gentle curve

  • Обща политехника
  • плавна крива
  • крива с голям радиус
198 допълнителни резултата:
политех.abrupt curveстръмна крива
политех.abrupt curveкрива с малък радиус
физ.adiabatic curveадиабата
политех.adjustment curveпреходна крива
политех.adjustment curveсъединителна крива, крива на настройка
политех.amplitude-response curveамплитудно-честотна характеристека
фарм.area under the curveплощ под кривата на лекарствената концентрацията
ел.arrival curveкрива на входния ток
политех.b-h curveкрива на магнитване
хидр.backwater curveкрива на подпора
политех.ballistic curveбалистична крива
политех.bell-shaped curveкамбановидна крива
политех.blank curveреперна крива
политех.blank curveкрива на фона
политех.block curveплътна крива
политех.boundary curveграничен контур
политех.boundary curveгранична линия
политех.branch of curveточка на разклонение
политех.broken curveпунктирана крива
политех.build-up curveкрива на нарастване
политех.bulge of curveгърбица на крива
политех.calibration curveкалибровъчна крива
политех.calibration curveградуировъчна крива
мех.catenary curveверижна линия
тех.characteristic curveхарактеристика
политех.characteristic curveхарактеристична крива, графична характеристиска
политех.closed curveзатворена крива
политех.combustion curveхарактеристиска на горенето
политех.compression curveкрива на сгъстяването
политех.confidence curveдоверителна граница
политех.connecting curveсъединителна крива
политех.consumption curveкрива на разход
политех.cosine curveкосинусоида
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
curveдиаграма, крива, график
curveкрива (линия), извивка, кривина, дъга, изкривяване, извивка
curveкривка
curveзавой
curveизвивам (се), изкривявам (се), образувам дъга
мат.curveкрива
политех.curveизвивявам
политех.curveизвявам се, закръглявам, закръглявам се
политех.curveдъга, завой, извивка, график
мат.curve analyiserанализатор на криви
жп.curve automaticallyизправяне на крива
политех.curve bracketобтегателен изолатор
политех.curve fittingподбор на формули
политех.curve fittingпострояване на крива по отделни точки
политех.curve followerуред, възпроизвеждащ функция по зададена крива
политех.curve gaugeшаблон за чертане на криви линии
политех.curve lineкрива линия
политех.curve of distributionкрива на разпределение
политех.curve of magnetizationкрива на намагнитване
политех.curve of pursuitкрива на проследяване
политех.curve pointначало на крива
политех.curve sheaveобръщателна ролка
тех.curve tracerграфопостроител
политех.curve-drawing instrumentинструмент за чертане на криви
политех.curve-forming restсупорт за струговане на профилни повърхнини
политех.curve-forming restкопирен супорт
политех.curve-milling machineкопирна фрезмашина за двукоординатно контурно копиране
стр.curve-pieceкръжило
политех.curve-plottingчертане на крива
политех.cycloidal curveциклоида
мед.Damoiseau curveлиния на Дамоазо
политех.damping curveкрива на затихване
политех.dashed curveпунктирана крива
политех.decay curveкрива на спадане на тока
политех.decrement curveкрива на спадане на тока
политех.deflection curveлиния на огъване
политех.demagnetization curveкрива на размагнитване
кино.density curveкрива на оптична плътност
политех.depression curveкрива на депресия
политех.depth curveизобата
политех.derived curveдиференциална крива
политех.die-away curveкрива на спадане
политех.discharge curveкрива на разряд
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.distribution curveкрива на разпределение
политех.dotted curveпунктирана линия
жп.double-curveдвойнодъгов
жп.double-curve switchдвойнодъгова стрелка
хидр.drawdown curveходова крива на изпразване
политех.drawing curveкривка
политех.easy curveкрива с голям радиус
политех.easy curveплавна крива
политех.efficiency curveкрива на кпд
политех.energy-distribution curveкрива на разпределението на енергия
политех.envelope curveобвиваща крива
политех.epicycloidal curveепициклоида
политех.equal-velocity curveизотаха
политех.equilibrium curveкрива на равновесието
политех.equilux curveкрива или геометрично място на точки с еднаква осветеност
политех.equiprobability curveкрива на равни вероятности
политех.exhaust curveкрива на усукване
политех.expansion curveкрива на разширяване
политех.exponent curveекспоненциална крива
политех.exponential curveекспоненциална крива
политех.fair curveкрива с голям радиус
политех.fair curveплавна крива
