resource-intensiveness

  • Икономика
  • ресурсоемкост
24 допълнителни резултата:
ен.energy resourceенергоресурс
ен.energy resourceенергоносител
ик.labor intensivenessтрудоемкост
ик.labour intensivenessтрудоемкост
трансп.per-kilometre resourceпокилометровзапас
политех.production time resourceфонд работно време
resourceсредство, начин, способ, похват, ход, хитрина, средство за прехрана
resourceначин за прекарване на времето, развлечение
resourceнаходчивост, сьобразителност, досетливост, изобретателност
resourceресурсен
ост.resourceвъзможност за подкрепа/помощ
политех.resourceресурс
политех.resourceиздръжливост
политех.resource allocationразпределение на ресурси
политех.resource deteriorationизчерпване на ресурси
политех.resource goal matrixресурсно-целева матрица
политех.resource managementрационално използване на възпроизводството на природните ресурси
политех.resource planningпланиране на ресурси
тех.resource-conservingенергоспестяващ
resource-consumingресурсоемък
resource-intensiveресурсоемък
ик.resource-savingресурсоспестяващ
политех.system resourceресурс на система
политех.water resource systemводностопанска система
добави значение или превод тук