uncertainty principle

  • Обща политехника
  • принцип на неопределеност на хайзенберг
33 допълнителни резултата:
политех.action principleпринцип на действие
политех.bellman optimality principleпринцип на оптималност на белман
политех.correspondence principleпринцип на съответствието
рад.crossband principleпринцип на предаване и приемане на различни честоти
политех.duality principleпринцип на дуалността
политех.energy-conservation principleзакон за запазване на енергията
политех.experimental uncertaintyекспериментална неопределеност
политех.external complement principleпринцип на външното допълнение
in principleпоначало
политех.maximum principleпринцип на максимума
политех.maximum-work principleпринцип на най-голямата работа
on principleпоначало
политех.pauli-fermi principleпринцип на паули-ферми
principleпървопричина, първоизточник
principleпринцип, правило, начало, закон, аксиома
политех.principleправило, аксиома, закон, първопричина
хим.principleелемент, който определя свойствата на съединение
политех.principle of complementaryпринцип на допълнителност
политех.principle of conservationзакон за запазване на материята
политех.principle of dualityпринцип на взаимност
политех.principle of electroneutralityпринцип на електронеутралност
фин.principle of loanглавница на заем
политех.principle of relativityпринцип на относителност
политех.principle of the maximumпринцип на максимума
политех.reciprocity principleпринцип на обратимост
политех.reversibility principleпринцип на обратимост
политех.similarity principleзакон на подобие
uncertaintyнепостоянство, променчивост, неустановеност
uncertaintyнесигурност, неувереност
uncertaintyсъмнение, съмнителност
политех.uncertaintyнеопределеност
политех.uncertaintyнесигурност, неясност
политех.unit construction principleагрегатен принцип
добави значение или превод тук