water resource system

  • Обща политехника
  • водностопанска система
200 допълнителни резултата:
политех.abm systemотбранителна система против балистични ракети
политех.absolute systemабсолютна система
политех.absorption waterабсорбционна вода
политех.accumulator systemсистема за акумулиране
политех.acoustic systemакустична система
политех.acoustical systemакустична система
политех.activated waterоблъчена вода
политех.adaptive systemадаптивна система
политех.adjustable-potential systemсистема за регулиране на напрежението
политех.adjustment of focusing systemнастройване на фокусираща система
мин.advancing systemметод на настъпващо изземване
политех.aerated waterгазирана вода
обог.air-classifying systemметод на сухо наситняване
политех.air-induction systemсистема за подаване на въздух
политех.air-interchange systemсистема за обмяна на въздуха
политех.air-operated systemпневматична система
политех.air-supply systemсистема за подаване на въздух
политех.air-traffic control systemсистема за управление на въздушния транспорт
мин.air-water blast sprayпневматичен оросител за прахоулавяне след извършване на взривни работи
политех.air-water interfaceграница 'въздух-вода'
политех.alarm systemалармена система
политех.alert information systemсистема на сигнална информация
политех.alignment of optical systemюстиране на оптична система
политех.alinement of optical systemюстиране на оптична система
политех.alkaline waterалкална вода
политех.ammonia waterамонячна вода
политех.annunciatior systemсистема за предупредителна сигнализация
политех.antenna systemантенна система
политех.antenna-feeder systemантенно-фидерно устройство
политех.anti-ballistic missile systemотбранителна система против балистични ракети
политех.anti-satellite systemпротивоспътникова отбранителна система
политех.antichamber system injectionпредкамерна система за впръскване на гориво
политех.applicator systemсистема на контролен хронометраж
арх.arch-and-pier systemсистема от арки, опиращи се на пилони
политех.asat systemпротивоспътникова отбранителна система
политех.astatic systemастатична система
политех.asymmetrical systemасиметрична система
политех.atmospheric waterатмосферна вода
политех.attached ground waterсвързана подпочвена вода
политех.attached ground waterмолекулно свързана вода
елн.audio systemаудиосистема
политех.automated systemавтоматизирана система
политех.automatic control systemсистема за автоматично управление
политех.automatic systemавтоматична система
политех.automatic taught systemсамооптимизираща се система
политех.automatic-block systemсистема за автоматично блокиране
политех.automatic-block systemавтоматична блокировка
политех.autooscillation systemавтотрептяща система
политех.autostabilizer systemсистема за автоматична стабилизация
политех.azimuth systemазимутална система
мин.back-filling systemсистема на разработване със слоеве и запълване
политех.backwash waterпромивна вода
политех.balanced systemсиметрична система
политех.baryta waterбаритова вода
политех.basic nc systemопростена система за цифрово програмно управление
политех.basic-hole systemсистема на нагаждане 'основен отвор'
политех.basic-shaft systemсистема на нагаждане 'основен вал'
политех.beam antenna systemлъчева антенна система
политех.beam-and-column systemконструкция с греди и колони
политех.beam-rider systemлъчева система за насочване
политех.bilateral systemсиметрична система
кораб.bilge waterтрюмна вода
мат.binary number systemдвоична бройна система
политех.binary number systemдвукомпонентна система
политех.biological systemбиосистема
политех.bleed waterразреждаща вода
църк.blessing of waterводосвет
ав.blind-approach beam systemсистема за сляпо кацане
мин.block caving systemсистема на разработване с блоково обрушаване
политех.block systemблокировъчна система
мин.blow-in systemнагнетяващо проветряване
политех.boiler waterкотелна вода
политех.boiler-feed systemпитателно устройство на котел
политех.boiler-turbine control systemсистема за автоматично управление на блок 'котел-турбина'
политех.boiling-water reactorкипящ реактор
мет.bottom gating systemсифонна леякова система
мин.bottom-slicing systemсистема на разработване със слоево обрушаване
политех.bridge duplex systemмостова дуплексна система
политех.bromine waterбромна вода
политех.building-block systemблокова монтажна система
мин.bulk caving systemсистема на разработване с масово обрушване
ел.busbar systemошиновка
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable television systemкабелна телевизионна система
стр.cantilever tieback systemсистема от конзолни елементи, носени от обтегачи
политех.capacitance of multiple-conductor systemкапацитет на многопроводникова система
зав.carbide-to-water generatorацетиленов генератор система карбид във вода
carbonated waterгазирана вода
политех.card systemсистема карти
политех.card systemкартотека
анат.cardiac vascular systemсърдечно-съдова система
политех.cascade systemкаскадна система
политех.catenary cross-span systemгъвкаво напречно верижно окачване на контактен проводник
политех.cellular manufacturing systemпредметно-специализирана производствена система
стр.cement-water ratioводоциментово отношение
