per-kilometre resource

  • Транспорт
  • покилометровзапас
56 допълнителни резултата:
ел.ampere-turn per meterампернавивка на метър
политех.elongation per unit lengthотносително удължение
ен.energy resourceенергоносител
ен.energy resourceенергоресурс
hundred kilometreстокилометров
kilometreкилометър
политех.moulded per shot weightдоза на шприцоване
стат.on the average per monthсредномесечно
политех.once-per-revolution signalимпулсен сигнал с честота един импулс на оборот
palpatio per anumdigital rectal examination
perна (всеки поотделно), 60 miles PER hour 60 мили на час
perпо, с, чрез, посредством
perспоред, съгласно, сьобразно (обик. as PER)
политех.per capita consumptionпотребление
политех.per capita consumptionконсумация на глава от населението
политех.per capita sewageколичество отпадъчни води на глава
per centпроцент, на сто
политех.per hourв час
политех.per hour outputчасова производителност
per milпромил
per millпромил
нар.per primamпървично
политех.per thousand costстойност на хиляда
политех.per unitотносителен
трансп.per-kilometre purveyanceпокилометровзапас
трансп.per-kilometre reserveпокилометровзапас
трансп.per-kilometre stockпокилометровзапас
трансп.per-kilometre storeпокилометровзапас
трансп.per-kilometre supplyпокилометровзапас
политех.per-person-employed productionпроизведена продукция на едно заето лице
политех.production time resourceфонд работно време
resourceнаходчивост, сьобразителност, досетливост, изобретателност
resourceресурсен
resourceсредство, начин, способ, похват, ход, хитрина, средство за прехрана
resourceначин за прекарване на времето, развлечение
ост.resourceвъзможност за подкрепа/помощ
политех.resourceиздръжливост
политех.resourceресурс
политех.resource allocationразпределение на ресурси
политех.resource deteriorationизчерпване на ресурси
политех.resource goal matrixресурсно-целева матрица
политех.resource managementрационално използване на възпроизводството на природните ресурси
политех.resource planningпланиране на ресурси
тех.resource-conservingенергоспестяващ
resource-consumingресурсоемък
resource-intensiveресурсоемък
ик.resource-intensivenessресурсоемкост
ик.resource-savingресурсоспестяващ
политех.system resourceресурс на система
threе-per-centтрипроцентов
политех.water resource systemводностопанска система
политех.weight per horsepowerспецифично тегло на двигател
политех.weight per outputспецифично тегло на двигател
политех.weight per unitединично тегло
политех.weight per unitединична маса
политех.weight per unit lengthтегло маса на единица дължина
добави значение или превод тук