политех.fidelity curveкрива на верността на възпроизведане
политех.fit of a curveпострояване на крива по точки
политех.fitted curveемпирична крива
политех.fitted curveкрива, построена по експериментални точки
политех.flat curveплавна крива
политех.flat curveкрива с голям радиус
политех.french curveкривка
политех.frequency response curveчестотна характеристика
мех.funicular curveверижна линия
мат.gauss curveгаусова крива
мат.gaussian curveгаусова крива
политех.gaussian curveкрива на нормално разпределение
gentleопитомявам, обяздвам (кон)
gentleпослушен, мирен (за животно)
gentleпридвижвам/насочвам леко
gentleличинка, ларва (на мухата месарка, употребена като стръв)
gentleлек, слаб (за наклон, ветрец), умерен, недрастичен (за лекарство)
ост.gentleблагородник
политех.gentleмек, умерен
gentleблагороден, знатен благовъзпитан, ост. любезен, вежлив, дружески
gentleблаг, мек, кротък, хрисим (за характер и пр.), внимателен, деликатен (за поведение, обноски)
политех.gentle bankплавна крива
политех.gentle dipполегат наклон
политех.gentle foldполегата гънка
политех.gentle oxidationокисляване при меки условия
политех.gentle slopeполегат наклон
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.gradation curveградационна крива
политех.grading curveгранулометрична крива
политех.grain-size distribution curveгранулометрична крива
политех.granulometric curveгранулометрична крива
политех.growth curveкрива на растеж
политех.guide curveнаправляваща крива
рад.harmonic curveхармонична крива
политех.harmonic curveкрива на хармоничните честоти
политех.heating curveкрива на нагряване
политех.helical curveвинтова линия
политех.helical curveспирала
политех.horsepower curveкрива на мощността
политех.initial curveосновна крива на намагнитване
политех.integral curveинтегрална крива
involute curveеволвента
политех.isophot curveлиния на еднаква осветеност
политех.isothermal curveизотерма
политех.length of a curveдължина на крива
политех.lifting curveработна крива
политех.load curveкрива на натоварване
политех.load-deflection curveкрива натоварване-провисване
политех.log curveлогаритмична крива
политех.logarithmic curveлогаритмична крива
политех.luminosity curveспектрална крива на относителна видимост
политех.magnetization curveкрива на магнитване
мех.moment curveграфика на момент
политех.narrow curveостра крива
политех.narrow curveкрива с малък радиус
политех.no-load curveхарактеристиска на празен ход
политех.node of curveвъзел на крива
политех.non-dimensional curveбезразмерна крива
политех.normal magnetization curveосновна крива на намагнитване
политех.normal-law curveкрива на нормално разпределение
политех.oriented curveориентирана крива
политех.output curveкрива на производителност
политех.output curveкрива на мощност
политех.particle-size distribution curveгранулометрична крива
политех.peaked curveкрива рязко изразени максимуми
политех.peaky curveкрива рязко изразени максимуми
политех.percentile curveинтегрална крива на разпределение
политех.performance curveработна характеристика
политех.phase curveфазова крива
политех.pitch curveделителна крива
политех.plane curveравнинна крива
политех.point-to-point curveкрива, построена по точки
политех.polar curveдиаграма с полярни координати
политех.polytropic curveполитропа
политех.potential-energy curveкрива, на потенциалната енергия
политех.potential-energy curveпотенциална крива
политех.probability curveкрива на разпределение на вероятности
политех.pulse curveимпулсна крива
политех.pursuit curveкрива на проследяване
политех.quieting curveпреходна крива на гърбица
хидр.rating curveходова крива на измерени водни количества
политех.record curveкрива, записана от уред
политех.rectifiable curveректифицируема крива
политех.regression curveкрива на регресия
политех.relative spectral curveкрива за разпределение енергията на спектъра
политех.relative spectral curveспектрална характеристика
политех.resonance curveрезонансна крива
политех.response curveкрива на чувствителност на уред
политех.road curveкрива на път
политех.rounding-off curveсвързваща дъга
политех.rounding-off curveпреходно закръгление
политех.run a curveснемам характеристика
политех.saturation curveкрива на насищане
политех.saw-tooth curveтрионообразна линия
политех.selectivity curveкрива на избирателност
политех.sensitivity curveкрива на чувствителност
добави значение или превод тук