certification mark

  • Обща политехника
  • контролен знак
116 допълнителни резултата:
политех.adjusting markбелег за регулиране
политех.adjustment markбелег за регулиране
геод.azimuth markазимутна марка
политех.base markосновна марка
bench markреперен
bench markрепер
геод.bench markнивелачен репер
политех.bench markгеодезичен репер
политех.bench mark elevationвисочина на репера
bench-markрепер
bench-markреперен
полигр.book markласе
политех.brand markфабрична марка
политех.centre markцентър
certificationсертифициране
certificationсертификационен
certificationсертификация
certificationатестиране
инф.certificationудостоверяване
политех.certification of processсъставяне на акт за приемане на технологичен процес
политех.certification testсертификационно изпитване
политех.chatter markследа по обработена повърхност от вибрациите на инструмент
политех.check markконтролен знак
геод.circling markвъртяща се визирна марка
политех.collimating markкоординатна точка
datum markрепер
datum markреперен
политех.datum markгеодезичен репер
политех.datum markопорна точка
политех.distance markбелег за разстояние
политех.distinctive markотличителен знак
геод.eyepiece markокулярен знак
политех.feed markследа от подаването на режещ инструмент
геод.fiducial markкоординатен знак
политех.filling markзнак за нормално ниво
политех.finish markзнак за гладкост
геод.first-order bench markосновен репер
политех.flow markследи от струя
политех.gate markследа от леяк
политех.gauge markзнак
политех.gauge markбелег, контролна резка
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.graduating markчерта за отчитане
политех.graduating markделение на скала
политех.graduation markчерта за отчитане
политех.graduation markделение на скала
изч.group markгрупов знак
геод.guide markзнак
политех.guide markбелег, марка
геод.height markвисочинен знак
политех.high water markниво на високи води
политех.identification markмарка
политех.identification markусловно означение, етикет
inspection certificationсвидетелство за преглед
геод.intermediate bench markмеждинен репер
геод.land markтеренен ориентир
политех.land markзнак за ориентиране
политех.land markсинор, граничен камък
markзнак/белег, признак, кръст (вместо подпис)
markвзимам под внимание, взимам си бележка, обръщам внимание на
markбележка, оценка
markпечат, щемпел, търговска марка
markхарактеризирам, отличавам, бележа, посочвам, показвам, засвидетелствувам
markграница, предел, ниво
markпоставям оценка/бележка
markцел, прицел, мишена, висота
markопределям, набе лязвам
markзаписвам резултати/точки (в игра)
markименитост, известност, слава, значение, въздействие, влияние
ист.markпокрайнини
сп.markстартова линия
политех.markбелег, марка, щемпел, ориентир
политех.markотбелязвам със знак, щемпеловам
mark) определям (for за), набелязвам, прен. дамгосвам
markбележа, поставям (отличителен) знак на, отбелязвам, записвам, маркирам (стоки и пр.)
markпетно (и по животно), белег (и от рана), отпечатък (и прен.)
политех.mark buoyуказателен буй
политех.mark of burningизгорено място
политех.mark postмаркировачен стълб
политех.mark scraperчертилка
изч.mark-to-space ratioкоефициент на запълване
политех.match-markзнак върху свързвани детайли
геод.measuring markвизирен знак
политех.optical markоптичен знак (белег)
политех.parting-line markследа от делителната повърхност на форма
политех.permanent markосновен репер
политех.place markориентир
политех.plate-markдефект на пресован пластмасов листов материал
политех.polarity markзнак за полярност
търг.profit mark-upувеличение на печалбата
полигр.proof correction markкоректурен знак
question markвъпросителен знак
политех.range markбелг за далечина
re-markпремаркирам
полигр.ream markласе
политех.reference markконтролен белег
политех.reference markиндекс, начало на отчитане, нула на скала
полигр.registration markпасер
изч.return-to-zero markзапис с връщане към нула
политех.rust markръждиво петно
политех.scale markделение на скала
текст.seam markследа от шев
с. с.seed certificationсемеконтрол
политех.shuttering markследа от кофраж
геод.sighting markвизирен знак
политех.sink markвъншна всмукнатина
политех.sprue markследа от леяк
геод.temporary bench markобикновен репер
политех.tool markследа от режещ инструмент
политех.trade markтърговска марка
политех.trade mark rollрегистър на търговски марки
геод.traverse station markцентър на полигонометричен пункт
геод.triangulation station markцентър на тригонометричен пункт
политех.water markзнак за водно ниво
zero markнулев знак
zero markнулево деление
добави значение или превод тук