certificate of origin

  • Обща политехника
  • свидетелство за произход
34 допълнителни резултата:
политех.acceptance certificateприемателен протокол
политех.arbitrary originпроизволно начало
birth certificateакт/свидетелство за раждане
certificateдиплома, атестат
certificateсертификатен
certificateдавам/издавам удостоверение, удостоверявам
certificateатестирам
certificateдокумент, свидетелство, уверение, удостоверение
certificateсертификат
политех.certificate correctionградуировъчна таблица
политех.certificate of complianceакт за рекламация
политех.certificate of damageакт за повреда
политех.certificate of fitnessсвидетелство за годност
политех.certificate of fitnessудостоверение за качество
политех.certificate of qualityсертификат за качество
политех.damage certificateпротокол за повреда
death certificateсмъртен акт
политех.grid originначало на координатна система
inspection certificateпротокол за проверка
interim certificateвременно свидетелство
originпроизход, произхождане
originпървоизвор
originрод, потекло
originпървоначало
originгенеза
мат.originначало на координатна система
политех.origin distortionостатъчно отклонение
политех.origin distortionгрешка при нулата
политех.origin of forceприложна точка на сила
политех.origin of inversionначало на инверсия
политех.provisional certificateвременно свидетелство
политех.testing certificateизпитвателен протокол
политех.testing certificateпаспорт на уред
политех.true originабсолютно начало
добави значение или превод тук