load drum

  • Обща политехника
  • товарен барабан
200 допълнителни резултата:
политех.acoustical loadакустичен товар
политех.actual loadполезен товар
политех.actual loadдействителен товар
политех.additional loadдопълнителен товар
политех.additional loadдобавъчно натоварване
мин.adversing of load upтранспорт срещу наклона на пътя
политех.air drumвъздушен резервоар
тех.air-purge drumобезвъздушител
политех.allowable loadдопустимо натоварване
политех.alternating loadзнакопроменливо симетрично натоварване
ел.anode loadаноден товар
политех.anode loadтовар в анодната верига
политех.antisymmetric loadнесиметрично натоварване
политех.apex loadнатоварване на връзка
ел.appliance loadтовар за битови нужди
ел.artificial loadизкуствен товар
политех.assumed loadприет изчислителен товар
политех.automatic load sustaining brakeспирачка с храпов механизъм
политех.axial loadосово натоварване
политех.axle loadнатоварване на ос
политех.balanced loadуравновесен товар
тех.balancing loadуравновесяващо натоварване
обог.ball loadтопков товар
ел.base loadосновен товар
политех.base-load stationбазисна електроцентрала
ел.basic loadосновен товар
политех.basic load ratingосновна динамична товароносимост
политех.bearable loadдопустимо натоварване
политех.bearing loadнатоварване на опора
с. с.beater drumогрухвач
политех.beater drumбивен барабан
политех.bed loadдънен нанос
хидр.bed load debrisдънен нанос
политех.belt drumремъчна шайба за плосък ремък
политех.boiler drumкотелен барабан
ав.bomb loadбомбен товар
мин.bore-hole electric load cellелертрически датчик за напрежение
политех.brake drumспирачен барабан
политех.brake drum hubглавина на спирачен барабан
политех.brake loadспирачен товар
политех.breaking loadнатоварване, което предизвиква счупване
политех.buckling loadнатоварване при изкълчване
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cam drumгърбичен барабан
воен.cartridge drumдисков магазин
ел.cathode loadкатоден товар
политех.chain loadнатоварване на верига
мин.chambered loadкотлови заряд
политех.changing loadпроменливо натоварване
политех.cleaning drumбарабан за почистване
политех.cleansing drumбарабан за почистване
политех.coiling drumнамотаващ барабан
политех.coiling drumбобина
политех.collapse loadнатоварване при изкълчване
политех.collapse loadразрушаващо натоварване, натоварване от частите на разрушено съоръжение
политех.colouring drumбарабан за боядисване
мин.column loadколонков заряд
политех.column loadнатоварване на колона
политех.combined loadсмесено натоварване
политех.compression loadнатоварване при натиск
политех.concentrated loadконцентрирано натоварване
ел.condensive loadкапацитивен товар
политех.conical drumконусен барабан
ел.connected loadприсъединен товар
политех.constant loadпостоянно натоварване
изч.construction loadичислително натоварване
политех.cracking loadнатоварване, което предизвиква образуването на пукнатини
политех.crane loadнатоварване на кран
политех.crippling loadразрушаващо натоварване
политех.critical loadгранично натоварване
политех.crushing loadраздробяващо натоварване
ел.current loadтоков товар
маш.cutter drumножова гарнитура
политех.cutter drumбиещ барабан
политех.cyclic loadциклично натоварване
политех.dead loadсобствено тегло
политех.dead load momentмомент от собствено тегло
политех.dead-load stressнапрежение от собствена маса
политех.dead-weight loadсобствено тегло
изч.design loadислително натоварване
изч.digital drumцифров барабан
политех.direct-acting loadнепосредствено натоварване
политех.disposable loadполезен товар
политех.distributed loadразпределено натоварване
политех.division of loadразпределение на натоварване
арх.dome drumбарабан на купол
ел.domestic loadтовар за битови нужди
политех.double-drumдвубарабанен
политех.double-drum hoistдвубарабанна лебедка
политех.drawing drumизтеглящ барабан
политех.drier drumсушилен барабан
политех.driven drumводим барабан
политех.driving drumводещ барабан (на съединител)
drumтесен хълм/хребет
drumбидон
drumбарабаня, удрям, тропам, чукам
drumбиене на барабан (и), думкане на тъпан, барабанене
drumбръмча (за насекомо)
drumdrum-fish
drumпризовавам, събирам (като) с барабан
drumбия/удрям/думкам барабан/тъпан
