double-phantom circuit

  • Обща политехника
  • двуфантомна верига
  • суперфантомна верига
200 допълнителни резултата:
рад.acceptor circuitпоследователен резонансен кръг
политех.adaptive circuitсамонастройваща се верига
политех.alert circuitверига за тревожна сигнализация
политех.alive circuitверига под напрежение
политех.amplifying circuitусилвателна схема
политех.amplitude limiter circuitамплитуден ограничител
политех.amplitude limiter circuitамплитудно-ограничителна схема
политех.amplitude-separation circuitамплитуден отделителел
политех.analogue circuitаналогова схема
тлф.ancillary circuitспомагателна верига
политех.ancillary circuitслужебна верига
политех.antenna circuitантенен кръг
политех.antenna circuitантенна верига
политех.anticipator circuitкръг за изпреварване
политех.anticipator circuitизпреварваща верига
политех.anticipatory circuitизпреварваща верига
политех.anticipatory circuitкръг за изпреварване
политех.anticoincidence circuitсхема на антисъвпадение
политех.antihunt circuitзатихвателна верига
политех.antihunt circuitпротивотрептящ кръг
политех.antiresonance circuitрезонансен кръг
политех.aperiodic circuitапериодична верига
политех.azimuth-sweep circuitсхема за азимутната развивка
политех.balanced circuitуравновесена верига
политех.balanced circuitсиметрична верига
ел.balancing of circuitизравняване характеристиките на линия
рлк.baseline marker circuitверига за отбелязване началото на отчитане
политех.basic circuitглавна линия
политех.basic circuitосновен токов кръг, основна схема, принципна схема
елн.basic circuit diagramпринципна схема на свързване
политех.battery-supply circuitбатерийно захранена верига
политех.both-way circuitверига с двустранно действие
политех.branch circuitразклонена верига
политех.branch circuitуспоредна верига, отклонение, шунт, групова верига
политех.bridge circuitдвупътна схема
политех.bridge circuitмостова схема
политех.broken circuitпрекъсната верига
тлф.call circuitслужебна линия
политех.call circuitслужебна верига
изч.carry circuitсхема на пренос
политех.cascade circuitкаскадна схема
политех.cascade circuitстъпална схема
политех.charging circuitзарядна верига
политех.charging circuitзаряден контур
политех.check circuitконтролен контур
политех.check circuitконтролна схема
circuitобиколка, обиколен път, обикаляне
circuitсъдебен окръг, участък, райой
circuitобиколка, окръжност
circuitрайон на методистката църква със свои пътуващи проповедници
circuitобиколка, обикаляне (на район), кръгообразно движение, въртене
тех.circuitсхемотехнически
ел.circuitверига
мин.circuitобходна изработка
политех.circuitциркулирам
политех.circuitдвижа се по затворен контур
политех.circuitсхема, контур, кръгообращение, цикъл, циркулация, дължина на окръжност
circuitсерия, поредица, верига, цикъл (от действия, прояви и пр.)
