helper

  • съществително
  • помощник
  • Железопътен термин
  • съществително
  • спомагателен локомотив
  • Минно дело
  • съществително
  • спомагателна взривна дупка
добави значение или превод тук