rib-and-panel vault

  • Обща политехника
  • ребрен свод
200 допълнителни резултата:
жп.acceptance and departureприемно-отправен
политех.acoustic panelзбуков екран
политех.acoustic vaultакустична камера
Agency for Economic Analyses and ForecastingАгенция за икономически анализ и прогнози
политех.alternating tension-and-compression stressзнакопроменливо осово напрежение
биол.anatomical and morphologicalанатомо-морфологичен
andи
anda
ост.andако
разг.andда
политех.and functionфункция и
политех.and gateлогическа схема и
изч.and logical elementлогически елемент и
изч.and operationоперация и
изч.and operatorоператор и
политех.annular vaultцилиндричен свод
политех.annunciator panelсигнално табло
геогр.Antigua and BarbudaАнтигуа и Барбуда
политех.arch of a vaultкривина на свод
политех.arch ribкриволинейна греда
политех.arch ribнервюра
арх.arch-and-pier systemсистема от арки, опиращи се на пилони
политех.ashlar vaultсвод от дялан камък
политех.back-and-forthвъзвратно-постъпателен
политех.back-and-forth amplitudeамплитуда на трептения
политех.back-of-panel mountingмонтиране на задната страна на табло
ел.back-wired panelтабло с проводници, монтирани от задната страна
политех.baggage-and-mail carбагажно-пощенски вагон
политех.ball-and-lever valveлостово-сачмен вентил
политех.ball-and-socket bearingсамонагаждащ се лагер
политех.ball-and-socket bearingсферичен лагер
политех.ball-and-socket gear changeпревключване на предавките в кутия чрез сачми
политех.ball-and-socket hingeсферичен шарнир
политех.ball-and-socket jointсферично шарнирно съединение
политех.ball-and-socket joint viceшарнирно менгеме
политех.ball-and-socket joint viseшарнирно менгеме
bar-and-pic chartциклограма
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
политех.barrel vaultцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.beam-and-column systemконструкция с греди и колони
политех.beam-and-slab structureплочо-гредова конструкция
политех.bearing ribреборд
become null and voidобезсилвам се
become null and voidобезсилвам се
политех.bell-and-spigotщек-муфа
политех.bell-and-spigot jointтръбно чашкообразно съединение с препокриване
политех.bender-and-cutterмашина за огъване и рязане
мин.bending of vaultкривина на свод
разг.billing and cooingджиджи-биджи
black-and-white photographyчерно-бяла фотография
black-and-white pictureчерно-бяло изображение
black-and-white pictureчерно-бяла снимка
black-and-white televisionчерно-бяла телевизия
мед.bladder and rectumтазов резервоар
тех.block-and-tackleполиспаст
block-and-taskleсистема от скрипци и въжета
мин.board-and-pillar methodкамерно-стълбова система на разработване
политех.board-and-pillar miningкамерно-стълбова система на разработка
политех.board-and-stoop miningкамерно-стълбова система на разработка
мин.bord-and-pillarкамерно-стълбова система на изработване
политех.boring-and-turning millкаруселен струг
геогр.Bosnia and HerzegovinaБосна и Херцеговина
кораб.bow ribносов шпангоут
мат.branch-and-bound methodметод на разклонения и граници
мин.breast-and-pillarкамерно-стълбова система на разработване
политех.brick vaultтухлен свод
политех.brick-and-concrete paintфасадна боя
политех.brush-and-spray dischargeхрастовидно изпразване
политех.brushwood-and-stone damдига от камъни и плет
ел.buck-and-boost regulatorрегулатор за повишаване и понижаване на напрежение
Bulgarian Chamber of Commerce and IndustryБългарска търговско-промишлена палата
ам.by and largeпоначало
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.can-filling-and-weighing machineмашина за пълнене и претегляне на консервни кутии
политех.cap-and-fuse blastingогнево взривяване
трансп.cargo-and-passengerтоваро-пътнически
cause-and-effectпричинно-следствен
политех.centering-and-facing toolнож за центриране и престъргване на чела
политех.central panelцентрално табло
политех.chain-and-bucket elevatorкофъчен елеватор
политех.changeover panelкомутационно табло
ел.charging panelзарядно табло
chemical and physicalхимико-физически
civil and erectionобщостроителен
политех.cold-and-hot testизпитване в студено и горещо състояние
политех.cold-and-hot testизпитване при ниски и високи температури
политех.column-and-beamгредоколонен
политех.column-and-beamгредоподпорен
политех.column-and-panel wallстена от колони със запълване на просветите с панели
политех.combination balancing-and-drilling machineмашина за уравновесяване на детайли чрез пробиване на отвори
ен.combined heat and CHPкогенерационен
ел.combined heat and powerкомбинирана топлинна и електрическа енергия
политех.combined top-slicing and ore cavingподетажно обрушване
тех.commissioning and adjustmentпусконаладка
политех.compound blanking-and-drawing dieкомбинирана отрезна и изтегляща матрица
политех.compression ribусилено ребро
construction and assembly worksстроително-монтажни работи
Construction and Repair Activitiesстроително-ремонтни дейности
