safety helmet

  • Обща политехника
  • предпазен шлем
160 допълнителни резултата:
политех.against buckling safetyзапас на устойчивост
политех.car safetyуловител
мин.car safety dogловител на вагонетки
communication helmetшлемофон
политех.complete safetyпълна безопасност
политех.complete safetyабсолютна сигурност
политех.crash helmetпредпазен шлем
тех.criticality safetyподкритичност
политех.degree of safetyкоефициент на сигурност
ел.electric safetyелектробезопасност
ел.electrical safetyелектробезопасност
екол.environmental safetyекологичност
политех.environmental safetyекологическа безопасност
тех.explosion safetyвзривобезопасност
политех.factor of safetyкоефициент на сигурност
тех.fail-safetyбезаварийност
тех.fire safetyпожаробезопасност
политех.fuse safety deviceпредпазително устройство на взривител
helmetтропически шлем
сп.helmetшлем, каска
бот.helmetчашка на цвят
хим.helmetгорната част на реторта
мин.helmet crewминноспасителна група
бот.helmet flowerаконит
политех.industrial safetyтехника на безопасността в промишлеността
laminated safety glassтриплекс
margin of safetyбезотказност
политех.margin of safetyкоефициент на безопасност
политех.margin of safetyрезерва от якост
material safety data sheetинформационен лист за безопасност
политех.mine safetyруднична безопасност и охрана на труда
политех.nuclear safetyрадиационна безопасност
политех.pop safety valveпредпазен пружинен клапан
политех.popping safety valveпредпазен пружинен клапан
политех.pressure helmetхермошлем
политех.protective helmetпредпазен шлем
политех.radiological safetyрадиологична безопасност
safetyпредохрана
safetyбезопасност, сигурност, непокътнатост, запазеност
safetySAFETY catch
safetyпредпазен, защитен
политех.safetyсигурност, здравина
политех.safetyбезопасен
политех.safetyпредпазен, защитен, резервен
политех.safetyбезопасностл
политех.safety aidспасителни средства
политех.safety alarm deviceпредпазен сигнален уред
политех.safety analysisанализ на експлоатационната безопасност
политех.safety applianceпредпазител
политех.safety archразтоварваща дъга
политех.safety beltосигурителен колан
политех.safety beltпредпазен пояс
политех.safety boltпредпазен болт
политех.safety brakeаварийна спирачка
политех.safety brakeпредпазна спирачка
мин.safety cageподемна клетка с парашутно устройство
политех.safety canбидон за леснозапалими течности
политех.safety catchпредпазен застопоряващ елемент
политех.safety circuitпредпазна верига
политех.safety clearanceдопустим габарит
политех.safety clearanceдопустима хлабина, допустим луфт
политех.safety clutchпредпазен съединител
safety codeкодекс за безопасност
политех.safety codeправила на тениката за безопасност
политех.safety coefficientкоефициент на сигурност
политех.safety conditionусловие за безопасност
политех.safety controlобезопасяваща система
политех.safety controlзащитно устройство
политех.safety crankобезопасена манивела
safety curtainпротивопожарна завеса
политех.safety curtainпредпазен екран
политех.safety cut-offпредпазен прекъсвач
политех.safety deviceпредпазител
политех.safety distanceбезопасно разстояние
политех.safety dogпрадпазен ограничител
политех.safety driverобезопасено сърце
политех.safety engineerинженер по безопасността
политех.safety engineeringтехника на безопасност
политех.safety equipmentбезопасна техника
политех.safety equipmentпредпазни съоръжения
политех.safety factorкоефициент на сигурност
политех.safety fastenerпредпазен закрепващ елемент
кино.safety filmбезопасен филм
политех.safety flapклапа на предпазен клапан
политех.safety flaskпредпазна стъкленица
мин.safety fuseогнепроводен шнур
политех.safety fuseстопяем предпазител
политех.safety gapзащитна междина
политех.safety gearпредпазно устройство
политех.safety glassбезопасно стъкло
политех.safety governingзащитен регулатор
политех.safety guardпредпазно устройство
политех.safety handleпредпазна ръчка
политех.safety hazardзаплаха за безопасността
политех.safety hookобезопасена кука
политех.safety inspectionпроверка на спазването на изискванията за техническа безопасност
политех.safety interlockзащитна блокировка
политех.safety jawпредпазна скоба
мин.safety ladderспасителна стълба
политех.safety laneалея за пешеходци
политех.safety levelпредпазен водопоказател
политех.safety leverпредпазен лост
политех.safety lockосигурителен затвор
safety marginбезотказност
политех.safety measureмероприятие по охрана на труда
политех.safety measurementпредпазен механизъм
политех.safety membraneмембранен предпазител
политех.safety netпредпазна мрежа
политех.safety nutосигурителна гайка
политех.safety officerотговорник по техниката на безопасността
safety pinбезопасна игла
политех.safety pinпредпазен щифт
политех.safety plugпредпазна пробка
политех.safety precautionsпредпазни мерки
политех.safety programmeмероприятия по охрана на труда
политех.safety provinceмероприятие по техника на безопасност
политех.safety railконтрарелса
safety razorсамобръсначка
политех.safety regulationправила за безопасност
политех.safety regulatorрегулатор за ограничаване на скорост
политех.safety relayзащитно реле
политех.safety ringпредпазен пръстен
политех.safety rodпредпазен прът
политех.safety screenзащитна решетка
политех.safety set screwпредпазен винт
политех.safety slipping deviceпредпазно триещо устройство
политех.safety specificationsправило за техниката на безопасност
мин.safety stagingпредпазна площадка
политех.safety standardsправило за техниката по безопасност
политех.safety stirrupпредпазна скоба
политех.safety stockгаранционен складоб запас
мин.safety stopкраен изключвател
политех.safety stopловител на вагонетки
политех.safety stopпредпазен ограничител
политех.safety strapпредпазен колан
политех.safety strapпредпазна скоба
политех.safety stripостров за пешеходци
политех.safety supervisorинженер по техниката на безопасност
жп.safety switchбезопасна стрелка
политех.safety switchавариен прекъсвач
политех.safety testизпитване на безопасност
политех.safety tongsобезопасени клещи
политех.safety trainingинструктаж по техника на безопасността
политех.safety tripпредпазен изключвател
политех.safety tyreгума със специалне релеф против плъзгане
политех.safety tyre treadпротектор с шарка против хлъзгане
тех.safety valveпредпазен клапан
политех.safety valveпредпазен вентил
политех.safety washerосигурителна шайба
политех.safety washerпредпазна шайба
политех.safety weightобезопасено натоварване
политех.safety weightтежест на предпазен вентил
политех.safety weightтежест на предпазен клапан
политех.safety weirпредпазно преливно устройство
политех.safety zoneбезопасна зона
safety-beltпредпазен ремък
политех.safety-rod actuatorзадвижващ механизъм на авариен прът
политех.smoke helmetчадър за дим
политех.system-safety assuranceгаранция за експлоатационна безопасност на система
политех.work safetyбезопасност на труда
добави значение или превод тук