resource planning

  • Обща политехника
  • планиране на ресурси
46 допълнителни резултата:
политех.city planningградоустройство
политех.compact planningпланиране на град с плътно застрояване
политех.computer-aided planningкомтотризирано планиране
политех.ecological planningекологично планиране
ен.energy resourceенергоресурс
ен.energy resourceенергоносител
политех.environmental planningпланиране на опазването на околната среда
политех.integrated planningединно планиране
политех.job planningорганизация на работата
политех.land-use planningтериториално планиране
политех.long-range planningдългосрочно планиране
политех.multiple objective planningкомплексно планиране
политех.optimum planningоптимално планиране
трансп.per-kilometre resourceпокилометровзапас
planningпланировъчен
planningнабелязване
политех.planningпроектиране
политех.planningпланиране
политех.planning horizonпериод на планиране
политех.planning systemсистема на планиране
политех.production planningпроизводствено планиране
политех.production time resourceфонд работно време
съобщ.radio planningрадиопланиране
политех.regional planningрайонно планиране
resourceнаходчивост, сьобразителност, досетливост, изобретателност
resourceресурсен
resourceсредство, начин, способ, похват, ход, хитрина, средство за прехрана
resourceначин за прекарване на времето, развлечение
ост.resourceвъзможност за подкрепа/помощ
политех.resourceиздръжливост
политех.resourceресурс
политех.resource allocationразпределение на ресурси
политех.resource deteriorationизчерпване на ресурси
политех.resource goal matrixресурсно-целева матрица
политех.resource managementрационално използване на възпроизводството на природните ресурси
тех.resource-conservingенергоспестяващ
resource-consumingресурсоемък
resource-intensiveресурсоемък
ик.resource-intensivenessресурсоемкост
ик.resource-savingресурсоспестяващ
политех.system resourceресурс на система
политех.time-and-motion planningфункционално разпределение на полезната площ на сграда
политех.town planningградоустройство
арх.town-planningградоустройство
политех.urban planningградоустройство
политех.water resource systemводностопанска система
добави значение или превод тук