cheviot yarn

  • Обща политехника
  • шевиотна прежда
59 допълнителни резултата:
политех.acetate yarnацетатна прежда
политех.back yarnнанесена пълнежна нишка
политех.backing yarnпълнежна нишка
политех.barchant yarnвигонна прежда
политех.bicomponent yarnдвукомпонентна прежда
политех.blended yarnсмесена прежда
политех.boucle yarnпрежда 'букле'
политех.bulk yarnпухкава прежда
политех.cabled yarnмногократно пресукана прежда
политех.camel yarnпрежда от камилска вълна
политех.carded cotton yarnпамучна кардна прежда
политех.carded worsted yarnвълнена полукамгарна прежда
политех.carded yarnкардна прежда
политех.chain yarnосновна прежда, прежда за фасонно усукване
политех.chain yarnпрежда за основа
политех.chenille yarnшенилна прежда
Cheviotтекст, шевиот
политех.cloud yarnдвуцветна прежда
политех.coir yarnпрежда от кокосови влакна
политех.combed yarnресана прежда
политех.condensed yarnщрайхгарна прежда
политех.condenser yarnотпадъци от прежда
политех.cordonnet yarnпрежда за въжета
политех.cotton yarnпамучна прежда
текст.count of yarnномер на прежда
политех.crepe yarnкрепова прежда
политех.crimp yarnкрепирана прежда
политех.direct-spun yarnщапелна прежда получена чрез еднократно предене
политех.effect yarnефектна прежда
политех.electrical yarnелектроизолационна прежда
политех.fancy yarnефектна прежда
политех.hosiery yarnтрикотажна прежда
политех.knitting yarnплетачна прежда
политех.medio yarnмедиопрежда
политех.mercerized yarnмерсеризирана прежда
политех.mixture yarnсмесена прежда
политех.mixture yarnпрежда от смесено влакно
политех.mouline yarnпрежда 'мулине'
текст.number of yarnномер на прежда
политех.ply yarnпресукана прежда
политех.silk yarnусукана коприна
политех.silk yarnпрежда от копринени отпадъци
политех.spun yarnпрежда от предивни влакна
политех.terry yarnефектна пресукана прежда 'фроте'
политех.textured yarnкрепирана нишка
политех.tow yarnдребова прежда
политех.twisted yarnконец
политех.twisted yarnпресукана прежда
политех.warp yarnосновна прежда
политех.warp yarnпрежда за основа
политех.weft yarnвътък
политех.weft yarnвътъчна прежда
политех.wool yarnвълнена прежда
политех.woolen yarnщрайхгарна прежда
политех.worsted yarnкамгарна прежда
yarnдълга заплетена история
yarnпрежда
политех.yarn flaxленена прежда
текст.yarn numberномер на прежда
добави значение или превод тук