woodstick section break

  • Обща политехника
  • дървен участъков изолатор
200 допълнителни резултата:
политех.activation cross-sectionсечение на активация
текст.actual cord breakякост на корд на скъсване
политех.admission sectionвходно сечение
кораб.aft sectionкърмов отсек
политех.after sectionзадна част, заден отсек
жп.air section breakвъздушно прекъсване
ел.air-breakвъздушен
политех.air-breakизтичане на въздух
ав.airfoil sectionпрофил на крило
жп.approach sectionучастък на приближаване
политех.area of sectionплощ на сечение
политех.axial sectionосово сечение
политех.bar sectionнапречно сечение на пръти
политех.blade sectionсечение на перка
жп.block sectionблок-участък
политех.boiler sectionсекция на котел
политех.boiling sectionзона на кипене
политех.box sectionкутиеобразен профил
breakпроменям хода си (за кон)
breakпонижавам, разжалвам
breakпрекъсвам, прекратявам
breakхукване, бягство
breakвнезапно/рязко спадам (за цени)
breakсрив
breakразразявам се (за буря)
breakпрелом
breakразвивам се, случвам се, ставам
breakпровалям (стачкa)
breakвъзможност, шанс
breakпробиване, пукване, разбиване, разкъсване
breakразорявам (се), докарвам до фалит
breakоткривам се, разкривам се (за гледка)
breakпукнатина, пролука, дупка, отвор
breakкрикет отклонявам се, криввам (за топка)
breakчупя (се), отчупвам (се), сцепвам (се), начупвам (се), троша (се), разбивам (се), къртя (се)
breakскъсване, раздяла
breakвлошавам се (за здравe)
breakразчиствам/проправям път
breakцепнатина, разместени пластове
ист.breakпромяна на регистър
сп.breakбрейк
сп.breakотклоняване на топка
геол.breakпластифицирам
полигр.breakабзац
текст.breakразчепквам
ел.breakпрекъсване на верига
ел.breakизключвателен
политех.breakтънак пласт
политех.breakнаслояване
breakначевам (хляб и пр.), развалям, разбивам на дребно (пари)
breakразбивам (нос), счупвам (врат, гръб и пр.)
breakопитомявам, укротявам, обучавам, тренирам (кон и пр.)
breakпресичам се, секвам от вълнение и пр., променям се, мутирам (за глас)
breakскъсвам (се) (за конец, въже и пр.)
breakпроменям се внезапно, развалям се (за време), намалявам, преминавам (за студ, горещина и пр.)
breakопровергавам, доказвам неверността/несъстоятелността на (алиби и пр.)
breakизбягвам (от затвор и пр.)
breakломя, сломявам (дух, воля, съпротивa и пр.)
breakпробивам се, пуквам се (за цирей и пр.)
breakунищожавам, разсипвам (и прен.)
breakнарушавам, развалям, накърнявам, прекъсвам (закон, споразумение и пр.)
breakнамалявам силата на, обуздавам (стихия, удар и пр.)
breakразкъсвам се. разпръсвам се (за облачност)
breakпрекъсване, спиране, пауза, почивка, уч. междучасие
политех.break angleъгъл на пречупване
политех.break awayоткъсвам
break breaаварирам
политех.break contactспокоен контакт
танц.break danceбрейк
с. с.break deepриголвам
break downдефектирам
break downаварирам
мин.break downобрушавам
мин.break downобрушвам
хим.break downразлагам
политех.break frequencyчестота на спрягане
тлф.break jackразединително гнездо
мин.break lineлиния на обрушване
политех.break lineлиния на прекъсване
политех.break squeakскърцане на спирачка
тех.break the structureдеструктирам
политех.break timeвреме на изключване
политех.break up of catalystизносване на катализатор
политех.break up of catalystгранулометричен състав на катализатор
break-downавариен
политех.break-down craneавариен кран
политех.break-down lorryавариен товарен автомобил
политех.break-down passпредварителен калибър
политех.break-down testизпитване до разрушаване
ик.break-evenобем на производството, при който приходите
политех.break-evenпресечна точка на две криви от една диаграма
ик.break-even chartбалансов график на рентабилността
маш.break-inзацепване
маш.break-inсработване
стр.break-inтрамбоване
рад.break-in keyключ за включване на приемник
политех.break-in keyingманипулация между паузите
политех.break-induced currentдопълнителен ток при прекъсване
тлф.break-make ratioимпулсно отношение
мин.break-offпросек
политех.break-offотчупвам
политех.break-offизронвам, разкъсвам
политех.break-offнарезна изработка
воен.break-throughпробив
политех.bulk cross-sectionпълно сечение
политех.c-section four-terminal networkс-образен четириполюсник
мед.Caesarean sectionсекцио
мед.Caesarian sectionсекцио
политех.carbon-break switchпрекъсвач с въгленови контакти
