resource-intensive

  • ресурсоемък
40 допълнителни резултата:
мед.Department of Anesthesiology and Intensive CareКлиника по анестезия, реанимация и интензивна терапия
ен.energ -intensiveенергоинтензивен
ен.energy resourceенергоресурс
ен.energy resourceенергоносител
ен.energy-intensiveенергоемък
ен.energy-intensiveенергоинтензивен
ик.finance-intensiveфинансовоемък
high-intensiveвисокоинтензивен
highly intensiveвисокоинтензивен
intensiveинтензивен, напрегнат, усилен
knowledge-intensiveнаукоемък
тех.low-intensiveнискоинтензивен
moisture-intensiveвлагоемък
трансп.per-kilometre resourceпокилометровзапас
ен.power -intensiveенергоинтензивен
ен.power-intensiveенергоемък
ен.power-intensiveенергоинтензивен
политех.production time resourceфонд работно време
resourceнаходчивост, сьобразителност, досетливост, изобретателност
resourceресурсен
resourceсредство, начин, способ, похват, ход, хитрина, средство за прехрана
resourceначин за прекарване на времето, развлечение
ост.resourceвъзможност за подкрепа/помощ
политех.resourceресурс
политех.resourceиздръжливост
политех.resource allocationразпределение на ресурси
политех.resource deteriorationизчерпване на ресурси
политех.resource goal matrixресурсно-целева матрица
политех.resource managementрационално използване на възпроизводството на природните ресурси
политех.resource planningпланиране на ресурси
тех.resource-conservingенергоспестяващ
resource-consumingресурсоемък
ик.resource-intensivenessресурсоемкост
ик.resource-savingресурсоспестяващ
мед.Resuscitation and Intensive Care UnitОтделение по реанимация и интензивно лечение
science-intensiveнаукоемък
semi-intensiveполуинтензивен
политех.system resourceресурс на система
time-intensiveвремеемък
политех.water resource systemводностопанска система
добави значение или превод тук