ел.contactor panelконтакторно табло
политех.control panelпулт за управление
политех.cooling ribохладително ребро
мет.cope-and-drag patternделим модел
леяр.cope-and-drag patternдвуделен модел
арх.cross vaultкръстат свод
бот.cup and saucer vineкобея
политех.cup-and-cone bearingразглобяем радиално-опорен търкалящ се лагер
мин.cut-and-fillсистема на разработване със запълване на отработено пространство
мин.cut-and-fill methodсистема на разработване със запълване на обработеното пространство
мин.cut-and-fill slopingслоево изземване със запълване
политех.cut-and-try methodгрубо експериментален метод
арх.cylindrical intersecting vaultкръстат свод
политех.dash-and-dot lineлиния от точки и тирета
ел.dead-front panelтабло без токопроводящи елементи откъм челната страна
мед.Department of Anesthesiology and Intensive CareКлиника по анестезия, реанимация и интензивна терапия
кул.dessert made of semolina and butterгрис-халва
политех.die-and-mould grinding machineмашина за шлифоване на щампи
политех.disassembly-and-assembly standмонтажен стенд
изч.display panelиндикаторно табло
политех.distribution panelразпределително табло
политех.domical vaultкубе
политех.door panelплот на врата
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.dressed-and-matched flooringнастилка от шпунови дъски
политех.drill-grinding-and-pointing machineмашина за заточване на свредла
стр.drop panelудебеляване на плоча при колоните в безгредова конструкция
тлф.drop-indicator panelцентрала комутатор с падащи клапи
муз.drum and bassдръмендбейс
муз.drum and bassдръм енд бейс
политех.ebb-and-flowприлив и отлив
ecological and biologicalеколого-биологичен
биол.ecological and morphologicalеколого-морфологичен
арх.egg-and-dartйоники
ел.electric distribution panelелектротабло
политех.electrical control panelтабло за управление на електрическа уредба
политех.elliptic vaultелиптичен свод
политех.elliptical vaultелиптичен свод
политех.end ribчелно ребро
тех.engineering and geologicalинженерногеоложки
English and Americanанглоамерикански
European Bank for Reconstruction and DevelopmentЕвропейска банка за възстановяване и развитие
политех.extandable-and-retractable conveyorтранспортьор
политех.face-and-side cutterтристранна дискова фреза
политех.face-and-side milling cutterтристранна дискова фреза
мет.facing-and-backing sandединна формовъчна смес
политех.fan vaultветрилообразен свод
financial and accountingфинансово-счетоводен
юр.financial and legalфинансовоправен
бот.fir and spruceелово-смърчов
политех.firm-and-tight rivetingздравоплътна нитова бръзка
елн.flat-panelплоскопанелен
текст.flax-and-hemp tow drawing frameизтеглителна изресваща машина
flint and steelогнило
политех.flush panelплот на врата
политех.flush panel dookплоска врата
политех.foldable solar-panel arrayсгъваем панел на слънчева батерия
мед.footh-and-mouth diseaseшап
политех.for-and-aft tiltнадлъжен наклон
политех.fore-and-aftнадлъжен
политех.fore-and-aft movementдвижение напред-назад
тех.forge-and-pressковашко-пресов
политех.form panelкофражно платно
политех.front panelлицева плоча
политех.front panelпулт
политех.front-of-panel mountingмонтиране върху предната страна на табло
ел.fuse panelтабло със стопяеми предпазители
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas- and smoke-tightnessгазодимонепроницаемост
геол.geological and geomorphologicгеолого-геоморфоложки
геол.geological and lithologicгеолого-литоложки
геол.geological and lithologicalгеолого-литоложки
геол.geological and seismicгеолого-сеизмичен
геол.geological and tectonicгеолого-тектонски
политех.gib-and-cotterдвоен клин
политех.graphic panelграфично табло
политех.grinding-and-buffing latheцентрова шлайф и полирмашина
арх.groin vaultкръстат свод
арх.groined vaultкръстат свод
политех.half-and-halfсъстоящ се от два компонента, смесени в равни количества
политех.hard-and-fast ruleнепоклатимо емпирично правило
мин.heading-and-bench methodметод за прокарване чрез стъпален забой
мед.heart regular rate and rhythmритмична сърдечна дейност
ен.heat-and-power engineeringтоплоенергетичен
ен.heat-and-power engineeringтоплоенергиен
тех.heat-insulation panelтермопанел
ен.heating and powerтригенерация
ен.heating and powerтригенерационен
политех.heating-and-cooling chartкриви на нагряване и охлаждане
политех.heating-and-ventilating engineeringотоплителна и вентилационна техника
мед.Heberden's and Bouchard's nodesвъзли на Хеберден и Бушар
фтп.hens and chicksмилерандаж
hidden and secretскрито-покрито
политех.hill-and-date recorderрекордер за звукозапис в дълбочина
политех.hole-and-slot anodeаноден блок от типа прорез-отвор
политех.hood-and-tender stockполиран до силен гланц студеновалцован стоманен лист
политех.hook-and-handle ruleковашки метър
шив.hook-and-loop fastenerвелкро
бот.hornbeam and beechгабърово-буков
добави значение или превод тук