black cable

  • Обща политехника
  • кабел с черна импрегнация
199 допълнителни резултата:
политех.aceko-blackацекочерно
политех.acetylene blackацетиленови сажди
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-space cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.antenna cableантенен кабел
политех.antimony blackдвуантимонов петосулфид
мин.approved cableвзривобезопасен кабел
ел.armature of cableкабелна броня
политех.audio cableтончестотен кабел
мин.back-haul cableзаднотягово въже
политех.back-haul cableбалансиращо въже
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.bare cableнеизолиран проводник
политех.beaded cableкабел с изолационни мъниста
политех.bearer cableносещо въже
политех.belted cableкабел с поясна изолация
политех.binched cableмногожилен кабел с неусукани жила
политех.bitumen cableкабел с битумна изолация
blackчерно петно, нещо черно, сажда
blackзловещ, злокобен, прокобен
blackобявен за бойкотиран
blackчерен, чернокож, негърски
blackчернилка
blackнавъсен, ядосан, сърдит
blackбоядисвам в черно
blackчерен цвят, черно
blackмургав, смугъл, тъмнокож
blackчерен, чернокож, негър
blackчерен, тъмен, потъмнял
blackчерна материя, черно облекло, траур
blackлош, зъл, зловреден
blackнепозволен, незаконен
blackтъмен, мрачен
blackлъскам/мажа с черна боя (обувки и пр.)
blackтъмен, нечист, мръсен, позорен, престъпен (за постъпки, деяние и пр.)
blackобявявам бойкот на (стоки и пр.)
blackначерням, почерням, прен. черня, петня
етн.blackчернодрешен
театр.blackариерсцена
хим.black acidсулфонат в кисел гудрон
политех.black alumсмес от алуминиев сулфат и активен въглен
политех.black annealingотгряване без използване на защитна среда против окисляване
black artчерна магия
политех.black ashсурова сода
политех.black ashсуров бариев сулфид
политех.black band ironstoneсидерит
политех.black base foundationоснова на пътна настилка от обработени с битум каменни фракции
политех.black batвъглищни шисти
политех.black bogторфено блато
политех.black boltнеобработен болт
black boxчерна кутия
геол.black catвъглищен шист
геол.black chalkграфит
политех.black chalkчерен шист
мик.black chanterelleтръбенка
black coalчерни въглища
дендр.black cutchкатеху
политех.black damps'мъртъв' въздух
политех.black dampsвъглероден двуокис
мед.black deathчума
политех.black diamondтехнически диамант
мин.black dirtторф
black eyeсинина
политех.black finishтуширане на чертеж
политех.black furnaceнезагрята пещ
минер.black goldмалдонит
политех.black heatтоплина от инфрачервени лъчи
политех.black hematiteпсиломелан
политех.black ironтъмносив чугун
политех.black ironчерна стоманена ламарина
политех.black iron oreмагнетит
политех.black iron oreжиломелан, манганова руда
политех.black jackчерно минерално масло
black leadграфитов
тлв.black levelниво на черното
политех.black lightултравиолетова светлина
маш.black liquidчерна натронова луга
мед.black lungазбестоза, пневмокониоза
мед.black lung diseaseазбестоза, пневмокониоза
black magicчерна магия, вещерство
зоол.black mambaчерна мамба
политех.black manganeseхаусманит
политех.black manganeseпсиломелан
black marketчерна борса
black marketeerпласьор, дилър
black marketeerчовек, който работи на черния пазар
политех.black mixtureагломерат
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black oreчастично разложен пирит
тлв.black peakвърхова стойност на черното
политех.black picklingчерно разяждане
политех.black pigmentсажди
политех.black pitchкаменовъглен катран
политех.black powderчерен барут
политех.black printчерен отпечатък
полигр.black printerфотоформа
black puddingкървавица
политех.black saltнепречистен натритеб карбонат
леяр.black sandупотребявана формовъчна смес
политех.black sandсмес от пясък и смлени въглища
тлв.black saturationнасищане в областта на черното
политех.black scrapемулгирано черно масло
геогр.Black Sea areaЧерноморие
геогр.Black Sea coastЧерноморие
геогр.Black Sea regionЧерноморие
полигр.black separationцветоотделена фотоформа за черния цвят
политех.black shapeизделие, подготвено за емайлиране
политех.black shunt keyingманипулация с потискане на носещата вълна
политех.black silverстефанит
тлв.black spotчерно петно
тлв.black spotterограничител на смущенията
политех.black stockсмес от сажди
политех.black stockмазутна крекингсуровина
кауч.black substituteчерен фактис
политех.black sulfurчерна сяра с активен въглен
политех.black sulphurчерна сяра с актибен въглен
мик.black trumpetтръбенка
политех.black typeосновен шрифт
мед.black urine diseaseалкаптонурия
политех.black worksнеобработена изковка
политех.black worksстоманена изковка
тлв.black-after-whiteчерно продължение
black-and-white photographyчерно-бяла фотография
black-and-white pictureчерно-бяло изображение
black-and-white pictureчерно-бяла снимка
black-and-white televisionчерно-бяла телевизия
политех.black-ash liquidразтвор, получен при излугване на содова стопилка
политех.black-ash revolverвъртяща се пещ за сода
зоол.black-backedчерногръб
орн.black-capped avocetсаблеклюн
политех.black-extendedнапълнен със сажди
бот.black-eyed beanпапуда
бот.black-eyed peaпапуда
изк.black-figureчернофигурен
ам.black-grayчерно-сив
black-greyчерно-сив
мет.black-heart malleable cast ironчерносърдечен ковък чугун
политех.black-hotнагрят до температура на тъмно лъчение
политех.black-lead lubricantграфично мазилно вещество
политех.black-lead lubricationграфитно мазане
политех.black-lead sparцерузит
политех.black-mineral oilмазут
ел.black-outобезточване
ел.black-outобезточвам
политех.black-out lampсветлинномаскировъчна лампа
тлв.black-out levelниво на гасящите сигнали
тлв.black-out pulseгасящ импулс
тлв.black-out signalгасящ сигнал
политех.black-out voltageзапиращо напрежение
маш.black-sulphite liquidчерна сулфитна луга
леяр.black-washбоя
политех.black-washразтвор
политех.black-washчернило
орн.black-wingedчернокрил
орн.black-winged stiltкокилобегач
тлв.blacker-than-black regionобласт на по-черно от черното
мин.blasting cableвзривен кабел
blue-blackсиньочерен
bluish blackсинкаво-черен
политех.bone blackфино стрити костени въглища
политех.bowden cableжило
политех.braided cableкабел с текстилна оплетка
политех.brake cableспирачно въже
политех.breakdown cableавариен кабел
brown-blackкафяво-черен
brownish blackкафеникаво-черен
политех.buried cableкабел, положен в земята
политех.cab-tyre cableшлангов кабел
cableпривързвам с кабел/въже
cableтелеграфен кабел
cableтелеграфирам, уведомявам с телеграма
cableграма
cableкаблограма, телеграма
cableкабел, жица, дебело въже
cableверига на котва
арх.cableусукан орнамент
арх.cableусукан като въже орнамент
ел.cableокабелявам
ел.cableкабелирам
диал.cableканат
кауч.cableнишка на корда
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.cable bentпровисване на въже
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
политех.cable boxкабелна муфа
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable buoyбуй показващ мястото на кабелната муфа
политех.cable buoyбуй за означаване на мястото на котвата
политех.cable chainкотвена верига
политех.cable chuteкабелна шахта
политех.cable clampскоба за затягане въже
добави значение или превод тук