wool fat

  • Обща политехника
  • вълнена мазнина
  • ланолин
69 допълнителни резултата:
политех.animal woolестествена вълна
политех.artificial woolизкуствена вълна
политех.artificial woolщапелно влакно, целволе
политех.bat woolвлакнеста набивка
политех.bat woolвата
разг.become fatошишквам се
текст.cashmere woolкашмирска вълна
политех.cinder woolшлакова вълна
политех.cinder woolшлакова вата
политех.collodion woolколодиев памук
политех.collodion woolпироксилин
политех.combed woolкамгарна вълна
политех.consistent fatгрес
cotton woolсуров памук
политех.cotton woolпамучна вата
кул.deep fat fryerфритюрник
fatжир
fatугоявам се (и с up), дебелея, тлъстея
fatдебел, пълен, тлъст, угоен
fatпълнота, дебелина
fatторя (почва)
fatмазен, тлъст (за храна)
fatплодороден (за почва), богат, изобилен, доходен
съкращение.fatFile Allocation Table
тех.fatсмазка, грес
fatнай-хубавата част от нещо, тлъст пай, театр. благодарна роля, муз. ефектен (за изпълнителя) пасаж
fatмазнина, тлъстина, лой, сало, хим. масти
политех.fat asphaltпътна асфалтова смес с високо съдържание на битум
fat catch basinмазниноуловител
fat catcherмазниноуловител
политех.fat clayмазна глина
политех.fat coalбитуминозни въглища
fat collectorмазниноуловител
политех.fat colourмаслоразтворимо багрило
политех.fat dyeмаслоразтворимо багрило
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
политех.fat liquidемулсия от масло и вода
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fat sandбогата на глина формовъчна смес
fat trapмазниноуловител
политех.fat woodсмолиста дървесина
политех.fat-freeобезмаслен
енз.fat-splittingлиполитичен
политех.forest woolдървесинно влакно
политех.forest woolдървесна вълна
getting fatнадебеляване
политех.graphitized fatграфитно мазилно вещество
политех.half-woolполувълна
политех.hard fatгрес
текст.loose-wool dyeing machineмашина за боядисване на влакна
разг.make someone become fatошишквам
политех.matted woolзатепана вълна
политех.metal woolметална вата
политех.mineral woolминерална вълна
политех.mineral woolминерална вата
политех.salamander woolазбестово влакно
политех.slag woolшлакова вълна
политех.slag woolшлакова вата
политех.steel woolфина стоманена стружка
политех.steel-wool filterфилтър от стоманени стружки
биох.trans fatтрансмазнина
wad of cotton-woolпамуче
текст.woolвълна
политех.woolвата
политех.woolвълнен
политех.wool fleeceвълнено руно
текст.wool oilпредачно масло
политех.wool yarnвълнена прежда
текст.wool-stapleкачество на вълна
добави значение или превод тук