dry concentration

  • Обща политехника
  • сухо обогатяване
195 допълнителни резултата:
политех.acid concentrationкиселинна концентрация
политех.acoustic concentrationотносителна концентрация на звук
политех.acoustic concentrationстепен на насоченост на звук
политех.air pollution concentrationконцентрация на замърсяващи вещества в атмосферата
физ.air-dryвъздушносух
политех.air-dryизсушавам с въздух
политех.air-dryизсушен с въздух
политех.air-dry sand mouldизсушена на въздуха леярска форма
политех.air-dry weightтегло във въздушно сухо състояние
политех.alkali concentrationконцентрация на основи
политех.allowable concentrationдопустима концентрация
политех.background concentrationфонова концентрация
background equivalent concentrationфонова еквивалентна концентрация
политех.blow dryсуша във въздушна струя
политех.bone dryнапълно сух
политех.bone dryабсолютно сух
concentrationсъсредоточие
concentrationконцентрационен
concentrationконцентрация, съсредоточаване, съсредоточеност
минер.concentrationобогатяване на руда
ик.concentrationокрупняване
политех.concentrationконцентриране
политех.concentrationсъсредоточаване, обогатяване
хим.concentrationконцентрат
политех.concentration by volumeобемна концентрация
политех.concentration by weightтегловна концентрация
политех.concentration criteriaкоефициент на концентрация
политех.concentration criterionкоефициент на концентрация
политех.concentration cupфокусиращ електрод
политех.concentration cylinderфокусиращ цилиндър
политех.concentration gradientконцентрационен градиент
политех.concentration of mixtureконцентрация на смес
ик.concentration of productionконцентрация на производство
политех.concentration polarizationконцентрационна поляризация
обог.concentration tableконцентрационна маса
политех.dopant concentrationконцентрация на примеси
dryироничен, саркастичен
dryосушавам
dryскучен, безинтересен, суховат
dryсух
dryзасушлив
dryсуша, изсушавам
dryсуша
политех.dry analysisсух анализ
политех.dry assayсуха проба
политех.dry basisотнесено към сухо вещество
политех.dry batteryсуха батерия
политех.dry blastвдухване на подсушен въздух
обог.dry blowingвъздушно обогатяване
минер.dry boneсмитсонит
политех.dry boxабсорбер
политех.dry capacitorсух кондензатор
хим.dry churnбаратен
хим.dry churnбарат
обог.dry cleaningсухо обогатяване
политех.dry clutchсух съединител
политех.dry colourпигмент
политех.dry colourсухо багрило
политех.dry concreteземновлажен бетон
ел.dry contactсух магнитноуправляем контакт
политех.dry contentсъдържание на сухо вещество
политех.dry coolingохлаждане със сух лед
политех.dry coolingсухо гасене на кокс
политех.dry copperмед, съдържаща кислород
политех.dry copyingсухо копиране
политех.dry crankсух картер
политех.dry cyanideгазово цианиране
политех.dry densityплътност в сухо състояние
политех.dry distillationсуха дестилация
политех.dry dockсух док
политех.dry drawingсухо изтегляне
политех.dry dredgeмногокофова земегребачка за суха почва
политех.dry drillingсухо сондиране
политех.dry elutriationвъздушна класификация
политех.dry elutriationвъздушно сепариране
политех.dry filterсух филтър
политех.dry finishсухо апертиране
политех.dry finishingсухо апретиране
политех.dry flash-over voltageсухоразрядно напрежение
политех.dry frictionсухо триене
политех.dry frictionкулоново триене
политех.dry gasсух газ
политех.dry grindingсухо шлифоване
политех.dry hardnessтвърдост на изсушена леярска форма сърце
политех.dry iceсух лед
политех.dry iceтвърд въгледвуокис
политех.dry ironчугун с ниско съдържание на силиций
политех.dry jointстудена спойка
хран.dry limingсуха дефекация
политех.dry masonryсуха зидария
биол.dry matterсухо вещество
политех.dry measureмярка за материали в насипно състояние
политех.dry metallurgyпирометалургия
хран.dry milkмляко на прах
политех.dry mixсуха смес
политех.dry neutralizationнеутрализиране на кисели масла с избелващи глини
хим.dry neutralizationнеутрализиране чрез контактно пречистване
политех.dry objectiveсух обектив
политех.dry oilбързосъхнещо масло
политех.dry oilмаслен лак
мин.dry packingсухо запълнение
политех.dry photocellфотосъпротивление
ел.dry pileсуха батерия
политех.dry pileсух елемент
dry placeсухо
мин.dry placeringразработване на наносно находище с пневматично обогатяване на пясъците
