certificate of quality

  • Обща политехника
  • сертификат за качество
107 допълнителни резултата:
политех.acceptable quality rangeдопустим интервал на изменение на качеството
политех.acceptance certificateприемателен протокол
политех.acceptance quality levelприемателно ниво на дефектност
политех.air-quality monitoringатмосферен мониторинг
политех.assessment of product qualityоценяване качеството на продукцията
birth certificateакт/свидетелство за раждане
certificateсертификатен
certificateдавам/издавам удостоверение, удостоверявам
certificateатестирам
certificateдокумент, свидетелство, уверение, удостоверение
certificateсертификат
certificateдиплома, атестат
политех.certificate correctionградуировъчна таблица
политех.certificate of complianceакт за рекламация
политех.certificate of damageакт за повреда
политех.certificate of fitnessсвидетелство за годност
политех.certificate of fitnessудостоверение за качество
политех.certificate of originсвидетелство за произход
разг.cheap low-quality commodityевтинджос
политех.coking qualityкоксуемост
политех.cutting qualityрежеща способност
политех.damage certificateпротокол за повреда
death certificateсмъртен акт
политех.degree of qualityклас на качество
политех.diminution of qualityвлошаване на качеството
политех.drawing qualityпригодност за изтегляне
политех.economic qualityикономически обосновано ниво на качество
политех.equal in qualityс еднакво качество
политех.estimation of qualityоценка на качеството
геол.filtration-loss qualityводоотдаване
политех.first-rate qualityнай-високо качество
политех.forging qualityковкост
политех.forging qualityпластичност
с. с.high-qualityвисокобонитетен
политех.high-qualityвисоко качество
политех.high-qualityвисококачествен
политех.inferior qualityниско качество
inspection certificateпротокол за проверка
interim certificateвременно свидетелство
политех.limiting qualityотхвърлящо равнище на дефектност
политех.lubricating qualityмазилно качество
политех.machining qualityобработваемост чрез рязане
политех.medium qualityсредно качество
политех.merchantable qualityтърговско качество
политех.midspecification qualityсредно качество, уговорено в техническите условия
ак.musical qualityтембър
политех.new qualityново свойство
политех.nuclear qualityядрена чистота
политех.nuclear qualityядрени свойства
муз.oratorio qualityораториалност
муз.oratorio-like qualityораториалност
тлв.picture qualityкачество на изображение
pl quality requirementsкондиция
poor-qualityнискосортен
политех.prime qualityекстра качество
политех.product quality inspectionконтрол на качеството на продукцията
политех.product-quality analysisанализ на качеството на продукция
политех.provisional certificateвременно свидетелство
qualityкачествен, за отбрана/просветена публика
qualityхарактерна черта, способност, умение
qualityквалитетен
qualityкачество (и лог.), (добро) качественост
qualityтембър, отсенка (на звук, багра и пр.)
qualityблагороден произход, висок сан/положение, ост. висше общество, аристокрация
г. с.qualityбонитетен
политех.quality amplifierвисококачествен усилвател
политех.quality assuranceгаранция за качество
г. с.quality classбонитет
политех.quality concreteвисококачествен бетон
политех.quality controlуправление на качеството
политех.quality controllerинспектор по качеството
политех.quality deviationотклонение на качество от стандарта
политех.quality engineeringтехническо осигуряване на качеството
политех.quality factorкачествен фактор
политех.quality indexпоказател за качество
политех.quality inspectionкачествен контрол
политех.quality levelниво на качество
политех.quality monitoringкачествен контрол
политех.quality numberкачествен показател
г. с.quality of localityбонитет
ак.quality of reproductionкачество на възпроизвеждане
ак.quality of soundтембър на звука
политех.quality of soundкачество на звукопроизвеждане
политех.quality of transmissionкачество на предаване
политех.quality ratingоценка на качество
политех.quality specificationsнорматив за качество
политех.quality statisticsстатистически метод за контрол на качеството
политех.quality-assurance engineerинженер, отговорен за качеството на продукцията
политех.quality-control departmentотдел за качествен контрол
политех.quality-control engineerинженер по контрол на качеството
политех.quality-control personnelспециалисти по контрола на качеството
политех.riding qualityпътни свойства
политех.running qualityработна характеристика
с. с.seed-quality checkсемеконтрол
политех.standard qualityстандартно качество
политех.statistical quality controlстатистичен статистичен контрол
политех.testing certificateизпитвателен протокол
политех.testing certificateпаспорт на уред
политех.tolerance qualityдопустим брой дефектни изделия в една партида
политех.utilization qualityексплоатационни качества
политех.water quality deteriorationвлошаване качествата на водите
политех.water quality monitoringконтрол на качеството на води
политех.water-absorbing qualityхидроскопичност
политех.water-quality sampling stationстанция за вземане на водни проби
тех.wearing qualityизносоустойчивост
политех.weld qualityкачество на заварен шев
тех.zero-defect qualityбездефектност
добави значение или превод тук