drumбарабан, тъпан
анат.drumтъпанче
геол.drumтесен ледников нанос
арх.drumбарабан (на купол), цилиндричен блок за колона
тех.drumобечайка
тех.drumбарабан, цилиндър
политех.drumобработвам в барабан
зоол.drumслухова ципа
ихт.drumминокоп
муз.drum and bassдръм енд бейс
муз.drum and bassдръмендбейс
политех.drum barkerбарабанна коробелачка
политех.drum brakeбарабанна спирачка
политех.drum camгърбичен барабан
политех.drum clampклещи за барабани
политех.drum dialбарабанна скала
политех.drum drierсушилен барабан
политех.drum driveзадвижване с въже, намотано на барабан
политех.drum electrodeцилиндричен електрод
политех.drum feederбарабанен питател
политех.drum filterбарабанен филтър
политех.drum furnaceцилиндрична пещ
хидр.drum gateсекторен затвор
политех.drum headдъно на барабан
мет.drum ladleбарабанна кофа
леяр.drum ladleкофа-барабан
политех.drum magazineбарабанен магазин
ак.drum membraneтъпанче
политех.drum memoryпамет с барабан
политех.drum mixerбарабанен смесител
арх.drum of columnкапител на колона без орнаменти
политех.drum recorderсамопишещ уред с барабан
политех.drum screenцилиндрично сито
политех.drum senderбарабанна шлифовъчна машина
политех.drum shellцилиндрична част на барабан
политех.drum storageбарабанна памет
политех.drum stuffingпропиване на кожа чрез въртене в барабан
политех.drum tannageдъбене в барабан
политех.drum washerпромивен барабан
политех.drum winderбарабанна руднична подемна машина
политех.drum-stuffпропивам кожа чрез въртене в барабан
политех.drum-typeбарабанен
политех.drum-type boilerцилиндричен котел
политех.drum-type furnaceцилиндрична пещ
политех.drum-type kilnбарабанна пещ
политех.drum-type windingбарабанна намотка
политех.drum-water meterбарабанен водомер
политех.dummy loadизкуствено натоварване
тех.dust loadзапрашеност
политех.dyeing drumбарабан за боядисване
политех.dynamic loadдинамично натоварване
политех.earth loadземен натиск
политех.eccentric loadексцентрично натоварване
политех.eccentricity of loadексцентричност на натоварване
политех.electric load cellелектрически динамометър
политех.electric strain-gauge load cellелектрически тензометричен динамометър
политех.equivalent loadеквивалентно натоварване
политех.even loadравномерно натоварване
политех.exterior loadвъншно натоварване
политех.extra loadдобавъчен товар
политех.extra loadдопълнително натоварване
политех.failure loadразрушаващо натоварване
политех.fatigue loadнатоварване, което предизвиква умора
политех.feed drumдисков магазин
политех.feed drumбарабан магазин
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fluctuating loadповторно натоварване
политех.fluctuating loadпроменливо натоварване
политех.fractional loadнепълно натоварване
политех.friction drumфрикционен барабан
политех.full loadс пълно натоварване
политех.full loadпълно натоварване
политех.full loadмаксимално допустимо натоварване
политех.full-load characteristicхарактеристика при пълно натоварване
политех.full-load conditionsрежим при пълно натоварване
политех.full-load lifeдълготрайност при максимално натоварване
политех.full-load meter automaticallyустройство за регулиране на електромер при номинален товар
политех.full-load operationработа при пълно натоварване
политех.full-load runработа при пълен товар
политех.full-load runningход при пълен товар
политех.full-load speedброй обороти при пълно натоварване
политех.full-load torqueусукващ момент при пълен товар
политех.full-load torqueвъртящ момент при пълен товар
политех.gradually-applied loadпостепенно натоварване
политех.grooved drumбарабан с канали
политех.guarantee loadгарантирано безопасно натоварване
политех.hauling drumбарабан на теглещо устройство
политех.hoisting drumподемен барабан
политех.hydrodynamic impact loadхидродинамично ударно натоварване
политех.idle drumнаправляващ барабан
политех.impact loadударно натоварване
политех.imposed loadприложен товар
политех.impulsive loadударно натоварване
политех.in load variationизменение на натоварване
политех.increment loadдопълнително натоварване
политех.indicator drumиндикаторен барабан
политех.indirect loadкосвено натоварване
политех.industrial loadнатоварване на промишлени предприятия
добави значение или превод тук