circuitобединение на театри/кина и пр. под общо управление
политех.circuit analyiserмрежов анализатор
ел.circuit automaticallyнастройване на верига
ел.circuit breakerпрекъсвач
ел.circuit changerпревключвател
политех.circuit changerкомутатор
политех.circuit closerконтактор
политех.circuit closerпрекъсвач
политех.circuit continuityнепрекъснатост на електрическа верига
елн.circuit designсхемотехника
политех.circuit diagramсхема на свързване
ел.circuit efficiencyефекгпивнрст на схема
политех.circuit elementсхемен елемент
елн.circuit engineeringсхемотехника
геод.circuit errorнесъвпадение на затварянето на нивелирния ход
обог.circuit guardкласифициращо устройство при затворен цикъл на смилане
политех.circuit impedanceимпеданс на верига
стр.circuit installerелектромонтажник
политех.circuit loop breakпрекъсване на линия в двойношийков изолатор
политех.circuit moduleсхемен блок
политех.circuit networkлиния от четириполюсници
политех.circuit noiseлинеен шум
политех.circuit noiseшум на верига
тлф.circuit noise meterпсофометър
тлф.circuit operating timeоперативно време
изч.circuit speedскорост на схема
елн.circuit technologyсхемотехника
политех.circuit voltageнормално напрежение на верига
елн.circuit-breakerпрекъсвател, прекъсвач
ел.circuit-breakerизключвател
ел.circuit-breakerключ
политех.circuit-closing apparatusапарат затварящ цикъла
политех.circuit-closing connectionвключване за затваряне на верига
политех.circuit-closing connexionвключване за затваряне на верига
ел.circuit-gap admittanceпълна проводимост на въздушна междина
политех.circuit-opening connectionизключване за прекъсване на верига
политех.circuit-opening connexionизключване за прекъсване на верига
ел.circuit-opening contactразединяващ контакт
тлв.clamper circuitфиксираща схема
политех.clamper circuitсхема за фиксиране на ниво, верига за ограничителя на импулси
тлв.clamping circuitфиксираща схема
политех.clamping circuitсхема за фиксиране на ниво, верига за ограничителя на импулси
тлф.clipper circuitфиксираща схема
политех.clipper circuitсхема на ограничител на амплитудата
обог.closed circuitзатворен цикъл
политех.closed circuitзатворена верига
политех.closed circuitзатворен контур
политех.closed water circuitциркулация на промишлена вода за повторно използване
политех.closed-circuit batteryбатерия с продължително действие
обог.closed-circuit crusherтрошене в затворен цикъл
политех.closed-circuit televisionзатворена телевизионна система
политех.closed-circuit televisionпромишлена телевизия
политех.closed-circuit turbineтурбина със затворен цикъл
политех.closed-circuit voltageработно напрежение
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
политех.coincidence circuitсхема на съвпадения
политех.collector circuitконекторна верига
политех.completed circuitзатворена верига
съобщ.composite circuitверига за едновременно телефониране и телеграфиране
политех.compound circuitсложна верига
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
тлф.conference circuitсвързване за конферентно предаване
политех.congruence circuitсхема на съвпадения
политех.control circuitуправляваща схема
политех.control circuitверига за управление, схема на управляващо устройство
политех.cooling circuitохлаждащ кръг
политех.cooling circuitконтур
тлф.cord circuitшнурова верига
политех.cord circuitверига на двойка шнурове, дикорд
политех.cord-circuit cordшнурова верига
политех.corrective circuitкоригираща верига
политех.coupling circuitсвързваща верига
политех.coupling circuitсвързваща схема
политех.critically-damped circuitкръг с критично затихване
обог.crushing circuitсхема на трошене
политех.current circuitтокова верига, силнотокова верига
политех.current-responsive circuitреагираща верига
тлг.dash circuitверига за образуване на тирета
политех.degenerative circuitсхема с отрицателна обратна връзка
политех.delay circuitзакъснителна схема
политех.derived circuitразклонена верига
рлк.despiker circuitверига за притъпяване на отскоци
политех.detection circuitдетектираща схема
политех.detonator circuitверига на взривател
политех.diamond circuitмостова еднофазна пълновълнова схема
политех.diamond circuitмостова полупериодна схема, изправителна
политех.differentiating circuitдиференцираща схема
политех.differentiating circuitдиференцираща верига, диференциращо устройство
политех.digital integrated circuitцифрова интегрална схема
политех.diode circuitдиодна схема
тлв.diplex circuitсхема за връзка на два предавателя
тлг.diplex circuitсхема за диплексно графиране
тлг.direct circuitправа верига
тлф.direct transit circuitтелефонна верига с директен транзит
политех.direct-action circuitверига с насочено действие
политех.directional circuitполяризована верига
политех.discharge circuitразрядна верига
тлг.divided circuitразделена верига
политех.divided circuitшунтова верига, разклонена верига
тлг.dot circuitверига за образуване на точки
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleсдвоявам
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleсдвоен
doubleдвусмислен, двояк
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double bendп-образен
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
добави значение или превод тук