experimental uncertainty

  • Обща политехника
  • експериментална неопределеност
27 допълнителни резултата:
experimentalоснован на опит, опитен
experimentalопитен, експериментален, пробен
политех.experimental acousticsекспериментална акустика
политех.experimental checkопитна проверка
политех.experimental conditionsекспериментални условия
политех.experimental dataопитни данни
политех.experimental errorгрешка на експеримента
политех.experimental layoutопитна схема
политех.experimental missileекспериментална ракета
политех.experimental modelекспериментален модел
политех.experimental operationопитна експлоатация
политех.experimental prototypeекспериментален образец
политех.experimental reliabilityнадеждност, определена по експериментален път
политех.experimental set-upекспериментално устройство
политех.experimental stageпериод на изпитване
политех.experimental stationопитна станция
политех.experimental statisticsметоди за статистическа обработка на експериментални данни
политех.experimental techniqueекспериментална методика
политех.experimental useопитно приложение
политех.experimental workопитна работа
науч.quasi-experimentalквазиекспериментален
uncertaintyнесигурност, неувереност
uncertaintyсъмнение, съмнителност
uncertaintyнепостоянство, променчивост, неустановеност
политех.uncertaintyнесигурност, неясност
политех.uncertaintyнеопределеност
политех.uncertainty principleпринцип на неопределеност на хайзенберг
добави значение или превод тук