политех.carrier line sectionсекция от линия със симетрични двойки
century breakсенчъри снукър брейк
снукър.century breakсенчъри брейк
политех.chamfered sectionзахващаща режеща част
стр.channel sectionшвелер
политех.circuit loop breakпрекъсване на линия в двойношийков изолатор
coffee breakкафепауза
coffee-breakкафе-пауза
политех.cold cross-sectionсечение за студени неутрони
политех.compression sectionзона на налягане
политех.conditional break-pointспиране по зададен адрес
изч.configuration sectionсекция на конфигурацията
политех.conic sectionконусно сечение
политех.conical-tapered sectionзона на сгъстяване на шнек с увеличаващ се вътрешен диаметър на резбата
политех.conical-transition sectionзона на сгъстяване на шнек с увеличаващ се вътрешен диаметър на резбата
изч.constant sectionсекция на константите
тлв.contribution sectionпрограмна част на телевизионно предаване
изч.control sectionконтролна секция
политех.control sectionпрограмна секция
жп.controlling sectionуправляваща секция
политех.cooling sectionохлаждаща секция
политех.cooling sectionсекция на радиатор
политех.corrugated sectionвълнист профил
политех.critical throat sectionкритично сечение на дюза
cross-sectionнапречно сечение, напречен разрез, профил
ядр.cross-sectionефекивно сечение
политех.cross-sectionизобразявам в разрез
политех.cross-sectionнапречен разрез
политех.cross-sectionнапречно сечение
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.dead sectionмъртва секция
изч.declarative sectionсекция за обявяване на процедурите
политех.diagrammatic sectionсхематично сечение
политех.diagrammatical sectionсхематично сечение
тлв.distribution sectionсекция за разпределяне на програмата
политех.double-breakдвойно прекъсващ
политех.double-break switchпрекъсвач с двойно прекъсване
изч.dummy sectionфиктивна секция
политех.effective collision cross-sectionефективно сечение на сблъскване
политех.effective sectionполезна площ на сечение
тех.electrolytic sectionелектролизьор
тех.electrolytic sectionелектролизер
ел.-хим.electrolytic sectionелектролизерен
политех.evaporating sectionизпарителна секция
политех.excitation cross-sectionсечение на възбуждане
политех.extruded sectionекструдиран профилен материал
политех.fast-fission cross-sectionсечение на деление на бързи неутрони
политех.feed sectionзона на подаване на материал
политех.filament breakизгаряне на отоплителна нишка
политех.fill sectionнапречен профил на пътен насип
политех.filter sectionзвено на филтър
мин.fire breakпротивопожарна преграда
политех.fire breakзаградителна противопожарна преграда
политех.fission cross-sectionсечение на делението
политех.fixtures cross-sectionфиксиращи приспособления
политех.fragmentary sectionчастичен разрез
политех.free-atom scattering cross-sectionсечение на разсейване на свободни атоми
политех.front sectionнадлъжен разрез
мед.frozen section procedureГефрир
политех.full sectionпълен разрез
политех.gamma cross-sectionгама-сечение
политех.gamma cross-sectionсечение на взаимодействието с гама-кванти
политех.gap sectionнай-широко сечение на отвора между валци
политех.geologic sectionгеоложки профил
политех.geometrical cross-sectionгеометрично сечение
мат.golden sectionзлатно сечение
half-sectionполусекция
политех.half-sectionполупрофил, полусечение
политех.half-sectionполуразрез-полуизглед
политех.heating sectionсекция за нагряване
политех.heavy sectionдебела стена
мет.heavy-section castingдебелостенна отливка
политех.inlet cross-sectionвходно сечение
политех.inlet cross-sectionсечение при входа
изч.input-output sectionсекция за вход-изход
жп.interstation sectionмеждугарие
политех.L-section four-terminal networkг-образен четириполюсник
политех.laminated sectionслоест профилен материал
политех.lateral sectionнапречен разрез
ел.length of breakобща дължина на изключване
политех.lengthwise sectionнадлъжно сечение
политех.lengthwise sectionнадлъжен разрез
политех.light sectionтънка стена
политех.line-break relayреле за прекъсване на верига
политех.longitudinal sectionнадлъжен разрез
политех.longitudinal sectionнадлъжно сечение
политех.loop breakдъгичка за съединяване
тлф.main repeater sectionглавен усилвателен участък
политех.make-and-breakразединител
политех.make-before-breakвключване преди изключването
ел.make-before-break contactпреходен релеен конакт
добави значение или превод тук