communication helmet

  • шлемофон
59 допълнителни резултата:
политех.active communication satelliteактивен съобщителен спътник
политех.air-to-air communicationвръзка между самолети във въздуха
политех.amateur radio communicationлюбителска връзка
политех.bi-directional communicationдвупосочна връзка
тлг.carrier-current communicationвисокочестотна връзка
communicationсьобщение, сьобщаване, връзка
communicationсьобщителен, комуникационен
communicationкомуникиране
communicationпредаване на информация
communicationсьобщителни средства (пътища, железници, телефони и пр.)
communicationсвързване (на помещения и пр.)
грам.communication abilitiesкомуникативност
грам.communication skillsкомуникативност
политех.composite communication linkрадиотелефонна линия
политех.composite communication linkкомбиниран свързочен кабел
политех.computer data communication systemсистема за обмен на данни
политех.crash helmetпредпазен шлем
политех.deep space communication centreцентър за далечна космическа връзка
политех.earth satellite communication lineрадиорелейна линия посредством изкуствен спътник на земята
политех.emergency communicationаварийна връзка
политех.end-to-end communicationвръзка на локомотив с крайния вагон
политех.ground-to-air communicationвръзка земя-самолет
helmetтропически шлем
сп.helmetшлем, каска
бот.helmetчашка на цвят
хим.helmetгорната част на реторта
мин.helmet crewминноспасителна група
бот.helmet flowerаконит
аерон.intersatellite communicationмеждуспътникова връзка
политех.laser communicationоптична възка с използване на лазерна техника
политех.laser communicationлазерна връзка
политех.line communicationпреводна връзка
политех.multichannel communicationмногоканална връзка
политех.one-line communicationедностранна връзка
политех.passive communication satelliteпасивен съобщителен спътник
политех.point-to-point radio communicationмагистрална радиовръзка
политех.pressure helmetхермошлем
политех.protective helmetпредпазен шлем
съобщ.radio communicationрадиосъобщение
съобщ.radio communicationрадиокомуникация
съобщ.radio communicationрадиокомуникационен
политех.radio communicationрадиовръзка
политех.radio communication systemсистема за радиовръзка
политех.safety helmetпредпазен шлем
аерон.satellite communicationспътникова връзка
политех.selective communicationселекторна връзка
политех.smoke helmetчадър за дим
политех.space radio communicationкосмическа радиовръзка
политех.telephone communicationтелефонна връзка
политех.teletype communicationтелесна връзка
политех.train-to-train communicationвръзка между влакове
политех.trunk communicationдалечна връзка
политех.two-way communicationдвустранна връзка
политех.vehicular communicationвръзка между движещи се обекти
съобщ.video communicationвидеокомуникация
политех.video communicationвидеовръзка
политех.voice communicationговорна връзка
инф.web communicationуебкомуникация
политех.wireless-telephonic communicationрадиотелефонна връзка
добави значение или превод тук