chess-board

  • съществително
  • шахматна дъска
193 допълнителни резултата:
политех.acoustic boardзвукоизолационна плоча
политех.antenna-control boardантенен комутатор
политех.back-of-board wiringелектрическа инсталация на задната страна на табло
политех.backing boardтвърд картон за уплътнителни подложи
ак.baffle boardразделителна преграда
политех.baffle boardдефлектор, звукопоглъщаща преграда
политех.bench boardпулт
blindfold chessблинд шах
шах.blindfold chessблинд
boardсъвещателно тяло, съвет, комисия, комитет
boardподвързвам книга
boardборд на кораб
boardръб, край
boardмаса, трапеза
boardдъска
boardзаковавам/наковавам/обковавам с дъски
boardсъвещателна маса
мор.boardлавирам
полигр.boardподвързия от картон
тех.boardкомутатор, превключвател
ик.boardборд
кож.boardшагренирам
кораб.boardкачвам се на борда
мин.boardнаклонен комин
тлф.boardномератор
политех.boardпулт, плоча, табло
политех.boardуправа, съвет, комисия
политех.boardпросек, широка изработка във въглищен пласт
политех.boardпанел
boardтабло (за облей, сьобщения и пр.)
boardхрана (особ. в пансион), partial BOARD полупансион
boardxpaня се (обик. на пансион), приемам, храня (на пансион)
boardкачвам се на (кораб, самолет, влак и пр.), воен. завладявам (кораб)
boardдъска (за шах, табло и пр.)
стр.boardнастилане
политех.board drop hammerфрикционен чук със свободнопадаща плоча
политех.board liningкофраж
политех.board measureстандартна мярка за дървен материал
политех.board of directorsуправителен съвет
политех.board roomзала за заседания
политех.board sawгатер
мин.board-and-pillar methodкамерно-стълбова система на разработване
политех.board-and-pillar miningкамерно-стълбова система на разработка
политех.board-and-stoop miningкамерно-стълбова система на разработка
политех.board-pressing machineкартонена преса
мет.bottom boardподкасова плоча
леяр.bottom boardподмоделна дъска
политех.bracketed-board gateшибърен затвор
политех.brown wood boardкафяв картон
мин.camber boardшаблон за проверка на профил
мин.cap boardкапа
сп.caster boardрипстик
политех.caution boardтабела с предупредителен надпис
политех.centering boardпланшет
политех.central control boardцентрален пулт за управление
мин.checker boardсистема за разработване с шахматно разположени къси стълбове
политех.checker boardсистема на разработване с къси стълбове, разположени в шахматен ред
chessшах, шахмат (игра)
бот.chessовесица
бот.chess flowerведрица
chess-manшахматна фигура
политех.chip boardмакулатурен картон
текст.comber boardскара на жакардов апарат
политех.control boardкоманден пулт
рлк.conversion boardпланшет за преобразуване на координати
политех.corrugated boardвълнообразен картон
политех.corrugated boardвелпапе
политех.couch boardмногослоен картон
политех.counting boardрамка за броене на сачми
тлф.cross-connecting boardпортиерен номератор
мин.crush boardподложка която обезпечава податливост на крепежна конструкция
политех.cut-out boardелектротабло със стопяеми предпазители
политех.dam boardпреграда
политех.danger boardпредупредителна табела
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
ел.distribution boardразпределително табло
текст.drafting boardизтеглителна машина
политех.drafting boardчертожна дъска
текст.draughting boardизтеглителна машина
политех.draughting boardчертожна дъска
текст.drawing boardизтеглителна машина
политех.drawing boardчертожна дъска
политех.dropping boardсушилна дъска
политех.duck boardдървена настилка
мин.earth boardнож за грейдер
с. с.earth boardотметателна дъска на плуг
ак.echo boardзвукоотражателен екран
политех.elbow boardподпрозоречен перваз
ел.electric distribution boardелектротабло
Exterior boardoriented strand board
политех.fibre boardплоча от дървесни влакна
политех.filter boardдебела филтърна хартия
политех.flake boardплоча от дървесни частици
леяр.flask boardподмоделна дъска
политех.floor boardперваз между под и стена
мет.follow boardлеярски шаблон
