level fixing

  • Телевизия
  • фиксиране на нивото
199 допълнителни резултата:
политех.abney levelмалък ръчен нивелир
above sea level heightвисочина над морското равнище
политех.acceptance quality levelприемателно ниво на дефектност
политех.acceptor levelакцепторно ниво
кино.acid-fixing bathкисел фиксажен разтвор
политех.air levelнивелир
политех.allowable levelдопустимо ниво
политех.atom-like energy levelатомоподобно енергийно ниво
политех.atomic energy levelатомно енергийно ниво
политех.background levelфоново ниво
политех.balance levelнивелир
политех.band power levelниво на звуковата мощност в честотна лента
политех.band pressure levelниво на звуковото налягане в определена честотна лента
политех.bin-level controlрегулиране на нивото на бункер
политех.bin-level indicatorпоказател на нивото в бункер
тлв.black levelниво на черното
тлв.black-out levelниво на гасящите сигнали
тлв.blanking levelниво на гасящите сигнали
мин.by-levelспомагателна галерия
тлв.carrier-reference white levelниво на носещата честота, съответствуващо на максимално бяло
политех.ceiling levelмаксимално ниво
политех.clipping levelниво на ограничение
тлв.colour levelниво на цветен сигнал
политех.confidence levelграница на достоверност
политех.contamination levelстепен на замърсяване
политех.conversion levelстепен на конверсия
политех.convertible transit levelтеодолит-нивелир с напречна тръба
политех.cracking levelдълбочина на крекиране
политех.dam crest levelрепер за ниво на короната на язовирна стена
политех.datum levelизходен нивелирен репер
политех.datum levelабсолютен хоризонт
мин.day levelщолня
политех.dead levelабсолютно точно ниво
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.degenerate levelизродено ниво
политех.detachable fixingразглобимо закрепване
политех.discrete energy levelдискретно енергийно ниво
политех.donor levelдонорно ниво
политех.double-level bridgeдвутактен мост
геод.dumpy-levelземлемерски нивелир с малък телескоп
политех.dumpy-levelглух нивелир
политех.duplicated-level lineдвойно нивелирано разстояние
тех.dust levelзапрашеност
политех.dye fixingфиксиране на багрило
политех.electron energy levelелектронно енергийно ниво
политех.electron levelелектронно ниво
политех.energy levelенергийно ниво
политех.energy level widthширочина на енергетичното ниво
политех.energy-level splittingразцепване на енергийно ниво
политех.engineering levelтехническо равнище
политех.entrance-exit free level signal boxмаршрутна централизация със свободни ръчки от типа 'вход-изход'
политех.equilibrium levelравновесно ниво
политех.excitation levelенергийно ниво на възбудено състояние
тлф.expected levelабсолютно ниво на напрежение
политех.fermi levelниво на ферми
политех.filling levelниво на запълване
политех.film fixingфиксиране на филм
фин.first level spending unitпървостепенен разпоредител с бюджетни средства
политех.first-order levelвисокоточен нивелир
политех.fixed levelпостоянно ниво
fixingукрепване
тех.fixingфиксаторен
тех.fixingкрепителен
тех.fixingзапъване
тех.fixingзастопоряване
политех.fixingприкрепване, застопоряване, фиксиране
политех.fixingзакрепващ
политех.fixingприкрепващ, застопоряващ, фиксиращ
политех.fixingзакрепване
банк.fixingфиксинг
кино.fixing bathфиксираща баня
политех.fixing boltмонтажен винт
политех.fixing boltфиксиращ болт
политех.fixing bossудебеление на отвори за закрепване
политех.fixing brakeзастопоряваща спирачка
политех.fixing deviceзастопоряващо устройство
политех.fixing dimensionмонтажен размер
политех.fixing diodeдиод за фиксиране
тех.fixing elementsкрепежен
политех.fixing momentзапъващ момент
политех.fixing of railsзакрепване на релси
политех.fixing of slopeукрепване на скат
политех.fixing screwсъединителен винт
политех.fixing screwфиксиращ винт
политех.fixing studцентровъчен щифт
ав.flight levelешелон
политех.foundation levelотметка при полагане на основи
политех.free levelсвободно ниво
политех.free water levelниво на свободната водна повърхност
политех.frequency levelчестотно ниво
политех.geodetic levelгеодезично ниво
софт.gray-levelполутонов
софт.grey-levelполутонов
политех.ground levelосновно ниво
