helpful

  • прилагателно
  • полезен, услужлив
  • благотворен, ефикасен (за лекарство)
добави значение или превод тук