леяр.follow boardшаблон за формоване
политех.free-board heightпреливна височина
политех.gauffered boardгофриран картон
политех.gauge boardшаблон
политех.gauge boardразпределително табло
жп.gradient boardуказател за наклон
стр.gypsum boardгипсокартон
стр.gypsum boardгипскартонен
стр.gypsum boardгипсокартонен
стр.gypsum boardгипскартон
политех.gypsum-plaster boardгипсова плоча
мин.head boardкапа
тех.hover boardховърборд
in chess-board orderшахматно
inspection boardприемателна комисия
instrument boardпулт за управление
ironing-boardдъска за гладене
политех.jacquard boardжакардов пресшпан
обог.jagging boardнеподвижна плоскост за концентриране на рудни шлакове
политех.joint boardподмоделна дъска
политех.key boardклавишно табло
политех.laminated boardпресован картон
тлф.legging-key boardмаса за циркулярноп повикване
политех.magnetic boardтабло за прикрепване на чертежи с помощта на магнити
политех.master-control boardцентрален пулт за управление
дърв.match boardшпунтова дъска
леяр.match boardмоделна дъска
политех.meter boardтабло с измервателни уреди
политех.mid-boardпреграда за противотежест на подвижен прозорец
политех.mill boardдебел еднослоен картон
политех.mitre-boardприспособление за рязане под ъгъл 45°
мет.mould boardмоделна плоча
мет.mould boardподмоделна плоча
мет.mould boardмоделна плоча, подмоделна плоча
стр.mould boardотметателна дъска на лемеж
политех.moulding boardподмоделна дъска
стр.notch boardстрана на стълба
геод.observation boardпланшет
елн.on-boardвстроен
ав.on-boardбордови
политех.on-board electronicsбордова електронна апаратура
политех.on-board guidanceавтономно водене
мед.oncological boardонкокомисия
политех.one-way boardелектротабло с предпазители за един токов кръг
рлк.operating boardоперативен планшет
стр.oriented strand boardплоча с обърнати в определена посока нишки
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.plaster boardсуха мазилка
политех.plotting boardустройство за построяване на криви
политех.plug-board controlуправление от контактен пулт
мин.poling boardподхват
леяр.pressure boardподвижна притискаща плоча
елн.printed-circuit boardпечатна платка
политех.profile boardшаблон
политех.pulp boardлистова целулоза
леяр.ramming boardподвижна притискаща плоча
политех.rough boardнерендосана дъска
политех.rubber stereo boardполирг
политех.rubber stereo boardматричен картон
политех.run boardплатформа за обслужване
политех.running boardплатформа за обслужване
политех.salvage boardотдел за оползотворяване на нереализирана продукция
хидр.scum boardпреграда за задържане на пяна и плаващи замърсители
политех.shuttering boardкофражна дъска
геод.sighting boardалидада
хард.single-boardедноплатков
геод.sketching boardпланшет
арх.skirting boardплинта
политех.skirting boardмозаичен перваз
политех.soldering boardмаса за спояване
ак.sounding boardрезонансен щит
муз.sounding boardдека
хидр.splash boardшлюзов щит
политех.splash boardзатвор
леяр.squeeze boardподвижна притискаща плоча
политех.stamping boardподмоделна дъска
Sterling boardoriented strand board
мин.stopper boardшибър
политех.stopper boardдъска затваряща устието на рудоспусък
леяр.strickle boardшаблон за безмоделно формоване на ротационни тела
политех.striking boardшаблон за безмоделно формоване на ротационни тела
тлф.switch boardръчен номератор
политех.switch boardкоманден пулт
политех.tarred boardнасмолен картон
разг.temporary distribution boardвремянка
ел.terminal boardклемно табло
политех.test boardизпитвателен стенд
тлф.toll boardмеждуградски номератор
текст.trestle boardизтеглителна машина
политех.trestle boardчертожна дъска
тлф.trunk-line boardмеждуградски номератор
политех.tuning boardпулт за настройване
елн.two-layer printed-circuit boardдвуслойна печатна платка
политех.two-layer printed-circuit boardмодул с двуслоен печатен
стр.vibrating boardвиброплоча
политех.wood-particle boardплоча от дървесни частици
добави значение или превод тук