black hematite

  • Обща политехника
  • псиломелан
199 допълнителни резултата:
политех.aceko-blackацекочерно
политех.acetylene blackацетиленови сажди
политех.antimony blackдвуантимонов петосулфид
blackтъмен, мрачен
blackчерно петно, нещо черно, сажда
blackзловещ, злокобен, прокобен
blackобявен за бойкотиран
blackчерен, чернокож, негърски
blackчернилка
blackнавъсен, ядосан, сърдит
blackбоядисвам в черно
blackчерен цвят, черно
blackмургав, смугъл, тъмнокож
blackчерен, чернокож, негър
blackчерен, тъмен, потъмнял
blackчерна материя, черно облекло, траур
blackлош, зъл, зловреден
blackнепозволен, незаконен
blackлъскам/мажа с черна боя (обувки и пр.)
blackтъмен, нечист, мръсен, позорен, престъпен (за постъпки, деяние и пр.)
blackобявявам бойкот на (стоки и пр.)
blackначерням, почерням, прен. черня, петня
етн.blackчернодрешен
театр.blackариерсцена
хим.black acidсулфонат в кисел гудрон
политех.black alumсмес от алуминиев сулфат и активен въглен
политех.black annealingотгряване без използване на защитна среда против окисляване
black artчерна магия
политех.black ashсуров бариев сулфид
политех.black ashсурова сода
политех.black band ironstoneсидерит
политех.black base foundationоснова на пътна настилка от обработени с битум каменни фракции
политех.black batвъглищни шисти
политех.black bogторфено блато
политех.black boltнеобработен болт
black boxчерна кутия
политех.black cableкабел с черна импрегнация
геол.black catвъглищен шист
геол.black chalkграфит
политех.black chalkчерен шист
мик.black chanterelleтръбенка
black coalчерни въглища
дендр.black cutchкатеху
политех.black dampsвъглероден двуокис
политех.black damps'мъртъв' въздух
мед.black deathчума
политех.black diamondтехнически диамант
мин.black dirtторф
black eyeсинина
политех.black finishтуширане на чертеж
политех.black furnaceнезагрята пещ
минер.black goldмалдонит
политех.black heatтоплина от инфрачервени лъчи
политех.black ironтъмносив чугун
политех.black ironчерна стоманена ламарина
политех.black iron oreмагнетит
политех.black iron oreжиломелан, манганова руда
политех.black jackчерно минерално масло
black leadграфитов
тлв.black levelниво на черното
политех.black lightултравиолетова светлина
маш.black liquidчерна натронова луга
мед.black lungазбестоза, пневмокониоза
мед.black lung diseaseазбестоза, пневмокониоза
black magicчерна магия, вещерство
зоол.black mambaчерна мамба
политех.black manganeseхаусманит
политех.black manganeseпсиломелан
black marketчерна борса
black marketeerпласьор, дилър
black marketeerчовек, който работи на черния пазар
политех.black mixtureагломерат
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black oreчастично разложен пирит
тлв.black peakвърхова стойност на черното
политех.black picklingчерно разяждане
политех.black pigmentсажди
политех.black pitchкаменовъглен катран
политех.black powderчерен барут
политех.black printчерен отпечатък
полигр.black printerфотоформа
black puddingкървавица
политех.black saltнепречистен натритеб карбонат
леяр.black sandупотребявана формовъчна смес
политех.black sandсмес от пясък и смлени въглища
тлв.black saturationнасищане в областта на черното
политех.black scrapемулгирано черно масло
геогр.Black Sea areaЧерноморие
геогр.Black Sea coastЧерноморие
геогр.Black Sea regionЧерноморие
полигр.black separationцветоотделена фотоформа за черния цвят
политех.black shapeизделие, подготвено за емайлиране
политех.black shunt keyingманипулация с потискане на носещата вълна
политех.black silverстефанит
тлв.black spotчерно петно
тлв.black spotterограничител на смущенията
политех.black stockсмес от сажди
политех.black stockмазутна крекингсуровина
кауч.black substituteчерен фактис
