.filmфилм
film actorкиноактьор
film actressкиноактриса
политех.film adhesiveфилмообразно лепило
политех.film badgeфив
политех.film badgeплосък филмов довиметър
пласт.film blowingпроизводство на фолио чрез ентрузия и раздуване
пласт.film calenderкаландър за тънко фолио
политех.film carrierкасета за филм
политех.film cassetteкасета за филм
film composerкинокомпозитор кино
кино.film composerкинокомпозитор
политех.film dosimeterфилмов дозиметър
кино.film fanaticкиномански
кино.film fanaticкиноман
политех.film floatationципова флотация
film formationфилмообразуване
политех.film hazeвоал на филм
политех.film lubricationхидродинамично мазане
кино.film magazineкасета за филм
film makingкинопроизводство кино
кино.film makingфилмопроизводство
кино.film makingкинопроизводство
политех.film memoryпамет с феромагнитни слоеве
film music composerкинокомпозитор кино
кино.film music composerкинокомпозитор
политех.film processфилмообразуващ процес
film productionкинопродукция кино
film productionкинопроизводство кино
кино.film productionкинопродукция
кино.film productionкинопроизводство
кино.film productionфилмопроизводство
кино.film projectionкинопрожекционен
политех.film projectorкинопрожекционен апарат
политех.film scannerтелевизионен филмов проектор
политех.film sensibilisationсенсибилизиране на филм
политех.film testпроба на тънък слой
политех.film testизпитване на образуване на ципа
пласт.film-blowing headглава за получаване на издувно фолио
фот.film-developing laboratoryфотолаборатория
политех.film-formingфилмообразуващ
film-makingкинопроизводство кино
кино.film-makingфилмопроизводство
кино.film-makingкинопроизводство
политех.film-projector lampкинопрожекционна лампа
обог.film-size tableнеподвижна концентрационна маса
политех.film-type resistorтънкослоен резистор
fixingукрепване
тех.fixingкрепителен
тех.fixingзапъване
тех.fixingзастопоряване
тех.fixingфиксаторен
политех.fixingприкрепване, застопоряване, фиксиране
политех.fixingзакрепващ
политех.fixingприкрепващ, застопоряващ, фиксиращ
политех.fixingзакрепване
банк.fixingфиксинг
кино.fixing bathфиксираща баня
политех.fixing boltфиксиращ болт
политех.fixing boltмонтажен винт
политех.fixing bossудебеление на отвори за закрепване
политех.fixing brakeзастопоряваща спирачка
политех.fixing deviceзастопоряващо устройство
политех.fixing dimensionмонтажен размер
политех.fixing diodeдиод за фиксиране
тех.fixing elementsкрепежен
политех.fixing momentзапъващ момент
политех.fixing of railsзакрепване на релси
политех.fixing of slopeукрепване на скат
политех.fixing screwсъединителен винт
политех.fixing screwфиксиращ винт
политех.fixing studцентровъчен щифт
политех.flat filmплоско фолио
политех.flat-film methodметод за производство на плоско фолио
политех.glue filmслой от лепило
кино.graphic-arts filmфототехнически филм
кино.infrared-sensitive filmфилм, чувствителен към инфрачервена светлина
политех.laminar filmламинарен слой
политех.laminar-flow filmламинарен слой
тлв.level fixingфиксиране на нивото
политех.liquid filmтечен слой
политех.lubricant filmмажещ слой
политех.magnetic filmмагнитен слой
политех.master filmфилм-оригинал
политех.metal-film resistorметалослоен резистор
политех.motion-picture filmкинолента
политех.motion-picture filmкинофилм
политех.negative filmнегативен филм
биол.nitrogen-fixingазотфиксиращ
политех.oil filmмаслен слой
политех.orientation of filmориентация на фолио
политех.oxidation filmокислителен слой
политех.oxide filmокисен слой
ел.oxide-film arresterвентилен разрядник със слой от оловен окис
ел.oxide-film arrestorвентилен разрядник със слой от оловен окис
политех.packaging filmфолио за опаковане
политех.passive filmпасивен филм
политех.peeled filmфолио, получено чрез струговане от блок
политех.photographic filmфотографсли филм
политех.phototechnical filmфототехнически филм
политех.plated filmслой, получен чрез електролитно нанасяне
политех.position fixingопределяне на местоположение
политех.positive filmпозитивен филм
политех.processed filmпроявен филм
кино.processed filmобработен филм
политех.protecting filmзащитен слой
политех.raw filmнеекспониран филм
политех.raw filmнеобработен филм
политех.reversible filmобратим филм
политех.rigid fixingтвърдо закрепване
политех.roll filmфилмова лента на ролка
политех.roll-film cameraфотоапарат за ролфилм
кино.safety filmбезопасен филм
кино.sandwich filmдвуемулсионен филм
политех.sealing filmуплътняващ слой
политех.sensitive filmсветлочувствителен слой
sex filmсексфилм
политех.shrink filmтермосвиваемо фолио
политех.shrink-on filmтермосвиваемо фолио
политех.sliced filmфолио, получено чрез струговане от блок
кино.slide filmдиафилм
политех.sound-film recorderапарат за оптичен звукозапис върху филм
политех.sputtered filmслой, получен чрез катодно разпрашаване
политех.strip-film cameraавтоматичен фотоапарат за филм
политех.surface filmповърхностна ципа
thick-filmдебелослоен
елн.thick-film integrated circuitдебелослойна интегрална схема
тех.thin-filmтънкослоен
политех.thin-film amplifierусилвателен елемент с тънки слоеве
политех.thin-film electronicsтънкослойна електроника
елн.thin-film integrated circuitтънкослойна интегрална схема
политех.thin-film resistorтънкослоен резистор
политех.thin-film solar arrayтънкослоеста слънчева батерия
елн.thin-film technologyтънкослойна технология
политех.thin-film-transistor amplifierусилвател с тънкослоен транзистор
кино.trailer filmракорд
политех.tubular filmръкавно фолио
пласт.tubular-film methodметод за производство на ръкавно фолио
политех.two-layer filmдвуслойно фолио
политех.wide-screen filmширокоекранен филм
x-ray filmрентгенов филм
кино.Yugoslavian filmюгофилм
добави значение или превод тук