angle bar

  • Обща политехника
  • прът с ъглов профил
199 допълнителни резултата:
политех.acceptance angleпространствен ъгъл на пристиганегане на радиовълни
политех.actual angleфактически ъгъл
политех.acute angleостър ъгъл
политех.addendum angleъгъл на главата на зъб на конусно зъбно колело
политех.adjacent angleприлежащ ъгъл
политех.advance angleъгъл на изпреварване
мин.air barпневматична разпънка
политех.aligning barцентриращ дорник
angleмъча се да получа/да се сдобия (for something с нещо)
angleгледна точка
angleслагам под ъгъл/косо, движа (се) косо, завивам под ъгъл
angleловя риба с въдица (for)
angleъгъл
мин.angleдиагонална галерия
риб.angleвъдичен
политех.angle adendumъглова височина на глава на конусно зъбно колело
политех.angle at peripheryвписан ъгъл
стр.angle beamдиагонален прът
политех.angle bearingрадиално-аксиален лагер
политех.angle beltклинов ремък
тех.angle braceподкос
мин.angle braceнаклонена стойка
политех.angle braceматкап със зъбна предавка
политех.angle braceдиагонална разпънка
политех.angle bracketъглова конзола
политех.angle branchтръбно коляно
политех.angle cockъглов кран
политех.angle craneтринога
политех.angle craneкран с ъглови подпори
политех.angle cutterъглова фреза
политех.angle cutterssъглова фреза
политех.angle diagramдиаграма в полярни координати
политех.angle diagramсекторна диаграма
политех.angle diameterсреден диаметър
политех.angle driftконусен дорник
политех.angle driveпредавка под ъгъл
политех.angle electrodeелектрод за точково електросъпротивително заваряване
мин.angle faceдиагонален забой
политех.angle fileтриъгълна пила
политех.angle flangeъглов фланец
политех.angle gaugeъгломер
политех.angle gaugeгониометър
тех.angle grinderъглошлайф
разг.angle grinderфлекс
политех.angle jaw tongsклещи с огънати челюсти
angle jointъглово съединение
политех.angle jointъглова муфа, ъглов шарнир
политех.angle light fittingосветително тяло с косо излъчване
политех.angle lighting fittingосветително тяло с косо излъчване
политех.angle meterъгломер
ав.angle of attackъгъл на атака
кораб.angle of bankъгъл на крен
политех.angle of beamъгъл на дивергенция на сноп
политех.angle of bevelъгъл на скосяване
политех.angle of boomъгъл на завъртане на стрелата
политех.angle of centreъгъл на центров отвор
политех.angle of chamferъгъл на факса
авто.angle of convergenceъгъл на сходимост на колелата
политех.angle of convergenceъгъл на съсредоточаване
политех.angle of countersinkingъгъл на фрезенковане
текст.angle of crease recoveryъгъл на възстановяване след смачкване
елн.angle of current flowъгъл на отсечката на протичането на ток
геод.angle of depressionотрицателен ъгъл
политех.angle of flareъгъл на разширение
политех.angle of gradientъгъл на подем
ак.angle of grooveъгъл на бразда
физ.angle of incidenceъгъл на падане
ав.angle of incidenceъгъл на атака
ав.angle of incidence below stallingподкритичен ъгъл на атака
ав.angle of incidence beyond stallingнадкритичен ъгъл на атака
ав.angle of sideslipъгъл на странично плъзгане
ав.angle of stallкритичен ъгъл на атака
ав.angle of sweepъгъл на стреловидност
тех.angle of taperконусност
политех.angle of taperъгъл на конус
политех.angle of taperъгъл на заостряне
политех.angle of threadъгъл на профил на резба
политех.angle of underlayъгъл спрямо вертикала
политех.angle of underlayъгъл на отклонение на нормала
политех.angle pipeтръбно коляно
политех.angle projectionамериканска проекция
политех.angle pulleyнаправляваща ролка
политех.angle shearsколянова ножица
политех.angle sheaveнаправляваща ролка
текст.angle stripperчистачен валяк
политех.angle toleranceдопуск на ъгъл
политех.angle toolкрив нож
политех.angle toolholderкрив ножодържач
политех.angle trackingследене по ъглови координати
политех.angle valveъглов вентил
политех.angle washerконусна шайба
