aerial network

  • Минно дело
  • въздухопроводна мрежа
  • Обща политехника
  • въздушна мрежа
198 допълнителни резултата:
политех.acoustical networkакустична схема
политех.active four-terminal networkактивен четириполюсник
политех.adding networkсумираща схема
aerialвъздушен, атмосферен
aerialефирен, нереален
геол.aerialденудиран
рад.aerialантенен
политех.aerialпринадлежаща на антена въздушна мрежа
политех.aerialатмосферен, абиационен
политех.aerial absorptionпоглъщане на въздуха
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.aerial cablewayвъжена линия
политех.aerial cameraфотоапарат за въздушни снимки
политех.aerial conductorвъздушна линия
политех.aerial conveyorвисящ транспортьор
политех.aerial conveyorвисяща въжена линия
политех.aerial craftлетателен апарат
политех.aerial dataаеронавигационни данни
политех.aerial dustатмосферен прах
геол.aerial foldденудирана гънка
ел.aerial frogстрелка на контактен проводник
политех.aerial frogстрелка на въжена линия
политех.aerial lineвъздушна линия
политех.aerial mappingаероснимка
съобщ.aerial mastантенно-мачтов
политех.aerial navigationвъздухоплаване
политех.aerial observationнаблюдение от въздуха
фот.aerial photographаерофотоснимка
политех.aerial photographвъздушна снимка
политех.aerial pictureаероснимка
политех.aerial printвъздушна снимка
политех.aerial ropewayвисяща въжена линия
геод.aerial surveyвъздушна снимка
карт.aerial surveyingаерозаснемане
мин.aerial tramwayвагонетка за въздушна въжена линия
политех.aerial triangulationфототриангулация
политех.aerial viewизглед от птичи поглед
съобщ.aerial-mastантенно-мачтов
политех.agrometeorological networkмрежа от агрометеорологични станции
политех.anti-indication networkтелеграфен филтър
политех.aperiodic networkапериодично звено
политех.astro-geodetic networkмрежа от опорни точки, определени по астрономогеодезични методи
политех.asymetrical four-terminal networkнесиметричен четириполюсник
политех.balanced networkуравновесена схема
политех.balanced two-terminal pair networkуравновесен четириполюсник
политех.balancing bridge networkсамоуправляваща се мостова схема
политех.balancing networkсиметриращ четириполюсник
политех.balancing networkбалансова схема
политех.base networkосновна геодезична мрежа
политех.bilateral networkсхема, съставена от симетрични елементи
политех.bridge four-terminal networkмостов четириполюсник
политех.bridge networkмостова схема
политех.c-section four-terminal networkс-образен четириполюсник
политех.circuit networkлиния от четириполюсници
политех.closed-loop networkверига, съставена от затворени контури
политех.commutated networkпревключваща верига
политех.compensating networkизравняващ кръг
политех.compensation networkкоригиращо звено
изч.complimentary networkдопълнителна схема
политех.computer networkизчислителен комплекс
политех.conservative networkконсервативно звено
политех.constant networkсистема с неизменна константа на предаване
политех.constant-resistance networkсхема с честотно независимо съпротивление
политех.crossover networkразделителна верига
изч.decoding networkдекодираща схема
рад.decoupling networkразделителен филтър
политех.delay networkзакъснителна верига
политех.differentiation networkдиференцираща верига
политех.distributed networkверига с разпределителни параметри
политех.distribution networkразпределителна мрежа
тех.district heating networkтопломрежа
политех.dividing networkразделителен филтър
политех.dual networkсрещуположна схема
политех.electric networkчетириполюсник
политех.electric networkелектрическа мрежа
политех.electric-network voltageмрежово напрежение
политех.equalising networkкоригираща верига
политех.equivalent networkеквивалентен четириполюсник
политех.equivalent networkеквивалентна схема
политех.feedback networkверига за обратна връзка
политех.fluid network analyiserанализатор за изследване на течението в тръбопроводна мрежа
политех.four-terminal networkчетириполюсник
политех.frequency-compensation networkверига за честотна корекеция
политех.frequency-compensation networkчестотен коректор
политех.frequency-dividing networkчестотно разделителни филтри
политех.frequency-weighting networkверига за честотна корекеция
политех.gauge networkхидрометрична мрежа
политех.geodetic networkмрежа от опорни геодезични точки
тех.heating networkтопломрежа
политех.highway networkпътна мрежа
политех.horizontal control networkтриангулационна опорна мрежа
политех.integrating networkинтегрираща верига
политех.integro-difterentiating networkинтегродиференциращ кръг
interlaced networkмногоконтурна мрежа
политех.irrigation networkнапоителна мрежа
рад.iterated networkверижен филтър
тлф.junction networkместна мрежа
политех.junction networkвъзлова мрежа
