end rib

  • Обща политехника
  • челно ребро
199 допълнителни резултата:
политех.abutting endчелна повърхнина
политех.after endзаден край
мин.air endустие на вентилационна шахта
мин.air-end wayвентилационна галерия
политех.arch ribнервюра
политех.arch ribкриволинейна греда
мин.back endнеиззета част от целик
политех.back endдъно
политех.back endзадна част
политех.ball endсферична пета
политех.ball endсферична шийка, сферичен край
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.bearing ribреборд
политех.big endколянова глава на мотовилка
политех.blind-end cylinderцилиндър, изработен изцяло с главата
кораб.bow ribносов шпангоут
политех.box endскрита глава
политех.box endзакрит отвор, глава на мотовилка
политех.box-end wrenchзатворен гаечен ключ
текст.broken endлипсваща нишка
стр.build to the endдострояване
политех.built-in endнеподвижно запънат край
политех.built-in endзазидан край
политех.butt endчело
политех.butt endчелна повърхнина, удебелен край
политех.capped endнеподвижно запънат край
политех.capped endзазидан край
политех.centre-cut end millпалцова фреза с прави странични и радиални челни зъби
cigarette-endугарка от цигара, фас
с. с.closed-end harrowбрана със свързани в краищата напречници
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.compression ribусилено ребро
политех.connecting-rod big endколянова глава на мотовилка
политех.connecting-rod endглава на мотовилка
политех.connecting-rod small endмалка глава на мотовилка
политех.connecting-rod small endглава за бутален болт на мотовилка
стр.construct to the endдострояване
политех.cooling ribохладително ребро
политех.crop endоткъм мъртвата глава
политех.cross-cut endчело
политех.cross-cut endчелна повърхнина
crush to the endдораздробявам
политех.cutting endрежещ край
политех.cylinder endдъно на цилиндър
мин.dead endглух забой
рад.dead endбезтокови навивки в бобина
тлг.dead endзасукване на проводник около краен изолатор
политех.dead endзадънен, глух
политех.dead endплътно прикрепен
жп.dead-end bayглуха гара
политех.dead-end chamberзвукопоглъщаща камера
рад.dead-end effectвлияние на мъртвите навивки
политех.dead-end mainглух тръбопровод
политех.dead-end sidingглуха странична железопътна линия
политех.delivery endизходен край
политех.discharge endот която се нагнетява
политех.discharge endстрана, от която става разтоварването
политех.dished end-plate boilerкотел с изпъкнали дъна
политех.double-end boltшпилка
политех.double-end wrenchдвоен гаечен ключ
политех.driven endзадвижван край
политех.driving endзадвижващ край
политех.egg endсферично дъно
политех.electrode endфас на заваръчен електрод
endсвършвам, слагам край на, приключвам, преустановявам, спирам
endцел
endумирам, свършвам
endкрай, завършък, привършване, изчерпване
endприключване
endрезултат
endубивам, довършвам
endостатък, угарка, фас
endконец
endкраен, последен
endкрай
endкрай, смърт, кончина
тех.endторцев
политех.end bayкраен панел
политех.end bearingкраен лагер
политех.end bellкрайна муфа
политех.end blockеталонна плочка
политех.end bondвръзка при атом
политех.end capкапачка
политех.end capзапушалка, тапа
тлф.end capacityграничен капацитет
геол.end cleatвторостепенен кливаж
политех.end conditionsгранични условия
мин.end cutстраничен подкоп
политех.end cutting edgeспомагателен режещ ръб
арх.end damгардбаластова стена
политех.end distortionизкривяване в края на импулси
политех.end dookзадна врата
политех.end effectкрайщен ефект
политех.end effectorкрайно изпълнително устройство
политех.end elevationизглед отстрани
политех.end faceчелна повърхнина
тех.end formingзаерване
end gameендшпил шах
шах.end gameендшпилен
шах.end gameендшпил
политех.end girderкрайна греда
политех.end instrumentчувствителен елемент
политех.end journalкрайна шийка
политех.end latheструг за работа с патронник
кораб.end launchingнадлъжно спускане на вода
политех.end millпалцова цилиндрична фреза
политех.end millingчелно фрезоване
политех.end milling cutterчелна фреза