политех.angle wrenchгаечен ключ със страничен отвор
политех.angle-bending machineмашина за огъване
офт.angle-closureзакритоъгълен
политех.angle-lever shearsколяно-лостова ножица
политех.angle-tieъглова връзка
политех.angle-tieъглов профил
опт.aperture angleапертурен ъгъл
политех.apex angleъгъл на върха на геометрична фигура
политех.apical angleъгъл на върха на геометрична фигура
ав.approach angleъгъл на наклона на траекторията при насочване за приземяване
политех.approach angleъгъл на сближаване
политех.arm of angleрамо на ъгъл
рлк.aspect angleъгъл на наблюдение
политех.at barат-отрез от х-сечение на кварцов кристал
политех.at right angle pressureнормално налягане
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.auxiliary angleспомагателен ъгъл
политех.axial angleъгъл на оптични оси
политех.azimuth angleазимутен ъгъл
политех.azimuthal angleазимутен ъгъл
геод.back angleобратен азимут
политех.back angleзаден ъгъл
политех.back angleъгъл на основата на зъб на конусно зъбно колело
маш.back-off angleзаден ъгъл на зъб на протяжката
политех.backing barзаваръчна подложка
политех.backscattering angleъгъл на разсейване назад
ав.bank angleъгъл на наклон
barBAR out не пускам да влезе
barлом, лост
barщангов
barпреграждам, препречвам, запречвам, залоствам
barмясто на подсъдимия в съда
barбаров
barизключвам, не допускам (from)
barлента, сноп лъчи
barстълбов
barрезе, лост
barзаграждение
barBAR in затварям, заключвам, не пускам да излезе
barадвокатска професия, адвокатура
barпръчка, прът
barпрътов
ист.barтактова черта, такт
прав.barвъзражение, което спира по-нататъшния ход на делото
геол.barжила пресичаща руден щок
геогр.barнанос от пясък или тиня при устието или бреговете на река
текст.barгребен
арх.barфриз
тех.barстержен
тех.barлюлков
ел.barшина
изч.barчерта за отрицание
мин.barподкопна ръка
тлв.barчерна ивица
политех.barносач, фонтура
политех.barколекторна пластина, ламела
политех.barтяга, връзка, плъзгач
политех.barбургия
barпарче, калъп (шоколад, сапун и пр.), кюлче (злато, сребро и пр.)
barпрен. съд
barбар, тезгях (в кръчма и пр.)
стр.barгреда
политех.bar anodeпръчков анод
политех.bar automaticпрътов автомат
политех.bar benderмашина за огъване на прътов материал
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
мат.bar chartхистограмен
мат.bar chartхистограма
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шпакла
политех.bar coaterмашина за нанасяне на грундови покрития с шина
bar codeбаркод
bar codeщрихкод
bar codebarcode
политех.bar codeбар код
политех.bar copperмед на пръти
ел.bar couplerмеждушинен прекъсвач
политех.bar cropperмашина за рязане на арматурни пръти
политех.bar cutterмашина за рязане на арматурно желязо
политех.bar electromagnetпръчковиден електромагнит
политех.bar feedподаване на прътов материал
политех.bar feederмеханизъм за подаване на прътов материал
разг.bar footballджага
политех.bar frameрамка от прътов материал
мат.bar graphхистограма
мат.bar graphхистограмен
политех.bar ironпрътова стомана
политех.bar ironпрофилна стомана
политех.bar keelгредов кил
политех.bar latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar magnetпръчковиден магнит
политех.bar meshмрежа от пръти
политех.bar millвалцовач на машина за профилни изделия
дървес.bar of Sanioкрасула
тлв.bar patternизпитвателна таблица
политех.bar photometerлинеен фотометър
политех.bar reinforcementарматура
политех.bar remnantнеизползуван край на прът
политех.bar screenскара
политех.bar screenрешетка
политех.bar sectionнапречно сечение на пръти
политех.bar shearsножица за прътов материал
политех.bar spacingсветло разстояние между пръти
политех.bar steelпрътова стомана
политех.bar stockпрътов валцован материал
политех.bar supportстойка за прътов материал
политех.bar suspensionлюлково окачване
шив.bar tackпонтир
добави значение или превод тук