certificate of damage

  • Обща политехника
  • акт за повреда
48 допълнителни резултата:
политех.absorb the damageзапазвам работоспособност при повреждане
политех.acceptance certificateприемателен протокол
anti-damageпротивоавариен
birth certificateакт/свидетелство за раждане
certificateсертификат
certificateдиплома, атестат
certificateсертификатен
certificateдавам/издавам удостоверение, удостоверявам
certificateатестирам
certificateдокумент, свидетелство, уверение, удостоверение
политех.certificate correctionградуировъчна таблица
политех.certificate of complianceакт за рекламация
политех.certificate of fitnessсвидетелство за годност
политех.certificate of fitnessудостоверение за качество
политех.certificate of originсвидетелство за произход
политех.certificate of qualityсертификат за качество
мин.compression damageразрушване под въздействие на скалния натиск
политех.concealed damageскрита повреда
политех.critical damageопасна повреда
политех.critical damageразрушаване при критично натоварване
damageнавреждам, ощетявам
damageвреда, щета, повреда, ущърб
damageобезщетениe, вреди и загуби
ост.damageзарар
мед.damageувреда
политех.damage areaзона на поражение
политех.damage assessmentоценка на характера и степента на повреда
политех.damage capabilityразрушителна способност
политех.damage certificateпротокол за повреда
политех.damage effectефект на вредно въздействие
политех.damage mechanismмеханизъм на разрушаване
политех.damage surveyпреглед на повреда
политех.damage thresholdпраг на разрушение
death certificateсмъртен акт
политех.fractional damageчастична повреда
inspection certificateпротокол за проверка
interim certificateвременно свидетелство
политех.patch the damageотстранявам повреда
политех.provisional certificateвременно свидетелство
политех.radiation damageрадиационен дефект
политех.rain damageповреждане от дъждове
политех.superficial damageнесъществена повреда
мин.surface damageслягане на земната повърхност
политех.surface damageповръхностен дефкт
политех.testing certificateизпитвателен протокол
политех.testing certificateпаспорт на уред
мин.timber damageразрушаване на крепеж
политех.without damageиздържам без повреждане
добави значение или превод тук