certificate

  • сертификатен
  • документ, свидетелство, уверение, удостоверение
  • диплома, атестат
  • давам/издавам удостоверение, удостоверявам
  • атестирам
  • сертификат
16 допълнителни резултата:
политех.acceptance certificateприемателен протокол
birth certificateакт/свидетелство за раждане
политех.certificate correctionградуировъчна таблица
политех.certificate of complianceакт за рекламация
политех.certificate of damageакт за повреда
политех.certificate of fitnessсвидетелство за годност
политех.certificate of fitnessудостоверение за качество
политех.certificate of originсвидетелство за произход
политех.certificate of qualityсертификат за качество
политех.damage certificateпротокол за повреда
death certificateсмъртен акт
inspection certificateпротокол за проверка
interim certificateвременно свидетелство
политех.provisional certificateвременно свидетелство
политех.testing certificateпаспорт на уред
политех.testing certificateизпитвателен протокол
добави значение или превод тук