политех.dry pointкрай на процеса на кипене
политех.dry processсух процес на обработване
политех.dry processпирометалургичен метод
политех.dry pulverizationсухо смилане
политех.dry rectifierсух токоизправител
политех.dry regionзасушлив район
политех.dry residueсух остатък
политех.dry sandизсушена формовъчна смес
политех.dry saturated steamсуха наситена пара
политех.dry shrinkageсвиване при сушене
политех.dry solventабсолютно сух разтворител
dry spellзасушаване
политех.dry spotсухо петно
политех.dry steamсуха пара
мет.dry strengthякост на изсушена формовъчна смес
политех.dry strengthякост в сухо състояние
мет.dry strength -якост
политех.dry thermometerсух термометър
политех.dry treatmentсухо обогатяване
геол.dry valleyсуходолие
политех.dry vapourсуха пара
политех.dry wallстена от суха зидария
политех.dry wallingсуха зидария
политех.dry wallingсухо зидане
политех.dry weightтегло в сухо състояние
политех.dry woodсух дървен материал
политех.dry-batch truckтоварен автомобил за суха бетонна смес
политех.dry-batchedдозиран в сухо състояние
политех.dry-bound macadamтрошенокаменна пътна настилка без свързващо вещество
политех.dry-brick buildingсуха зидария
политех.dry-bulb temperatureтемпература на сухия термометър
политех.dry-bulb thermometerсух термометър
политех.dry-cargo shipсухотоварен кораб
политех.dry-core cableкабел за хартиено въздушна изолация
политех.dry-crushedраздробен в сухо състояние
политех.dry-disk rectifierсух токоизправител
политех.dry-ice containerхладилен контейнер със студоносител който се изразходва
политех.dry-mixingсухо смесване
политех.dry-roddedобработен чрез уплътняване на сухо
политех.dry-rubble masonryсуха зидария от ломени камъни
политех.dry-sand castingлеене в изсушени пясъчни форми
мет.dry-sand mouldсуха форма
политех.dry-sand mouldизсушена леярска форма
леяр.dry-sand mouldingформоване със суха формовъчна смес
политех.dry-stone toeдренажна призма от камък
политех.dry-stone wallстена от суха зидария
политех.dry-type reactorреактор сух тип
политех.dry-type reactorреактор с въздушно охлаждане
политех.dry-weather flowсредно водно-количество на реките в период на ниските води
политех.dry-weather flowниско водно ниво
политех.dry-weighed batchпорция материал дозирана по тегло в сухо състояние
бот.dry-whiskeyпейот
политех.equilibrium concentrationравновесна концентрация
политех.equivalent concentrationеквивалентна концентрация
политех.final concentrationкрайна кнцентрация
политех.free concentrationравновесна концентрация
тех.freeze-dryлиофилизирам
политех.freeze-dryсуша чрез сублимиране
политех.freezes-dryсуша чрез сублимиране
политех.gravity concentrationгравитационно обогатяване
half-dryполусух
политех.impurity concentrationконцентрация на примеси
политех.ion concentrationйонна концентрация
мин.lease concentrationконцентрация
политех.magnetical concentrationмагнитно обогатяване
политех.maximum allowable concentrationпределно допустима концентрация
политех.maximum concentration limitпределно допустима концентрация
политех.maximum emission concentrationпределно допустима концентрация газови емисии
политех.maximum permissible concentrationмаксимално допустима концентрация
мед.mean corpuscular hemoglobin concentrationсредна концентрация на хемоглобин в определено количество еритроцити
политех.molal concentrationмолална концентрация
политех.molar concentrationмоларна концентрация
политех.normal concentrationнормална концентрация
политех.original concentrationначална концентрация
политех.oven-dryизсушен в пещ
политех.particle concentrationконцентрация на частици
политех.run dryработя без мазане
политех.run dryизтичам до дъно
политех.running dryпълно изтичане
политех.running dryработа на сухо
политех.sediment concentrationмътност
политех.solution concentrationконцентрация на разтвор
политех.stress-concentration factorкоефициент на концентрация на напрежения
политех.surface concentrationконцентрация на повърхността
обог.table concentrationобогатяване на концентрационна
политех.toxic concentrationтоксична концентрация
политех.volumetric concentrationобемна концентрация
политех.weight concentrationтегловна концентрация
политех.wet-and-dry bulb thermometerпсихрометър
добави значение или превод тук