нефт.gum levelсъдържание на смоли
half-levelполуниво
хидр.half-tide levelниво на високи и ниски води
политех.hand levelръчен нивелир
политех.headwater levelподприщено водно ниво
физ.high levelвисокоактивен
политех.high levelинтензивен
политех.high-level detectionмощно детектиране
политех.high-level languageвисоко организиран език
политех.high-level radiationинтензивен излъчване
политех.high-level spillпреливник
ядр.high-level workработи със силно активни вещества
политех.high-lying levelвисоколежащо енергийно ниво
хидр.high-water levelхоризонт при високи води
хидр.higher levelгорен хоризонт
рад.hum levelниво на фона
политех.hyperfine structure levelниво на свръхфина структура
политех.impedance levelниво на импеданса
политех.impurity levelниво на примесите
политех.injection levelниво на инжектирането
рад.interference levelниво на смущенията
ядр.isomeric levelизомерно ниво
levelхоризонтирам
levelхоризонтирам, нивелирам
levelравен, спокоен
levelниво, равнище, степен
levelранг, позиция, ниво
levelнасочвам (оръжие), прицелвам се срещу някого
levelетаж
levelбалансиран, разумен, уравновесен
levelхоризонтална повърхност, равнина
levelприравнявам, свеждам до едно ниво
levelотправям (обвинения, критики)
levelравен, гладък, с равна повърхност
levelизравнявам, заравнявам, изглаждам
levelповалям, нокаутирам
levelхоризонтален, равен, разположен на едно ниво
levelмясто, позиция, положение
геогр.levelравнина, равнинна местност
минер.levelетаж, ниво
тех.levelнивелир
тех.levelпегел
геод.levelнивелачен
геод.levelизмервам с нивелир
политех.level automaticallyрегулиране на ниво
мин.level bearingлиния на простиране
политех.level bombingхвърляне на бомби от хоризонтален полет
политех.level controlрегулиране ниво
политех.level controlконтролиране на ниво
политех.level controllerрегулатор на ниво
мин.level courseхоризонтална изработка
политех.level courseхоризонтален слой
жп.level crossingпрелезен
съобщ.level crossingпреход на еднакво ниво
политех.level crossingжп прелез на едно ниво с релсите
level differenceденивелация
мин.level driftетажна галерия
политех.level flightхоризонтален полет
политех.level flightхоризонтално летене
политех.level flyingхоризонтален полет
тех.level gaugeнивопоказател
тех.level indicatorнивопоказател
тех.level indicatorмаслоуказател
политех.level indicatorнивелир
политех.level lineхоризонтална линия
политех.level luffing craneстрелови кран с хоризонтално движение на товара
политех.level measurementизмерване на ниво
тех.level measuringнивомерене
политех.level meterиндикатор за ниво
тлф.level multipleсноп многократни проводници в една декада
изч.level numberномер на ниво
воен.level of readinessбоеготовност
политех.level of technical competenceтехническа компетентност
изч.level outputпотенциален изход
политех.level outputпотенциален изходен сигнал
политех.level plugконтролна пробка за нивото на масло
ядр.level populationзапълване на ниво
изч.level quantizationквантоване по ниво
политех.level regulatorрегулатор на ниво
политех.level roadпът с малък наклон
политех.level signal logicпотенциални логически елементи
ав.level speedскорост на праволинеен хоризонтален полет
политех.level staffнивелирна лата
политех.level theodoliteнивелир-теодолит
политех.level trackхоризонтален участък на релсов път
политех.level translatorтранслатор на ниво
политех.level transmitterдатчик за ниво
политех.level tubeлибела
политех.level vialлибела с въздушно мехурче
политех.level workingsхоризонтален изработка
жп.level-crossing gateбариера при жп прелез
тех.level-measuringнивомерен
политех.level-tube bubbleмехурче на либела
политех.liquid levelниво на течност
политех.liquid-level switchпоплавъчен прекъсвач
политех.low levelс ниско ниво
политех.low levelниско ниво
ядр.low-levelнискоактивен
политех.low-level amplifierусилвател на слаби сигнали
политех.low-level flightбръснещ полет
политех.low-level flyingбръснещ полет
хидр.low-level gateдълбочинен затвор
политех.low-level intakeвисоконапорно водовземане
политех.low-level languageниско организиран език
обог.low-level machineфлотационна машина с ниско ниво на пулпа
добави значение или превод тук