uncharged rubber

  • Обща политехника
  • каучук без пълнители
118 допълнителни резултата:
политех.adduct rubberдиенов каучук
политех.air-foam rubberпенокаучук
политех.alkaline rubberалкален каучук
политех.alpha-rubberалфа-каучук
политех.artificial rubberизкуствен каучук
политех.bark rubberвторокачествен каучук
политех.beta-rubberбета-каучук
политех.bivinyl rubberбутадиенов каучук
политех.block rubberблок каучук
политех.broken-down rubberпластифициран каучук
хим.butyl rubberбутилкаучук
политех.charged rubberнапълнена каучукова смес
кауч.chloroprene rubberхлоропренов каучук
compounded rubberрезина
политех.conductive rubberелектропроводим каучук
политех.crude rubberсуров каучук
политех.cushion rubberпореста гума
политех.dead-milled rubberпревалцован каучук
политех.dead-roller rubberпревалцован каучук
политех.deresinated rubberобезсмолен каучук
политех.derived rubberмодифициран каучук
политех.diene rubberдиенов каучук
политех.diisocyanate rubberполиуретанов каучук
политех.dimethylbutadiene rubberдиметилбутадиенов каучук
политех.dimethylsiloxane rubberдиметилсолоксанов каучук
политех.divinyl rubberбутадиенов каучук
политех.ester rubberполиестерен каучук
политех.expanded rubberпенокаучук
политех.extended rubberкаучук с пълнители
политех.fatigue-proof rubberкаучук, устойчив на умора
политех.foam rubberпенокаучук
политех.gas-expanded rubberмикропорест каучук
политех.hard rubberебонит
политех.hard-rubber mixtureебонитова смес
политех.hopkinson rubberестествен каучук
India rubberрезина
indian rubberестествен каучук
indian rubberгума
политех.isoprene rubberизопренов каучук
тех.metal-rubberметало-гумен
политех.methyl rubberметилкаучук
политех.milled rubberвалцован каучук
политех.modified rubberмодифициран каучук
политех.natural rubberестествен каучук
политех.oil rubberфактис
политех.plant rubberрастителен естествен каучук
политех.polysulphide rubberтиокаучук
политех.reclaimed rubberрегенериран каучук
rubberрезина
rubberбрус, точило, брусовка, пила за груба обработка
rubberгума, каучук
rubberгумен, каучуков
rubberгумичка, приспособление за триене
rubberчовек, който трие/търка, масажист, теляк, полировчик
политех.rubberкаучук, плоско точило
тех.rubber bandгуменолентов
политех.rubber bankзапас от каучуков смес
политех.rubber bearingплъзгащ лагер с гумена втулка
тех.rubber beltгуменолентов
политех.rubber beltгумена лента
политех.rubber bondкаучукова връзка
политех.rubber bufferгумен буфер
политех.rubber cableкабел с гумена изолация
политех.rubber cementкаучукава замазка
политех.rubber clothгумирана тъкан
политех.rubber compoundкаучукова смес
политех.rubber coveringгумено покритие
дент.rubber damкофердам
дент.rubber damрубердам
политех.rubber industryкаучукова промишленост
политех.rubber insulationгумена изолация
политех.rubber latexкаучуков латекс
политех.rubber liningгумено покритие
политех.rubber liningгумиране
политех.rubber packingгумена уплътнителна подложка
политех.rubber packingгумена набивка
политех.rubber pressingщамповане с помощта на еластичен материал
политех.rubber reclaimкаучуков регенерат
политех.rubber reclaimingрегенериране на каучук
политех.rubber sheetлист суров каучук
политех.rubber sheetкаучук на плочи
политех.rubber solutionкаучуков разтвор
политех.rubber stereo boardматричен картон
политех.rubber stereo boardполирг
политех.rubber stopperгумена тапа
дендр.rubber treeхевея
политех.rubber tubeмаркуч
политех.rubber wheelшлифовъчен кръг с каучукова свръзка
политех.rubber-bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.rubber-block trackгъсенична верига с гумени звена
политех.rubber-coated fabricгумирана тъкан
политех.rubber-linedгумиран
тех.rubber-metalгумено-метален
авто.rubber-mountedпневмоколесен
политех.rubber-packet couplingеластичен съединител с гумени шайби
политех.rubber-packet couplingеластичен съединител с гумени втулки
политех.rubber-sealedснабден с гумено уплътнение
авто.rubber-tiredпневмоколесен
политех.rubber-tyredснабден с гумени колела
политех.rubber-tyred tractorтрактор с гумени колела
политех.scrap rubberкаучукови отпадъци
политех.scum rubberкаучук, събран от повърхността на коалулационната вана
политех.sheet rubberкаучук на листа
политех.shredded rubberкаучукови отпадъци
политех.slab rubberкаучук на плочи
политех.sodium rubberнатриев каучук
политех.solid rubberебонит
политех.solid rubber tyreбандаж
политех.sponge rubberгъбест каучук
политех.strained rubberдеформиран каучук
политех.synthetic rubberсинтетичен каучук
политех.tough rubberтвърд каучук
политех.tread rubberкаучук за протектори на гуми
unchargedпразен, незареден
политех.uncompounded rubberкаучук без пълнители
тех.vulcanized rubberвулканизат
политех.washed rubberпромит каучук
политех.waste rubberкаучукови отпадъци
добави значение или превод тук