certifiable

  • удостоверим
  • думите се проверяват
  • подлежащ на освидетелствуване (особ. за душевноболен)
добави значение или превод тук