certified

  • заверен, удостоверен, проверен, разрешен, официално одобрен, гарантиран
  • дипломиран, правоспособен
3 допълнителни резултата:
политех.certified apparatusузаконено съоръжение
политех.certified copyзаверено копие
certified public accountantдипломиран експерт-счетоводител
добави значение или превод тук