resonant shunt

  • Обща политехника
  • резонансен шунт
72 допълнителни резултата:
политех.acoustic resonant cavityакустичен резонатор
политех.ammeter shuntшунт на амперметър
политех.black shunt keyingманипулация с потискане на носещата вълна
политех.bult-in shuntвграден шунт
политех.calibrated shuntкалиброван шунт
политех.galvanometer shuntгалванометричен шунт
политех.inductive shuntиндуктивен шунт
политех.instrument shuntшунт на измервателен уред
политех.magnetic shuntмагнитен шунт
рад.non-resonantненастроен
политех.non-resonant lineненастроена линия
политех.noninductive shuntшунтиращо съпротивление
политех.plain-shunt generatorгенератор с чиста шунтова характеристика
resonantеклив, звънлив, звучен, плътен
resonantехтящ, кънтящ (with от), с добър резонанс
ел.resonantрезонансен
политех.resonantрезониращ
политех.resonant absorberрезонансен поглъщател
политех.resonant amplificationрезонансно усилване
политех.resonant antennaрезонансна антена
политех.resonant cavityрезонатор
политех.resonant chokeрезонансен дросел
политех.resonant circuitрезонантен кръг
фон.resonant consonantсонор
политех.resonant fatigue testизпитване на умора по резонансен метод
политех.resonant feederнастроен фидер
политех.resonant frequencyрезонансна честота
политех.resonant gapрезонаторен разрядник
политех.resonant modeрезонансен вид
политех.resonant nucleiрезонансно ядро
политех.resonant nucleusрезонансно ядро
рад.resonant systemтрептяща система
ел.self-shunt fieldшунтова намотка
политех.self-shunt generatorгенератор без странично възбуждане
shuntотлагам
shuntпремествам
shuntманеврирам
елн.shuntшунтирам, включвам паралелно
жп.shuntжп стрелка
ел.shuntшунтирам
ел.shuntшунт
ел.shuntшунтов
мин.shuntпробутвам
мед.shuntшънт
хир.shuntшънтов
политех.shunt admittanceпълна паралелна проводимост
политех.shunt boxмагазин от шунтове
политех.shunt capacitanceшунтиращ капацитет
политех.shunt circuitшунтова верига
политех.shunt coilшунтова бобина
политех.shunt compensationпаралелна корекция
политех.shunt compensationпаралелна компенсация
политех.shunt connectionуспоредно паралелно свързване
политех.shunt connexionуспоредно паралелно свързване
ел.shunt excitationшунтово възбуждане
политех.shunt feedпаралелно захранване
политех.shunt feedbackуспоредна обратна връзка
политех.shunt fieldполе за шунтова намотка
политех.shunt galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.shunt leadпроводник към шунт
политех.shunt peakingповдигане чрез паралелно свързана верига
ел.shunt ratioстепен на шунтиране
ел.shunt regulatorпаралелен регулатор
политех.shunt resistanceпаралелно съпротивление
политех.shunt susceptanceпаралелна реактивна проводимост
политех.shunt windingпаралелна намотка
политех.shunt-fed antennaантена с паралелно захранване
тлф.shunt-field relayреле с шунтирано поле
политех.shunt-induction motorшунтов колекторен електродвигател
политех.shunt-trip attachmentшунтов прекъсващ механизъм
политех.shunt-type transformerнапрежителен измерителен трансформатор
политех.universal shuntуниверсален шунт
добави значение или превод тук