политех.black sulfurчерна сяра с активен въглен
политех.black sulphurчерна сяра с актибен въглен
мик.black trumpetтръбенка
политех.black typeосновен шрифт
мед.black urine diseaseалкаптонурия
политех.black worksнеобработена изковка
политех.black worksстоманена изковка
тлв.black-after-whiteчерно продължение
black-and-white photographyчерно-бяла фотография
black-and-white pictureчерно-бяла снимка
black-and-white pictureчерно-бяло изображение
black-and-white televisionчерно-бяла телевизия
политех.black-ash liquidразтвор, получен при излугване на содова стопилка
политех.black-ash revolverвъртяща се пещ за сода
зоол.black-backedчерногръб
орн.black-capped avocetсаблеклюн
политех.black-extendedнапълнен със сажди
бот.black-eyed beanпапуда
бот.black-eyed peaпапуда
изк.black-figureчернофигурен
ам.black-grayчерно-сив
black-greyчерно-сив
мет.black-heart malleable cast ironчерносърдечен ковък чугун
политех.black-hotнагрят до температура на тъмно лъчение
политех.black-lead lubricantграфично мазилно вещество
политех.black-lead lubricationграфитно мазане
политех.black-lead sparцерузит
политех.black-mineral oilмазут
ел.black-outобезточване
ел.black-outобезточвам
политех.black-out lampсветлинномаскировъчна лампа
тлв.black-out levelниво на гасящите сигнали
тлв.black-out pulseгасящ импулс
тлв.black-out signalгасящ сигнал
политех.black-out voltageзапиращо напрежение
маш.black-sulphite liquidчерна сулфитна луга
леяр.black-washбоя
политех.black-washразтвор
политех.black-washчернило
орн.black-wingedчернокрил
орн.black-winged stiltкокилобегач
тлв.blacker-than-black regionобласт на по-черно от черното
blue-blackсиньочерен
bluish blackсинкаво-черен
политех.bone blackфино стрити костени въглища
политех.brown hematiteлимонит
brown-blackкафяво-черен
brownish blackкафеникаво-черен
политех.carbide blackкарбидно черно
политех.carbon blackвъглеродни сажди
политех.carbon-black formationобразуване на сажди
политех.channel blackканални газови сажди
политех.cobalt blackкобалтов окис
политех.contact blackканални газови сажди
политех.diamond blackдиамантно черно
политех.dianol blackтриазобагрило на базата на бензидина
политех.direct blackдиректно черно
политех.direct blackантрахиноново багрило
политех.disc blackдискови газови сажди
политех.erie-blackеричерно
политех.erio-chrome blackериохром черно
бот.European black alderчерна елша
политех.furnace blackпещни сажди
политех.garnet blackандрадит
разг.give a black eyeбушонирам
ам.grayish blackсивочерен
greyish blackсивочерен
минер.hematiteхематит
минер.hematiteхематитов
политех.hematite pig ironхематитов чугун
политех.hydrocarbon blackвъглеродни сажди
политех.ideal black bodyабсолютно черно тяло
политех.impingement blackгазови сажди
разг.in black clothesчернодрешковски
политех.lamp blackлампени сажди
политех.lamp blackчерна боя от лампени сажди
разг.man in black clothesчернодрешковец
разг.man in black clothesчернодрешко
политех.manganese blackманганов двуокис
политех.nickel blackникелов двуокис
политех.non-black radiatorсив излъчвател
политех.palladium blackпаладиево черно
тлв.peak blackвърхова стойност на черното
политех.perfectly black bodyабсолютно черно тяло
тлв.picture blackниво черно в изображението
purple-blackлилавочерен
purple-blackмораво-черен
purplish blackвъзмораво-черен
purplish blackвъзлилаво-черен
reddish blackчервеникавочерен
леяр.smoke blackбоя
политех.smoke blackсажди
политех.smoke blackчернило
политех.soft blackгазови сажди
хим.sulphuric black acidотработена сярна киселина
геогр.trans-Black Seaпричерноморски
тлв.white-after-black effectпластичен ефект
тлв.white-to-black amplitude rangeамплитуден размах от бяло до черно
добави значение или превод тук