политех.L-section four-terminal networkг-образен четириполюсник
политех.ladder networkверижна линия
политех.ladder networkверижен четириполюсник
политех.lag networkапериодично звено
политех.lattice four-terminal networkмостов четириполюсник
политех.lead networkизпреварващ кръг
политех.lead networkфорсиращ четириполюсник
политех.lead network coefficientкоефициент на фазоизпреварващо звено
политех.lead-lag networkинтегродиференциращ кръг
тех.levelling networkнивелачна мрежа
политех.linear four-terminal networkлинеен четириполюсник
тлф.local networkместна мрежа
политех.long-distance networkмеждуселищна мрежа
политех.loudspeaker-dividing networkразделителен филтър на високоговорителен агрегат
политех.lumped networkверига със съсредоточени параметри
политех.main networkглавна мрежа от геодезични точки
политех.matching networkсъгласуваща верига
ак.mechanical networkмеханична схема
политех.mesh networkмрежова верига
политех.monitoring networkмрежа от станции за мониторинг
политех.multibranch networkразклонена мрежа
политех.multifeed networkмрежа със захранване в много точки
политех.multiloop networkмногоконтурна верига
networkпокривам/обхващам с мрежа
networkмрежа, система
networkпредавам по радиотелевизионна транслационна мрежа
networkрадиотранслационна мрежа
ел.networkверига
политех.networkполезна работа
мед.networkплексусен
мед.networkплексус
политех.network analyiserсхемен анализатор
политех.network analysisанализ на вериги
политех.network circuitсложен кръг
политех.network circuitразклонителна верига
политех.network densityгъстота на мрежа от метеорологични станции
политех.network elementмрежов елемент
политех.network feederмрежов фидер
политех.network frequencyмрежова честота
политех.network integratorмрежов интегратор
политех.network of chainsтриангулационна мрежа
геол.network of faultsмрежа на пукнатини
пат.network of patentsпатентен блок
политех.network synthesisсинтез на схема
политех.network systemразпределителна мрежа
политех.network transformerмрежов трансформатор
политех.network with insulated neutralелектрическа мрежа с изолирана неутрална точка
политех.non-planar four-terminal networkнепланарен четириполюсник
политех.o-sect ion four-terminal networkо-образен четириполюсюник
политех.one-port networkдвуполюсник
политех.parallel-t networkсдвоено т-звено
политех.passsive four-terminal networkпасивен четириполюсник
политех.peaking networkсхема за повдигане на честотната характеристика
политех.phase-compensating networkфазокомпенсираща верига
политех.phase-shifting networkфазоизмерващ кръг
политех.phase-splitting networkфазоразделителна верига
политех.phasing networkфазираща схема
политех.pi four-terminal networkп-образен четириполюсник
политех.pilot-wire controlled networkмрежа, управлявана от контролен проводник
политех.planar networkравнинна мрежа
геод.polygonal networkполигонометрична мрежа
политех.polymer networkполимерна мрежа
power networkелектроенергийна мрежа
политех.primary-distribution networkглавна разпределителна мрежа
политех.pulse-forming networkверига за формиране на импулси
съобщ.radio aerialрадиоантена
политех.radio networkрадиомрежа
рад.radio-aerialрадиоантенен
политех.railway networkжелезопътна мрежа
политех.reciprocal networkсрещуположна мрежа
изч.recognition networkразпознавателна мрежа
политех.recurrent networkверижна схема
политех.relay networkрелейна верига
политех.resistance networkзатихвател
политех.resistance networkверига от чисти съпротивления
политех.reversible aerial frogвъртяща се кръстовина
политех.scheduling networkсхема на календарен план
политех.secondary distribution networkвторична разпределителна мрежа
политех.selective networkизбирателен четириполюсник
тлв.shaping networkформиращо звено
политех.steering networkразпределителна верига
политех.suburban networkкрайградска мрежа
политех.survey networkмрежа от опорни точки
политех.switching networkпревключваща верига
политех.symmetrical two-terminal pair networkсиметричен четириполюсник
политех.t-section four-terminal networkт-образен четириполюсник
политех.telegraph networkтелеграфна мрежа
политех.telephone networkтелефонна мрежа
политех.termination networkнатоварваща верига
политех.timing networkхронираща верига
политех.town networkградска мрежа
политех.transmission networkпреносна мрежа
геод.traverse networkполигонометрична мрежа
геод.triangulation networkтриангулационна мрежа
тлф.trunk networkмеждуградска телефонна мрежа
политех.two-terminal networkдвуполюсник
политех.underground networkподземна мрежа
политех.ungrounded networkнезаземена мрежа
политех.vertical survey networkмрежа от височинни опорни точки
политех.voltage-divider networkделител на напрежение
добави значение или превод тук