certificate correction

  • Обща политехника
  • градуировъчна таблица
72 допълнителни резултата:
политех.acceptance certificateприемателен протокол
политех.action correctionкорекция по въздействие
политех.adaptive correctionадаптивна корекция
политех.aperture correctionапретурна корекция
политех.aperture correctionкорекция на входни
политех.automatic correctionавтоматична корекция
birth certificateакт/свидетелство за раждане
политех.celestial correctionастрокорекция
certificateатестирам
certificateдокумент, свидетелство, уверение, удостоверение
certificateсертификат
certificateдиплома, атестат
certificateсертификатен
certificateдавам/издавам удостоверение, удостоверявам
политех.certificate of complianceакт за рекламация
политех.certificate of damageакт за повреда
политех.certificate of fitnessсвидетелство за годност
политех.certificate of fitnessудостоверение за качество
политех.certificate of originсвидетелство за произход
политех.certificate of qualityсертификат за качество
политех.coefficient of correctionкорекционен коефициент
correctionкорекционен
correctionнаказание, мъмрене, напомняне
correctionпоправка, корекция, поправяне, коригиране, подобрение
correctionизменение
correctionнеутрализация, неутрализиране
мат.correctionпоправъчен
политех.correctionкорекция, коригиране
политех.correction cardтаблица за поправки
политех.correction chartтаблица с поправки
политех.correction constantконстантна на корекция
политех.correction factorкорекционен коефициент
политех.correction for buoyancyхидростатична корекция
политех.correction for buoyancyкорекция при теглене във въздух
политех.correction indexпоправъчен коефициент
политех.correction lagзакъснение на корекция
политех.correction tableкорекционна таблица
политех.course correctionпоправка на курса
политех.damage certificateпротокол за повреда
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
death certificateсмъртен акт
политех.error correctionкорекция на грешка
политех.error correction procedureпроцедура за корекция на грешки
политех.error correction subroutineподпрограма за коригиране на грешки
политех.extent of correctionголемина на поправка
политех.field keystone correctionкорекция на геометричното езкривяване
тлв.frame keystone correctionкорекция на геометричното езкривяване
политех.frequency correctionчестотна корекция
политех.gamma correctionгама корекция
политех.grid correctionрешетъчна корекция
политех.index correctionкорекция на грешката на уред
inspection certificateпротокол за проверка
interim certificateвременно свидетелство
тлв.line keystone correctionкорекция на трапецовидното изкривяване по хоризонтали
тлв.line keystone correction signalсигнал, компенсиращ изкривяванията тип 'трапец'
политех.parallax correctionкорекция на паралакса
политех.phase correctionфазова корекция
полигр.proof correction markкоректурен знак
политех.provisional certificateвременно свидетелство
политех.pulse correctionкорекция на импулс
политех.ratio-correction factorпоправъчен коефициент на трансформация
политех.relativistic correctionрелативистична поправка
политех.rise-time correctionкорекция на времето на нарастване
политех.river correctionкоригиране на корито на река
политех.river correctionкорекция на река
политех.salt correctionсолена поправка
политех.systematic correctionкорекция на систематична грешка
политех.table of correctionкорекционна таблица
политех.testing certificateизпитвателен протокол
политех.testing certificateпаспорт на уред
рад.tone correctionкорекция на тембър
полигр.type-matter correctionкорекция на набор
добави значение или превод тук