central locking systemзаключване
политех.centralized systemцентрализирана система
политех.centralized traffic-control systemцентрализирано регулиране на движението
тех.chemical water treatmentхимводоочистка
политех.chilling systemсистема за охлаждане
политех.chimney-operated systemуредба с естествена тяга
политех.chlorine waterхлорна вода
политех.circulating systemциркулационна система
тех.circulating waterводоциркулационен
политех.circulating waterциркулационна вода
политех.circulation waterциркулационна вода
анат.circulatory systemциркулационна система
анат.circulatory systemкръвообращение
политех.city waterвода от градския водопровод
политех.clear waterчиста вода
политех.closed cooling systemохладителна система със затворена циркулация
политех.closed systemзатворена система
политех.closed water circuitциркулация на промишлена вода за повторно използване
политех.closed water ductзакрит водопровод
политех.closed-cycle systemсистема със затворен цикъл
политех.closed-loop servo-systemзатворена сервосистема
политех.closed-loop systemсистема с обратна връзка
политех.co-ordinate positioning control systemсистема за точково програмно управление
политех.co-ordinate positioning systemсистема за точково програмно управление
политех.coastal waterбрегови води
политех.code control systemкодова система за управление
политех.code systemкодова система
политех.coding systemсистема на кодиране
политех.colorimetric systemколориметрична система
политех.colour-television systemсистема на цветна телевизия
политех.combined waterсвързана вода
биол.complement systemкомплементарна система
мат.complete orthonormal systemпълна ортонормирана система
политех.complex systemсложна система
политех.compressed-air systemсистема за подаване на сгъстен въздух
политех.computer data communication systemсистема за обмен на данни
политех.computer data hierarchy systemкомпютър, работещ с йерархия на данни
политех.computer systemизчислителна система
политех.computerized manufacturing systemкомпютризирана производствена система
политех.condensation waterкондензационна вода
политех.condensation waterкондензат
политех.condensed waterкондензационна вода
ен.confinement systemхермозона
политех.constant-error systemстатична система
хим.constitutional waterконституционна вода
политех.contactor servo-systemрелейно-контактна следяща система
политех.continuous-path control systemсистема за контурно програмно управление
политех.continuous-path systemсистема за контурно програмно управление
политех.contouring control systemсистема за контурно програмно управление
политех.control systemсистема за уравление
политех.conveying waterтранспортираща вода
политех.coolant systemохладителна система
политех.cooling systemохладителна система
политех.cooling waterохлаждаща вода
политех.cooling-water jacketводна риза
политех.cooling-water tubeтръби за подаване на охлаждаща вода
мат.coordinate systemкоординатна система
политех.coordination waterкоординирана вода
политех.counterflow systemпротивотокова система
политех.crossbar switch systemмултипроцесорна система с комутираща матрица
политех.crystal systemкристална система
политех.crystallization waterкристализационна вода
политех.cybernetic systemкибернетична система
политех.dammed waterподприщена вода
политех.data-handling systemсистема за обработване на данни
политех.data-processing systemсистема за обработване на данни
политех.day waterповърхностна вода
политех.dead waterзастояла вода
политех.decca navigation systemсистема за радионавигация 'дека'
политех.decentralized systemдецентрализирана система
политех.decimal number systemдесетична бройна система
политех.decimal systemдесетична система
политех.decomposition waterактивна вода
политех.deflection systemотклоняваща система
политех.delivery of waterводоснабдяване
политех.desalinated waterобезсолена вода
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.determinate systemдетерминирана система
политех.deterministic systemдетерминирана система
политех.devil waterотпадъчен разтвор
политех.digital control systemцифрова система за автоматично управление
политех.digital servo-systemцифрова следяща система
политех.dimension-limit systemсистема от допуски
политех.direct control systemсистема за пряко управление
политех.discrete systemдискретна система
изч.disk operating systemдискова операционна система
политех.dispatcher systemдиспечерска система
политех.disperse systemдисперсна система
политех.distant waterоткрито море
политех.distilled waterдестилирана вода
политех.distribution systemразпределителна система
политех.divariant systemбивариантна система
политех.dolby systemдолби система
политех.domestic waterпитейна вода
политех.domestic water heatingзагряване на вода за битови нужди
хидр.downstream waterдолен биеф
политех.drainage systemдренажна система
политех.draw-in systemвходяща вентилационна уредба
drinking waterвода
политех.drinking waterпитейна вода
политех.drinking waterвода за пиене
политех.drinking water supplyснабдяване с питейна вода
политех.drum-water meterбарабанен водомер
изч.dual systemдуална система
политех.duct systemтръбопроводна система
добави значение или превод тук