политех.end motionизместване в осово направление
политех.end movementдвижение в осово направление
политех.end of chainкрай на верига
политех.end of threadкрай на резба
полигр.end paperфорзац
политех.end pinсъединителен болт
политех.end planeчело
политех.end planeчелна повърхнина
политех.end plateдъно
политех.end plateчелен капак
политех.end playосова хлабина
политех.end pointеквивалентен пункт
политех.end pointеквивалентна точка
политех.end positionкрайно положение
политех.end postпортална опора на мост
политех.end pressureосово налягане
политех.end pressureподпорен натиск
политех.end productкраен продукт
политех.end pulleyконзолна ролка
политех.end ratchetхрапово колело с челни зъби
политех.end reactionкрайна реакция
политех.end reactionреакция на краен лагер, опорна реакция
ел.end ringкафезен пръстен
политех.end ringзатварящ пръстен
политех.end rollerкрайна ролка
политех.end sealingспояване на края
политех.end shearsкрайна отрязна ножица
политех.end shieldекран на лагер
хидр.end sillкраен праг
политех.end slotпрорез в чело
рад.end stageкрайно стъпало
жп.end stationкрайна гара
мин.end stopeотрезно пространство
политех.end thrustосово нглягане
политех.end viewпрофилна проекция
политех.end viewизглед отстрани, страничен изглед
политех.end wallкалканна стена
политех.end-anchored reinforcementзакрепена по краищата арматура
политех.end-around carryцикличен пренос
политех.end-bearing pileпилот-стойка
хром.end-cappedс пълно десиланолизиране
политех.end-centredорторомбичен
политех.end-connection reactanceреактивно съпротивление на разсейването в челните части на намотка
ик.end-customerкрайноклиентски
политех.end-cutting nippersклещи за рязане на тел
политех.end-cutting reamerрайбер за обработване на глухи отвори
политех.end-discharge tipplerчелен разтоварвач
политех.end-discharge typeсъс задно разтоварване
политех.end-fed antennaантена с несиметрично захранване
политех.end-fire arrayантенна уредба излъчваща по оста си
политех.end-fire arrayпаралелни диполи, съединени в противофаза
тех.end-formзаервам
политех.end-frameскелет на трансформатор
end-gameендшпил шах
шах.end-gameендшпилен
шах.end-gameендшпил
политех.end-journal bearingкраен лагер
политех.end-long movementдвижение в осово направление
политех.end-of-block characterзнак за край на блок
изч.end-of-block markerмаркер за край на блок
политех.end-of-boost altitudeвисочина в края на активния участък
изч.end-of-file markerмаркер за край на файл
политех.end-of-filp indicatorиндикатор за край на файл
политех.end-of-medium characterзнак за край на носител
политех.end-of-tape subroutineподпрограма за край на лента
политех.end-of-text characterзнак за край на текст
политех.end-of-transmission characterзнак за край на предабане
политех.end-onпо дължина
политех.end-on directional antennaантена с насочено действие
политех.end-on directional arrayантенна уредба, излъчваща по оста си
политех.end-point analysisанализ на крайните резултати
политех.end-point controlрегулиране по изходни данни
политех.end-shield bearingлагер монтиран в щит
политех.end-suction pumpпомпа с едностранно смукване
кард.end-systolicтелесистолен
политех.end-thrust bearingкраен аксиален лагер
политех.end-to-endсъединени в двата си края
политех.end-to-endпо цялата дължина
политех.end-to-end communicationвръзка на локомотив с крайния вагон
политех.end-upс края нагоре
хидр.energy-dispersion end blockблок за разпръскване
политех.energy-dispersion end blockблок за гасене на енергията на водата
политех.exhaust endкрай, от който става изпускането
политех.expansion endсвободен край
fag-endугарка, фас
политех.far-end cross-talkприслушване на далечния край
съобщ.far-end crosstalk attenuationпреходно затихване в приемния край
политех.feed endстрана, откъм която става захранването
политех.feeder endстрана, откъм която става захранването
политех.female endразширен край
политех.flared endрупорообразен край
добави значение или превод тук